06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.54min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jak przygotować się do sezonu

Jak przygotować się do sezonu

Przed nami kole­j­na run­da sezonu piłkarskiego, dlat­ego każdy miłośnik gry powinien odpowied­nio się do niego przy­go­tować. Jest to istotne nie tylko za wzglę­du na efek­ty­wność dal­szych tren­ingów i całego sezonu, ale przede wszys­tkim na zdrowie zawodnika.

Zbliża­jące się wznowie­nie sezonu powin­no nakłonić każdego gracza do przeglą­du swo­jej garder­o­by. Jest to szczegól­nie ważne w przy­pad­ku zawod­ników, którzy wciąż się rozwi­ja­ją, a ich rozmi­ar ule­ga z każdym sezonem zmi­an­ie. Tuż przed rozpoczę­ciem tren­ingów każdy z nich musi odwiedz­ić sklep piłkars­ki i uzu­pełnić lub wymienić strój na nowy sezon.

Podstawy

Pro­gram w okre­sie przy­go­towaw­czym musi składać się z kilku ele­men­tów. Na pod­staw­ie wielo­let­nich obserwacji eksper­ci wyróżnili kil­ka najważniejszych z nich. Pro­fesjon­alne szkole­nie (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) musi opier­ać się na czterech fila­rach: przy­go­towa­niu men­tal­nym, fizy­cznym, tech­nicznym oraz taktycznym.

Zaniedbania

Te same obserwac­je przyniosły również inne wnios­ki. Jed­nym z najbardziej zanied­by­wanych aspek­tów doty­czą­cych roz­wo­ju piłkarzy jest prze­myślane i pro­fesjon­al­nie skon­struowane przy­go­towanie fizy­czne. Dobrze rozpisany pro­gram treningowy ma kluc­zowe znacze­nie dla kondy­cji zawod­ni­ka — bez solid­nej kondy­cji nie moż­na grać na wysokim poziomie. Nieste­ty, pomiędzy Pol­ską a Zacho­dem jest spo­ra różni­ca doty­czą­ca warst­wy przy­go­towa­nia fizy­cznego. W pol­skim sys­temie jest dużo do poprawy, a to z kolei wyma­ga dużych nakładów finan­sowych. Obec­ny pro­gram, jaki jest stosowany w klubach, nie jest dopa­sowany do potrzeb zawod­ników, zawłaszcza na płaszczyźnie biegowej.

Trening biegowy

Tren­ing biegowy wyma­ga bard­zo dobrego obuwia, najlepiej pro­fesjon­al­nego. Niemal każdy sklep piłkars­ki posi­a­da w sprzedaży markowe obuwie, które zapew­nia sta­bil­ność i bez­pieczeńst­wo, a także dobrą amortyza­cję wstrząsów. Tren­ing biegowy wykonu­je się w celu poprawy pod­sta­wowych zdol­noś­ci piłkarzy w tym zakre­sie. Nalezą do nich: umiejęt­ność szy­bkiej regen­er­acji po gwał­townych akc­jach, zdol­ność do wykony­wa­nia akcji eksplo­zowych w ciągu całego meczu, poprawa jakoś­ci oraz zwięk­sze­nie ich iloś­ci w ciągu 90 minut.

Trening siłowy

Tren­ing siłowy w okre­sie przy­go­towaw­czym ma inne cele. Do najważniejszych z nich należą: rozwój wytrzy­małoś­ci zawod­ników, ogól­ny rozwój, zwięk­sze­nie siły spec­jal­nej (z głównym naciskiem na siłę eksplo­zową, czyli wys­tępu­jącą w trak­cie zry­wu pod­czas akcji). Pro­gram jest szczegółowo prze­myślany, zaw­iera odpowied­nio skon­struowany układ ćwiczeń. Dobrze przeprowad­zony tren­ing siłowy może nawet zapo­b­ie­gać poważniejszym kon­tuzjom, takim jak nader­wanie mięśni, czy ścięgien.

Kiedy warto zastosować program

Pro­gramy zostały przy­go­towane na czas przy­go­towaw­czy do sezonu. Obe­j­mu­ją one sześć tygod­ni, które bezpośred­nio poprzedza­ją początek ligowych rozry­wek. Warto jed­nak pamię­tać, że pro­gramy nie są przez­nac­zone dla młodych zawod­ników, którzy jeszcze nie zakończyli tzw. okre­su przyspies­zonego wzros­tu. Zazwyczaj przyj­mu­je się, że chęt­ny do tren­ingów nie powinien mieć mniej niż 17 lat.

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.