03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.9godz.55min.
11.95 X3.25 23.80 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jak przygotować się do sezonu

Jak przygotować się do sezonu

Przed nami kole­j­na run­da sezonu piłkarskiego, dlat­ego każdy miłośnik gry powinien odpowied­nio się do niego przy­go­tować. Jest to istotne nie tylko za wzglę­du na efek­ty­wność dal­szych tren­ingów i całego sezonu, ale przede wszys­tkim na zdrowie zawodnika.

Zbliża­jące się wznowie­nie sezonu powin­no nakłonić każdego gracza do przeglą­du swo­jej garder­o­by. Jest to szczegól­nie ważne w przy­pad­ku zawod­ników, którzy wciąż się rozwi­ja­ją, a ich rozmi­ar ule­ga z każdym sezonem zmi­an­ie. Tuż przed rozpoczę­ciem tren­ingów każdy z nich musi odwiedz­ić sklep piłkars­ki i uzu­pełnić lub wymienić strój na nowy sezon.

Podstawy

Pro­gram w okre­sie przy­go­towaw­czym musi składać się z kilku ele­men­tów. Na pod­staw­ie wielo­let­nich obserwacji eksper­ci wyróżnili kil­ka najważniejszych z nich. Pro­fesjon­alne szkole­nie (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) musi opier­ać się na czterech fila­rach: przy­go­towa­niu men­tal­nym, fizy­cznym, tech­nicznym oraz taktycznym.

Zaniedbania

Te same obserwac­je przyniosły również inne wnios­ki. Jed­nym z najbardziej zanied­by­wanych aspek­tów doty­czą­cych roz­wo­ju piłkarzy jest prze­myślane i pro­fesjon­al­nie skon­struowane przy­go­towanie fizy­czne. Dobrze rozpisany pro­gram treningowy ma kluc­zowe znacze­nie dla kondy­cji zawod­ni­ka — bez solid­nej kondy­cji nie moż­na grać na wysokim poziomie. Nieste­ty, pomiędzy Pol­ską a Zacho­dem jest spo­ra różni­ca doty­czą­ca warst­wy przy­go­towa­nia fizy­cznego. W pol­skim sys­temie jest dużo do poprawy, a to z kolei wyma­ga dużych nakładów finan­sowych. Obec­ny pro­gram, jaki jest stosowany w klubach, nie jest dopa­sowany do potrzeb zawod­ników, zawłaszcza na płaszczyźnie biegowej.

Trening biegowy

Tren­ing biegowy wyma­ga bard­zo dobrego obuwia, najlepiej pro­fesjon­al­nego. Niemal każdy sklep piłkars­ki posi­a­da w sprzedaży markowe obuwie, które zapew­nia sta­bil­ność i bez­pieczeńst­wo, a także dobrą amortyza­cję wstrząsów. Tren­ing biegowy wykonu­je się w celu poprawy pod­sta­wowych zdol­noś­ci piłkarzy w tym zakre­sie. Nalezą do nich: umiejęt­ność szy­bkiej regen­er­acji po gwał­townych akc­jach, zdol­ność do wykony­wa­nia akcji eksplo­zowych w ciągu całego meczu, poprawa jakoś­ci oraz zwięk­sze­nie ich iloś­ci w ciągu 90 minut.

Trening siłowy

Tren­ing siłowy w okre­sie przy­go­towaw­czym ma inne cele. Do najważniejszych z nich należą: rozwój wytrzy­małoś­ci zawod­ników, ogól­ny rozwój, zwięk­sze­nie siły spec­jal­nej (z głównym naciskiem na siłę eksplo­zową, czyli wys­tępu­jącą w trak­cie zry­wu pod­czas akcji). Pro­gram jest szczegółowo prze­myślany, zaw­iera odpowied­nio skon­struowany układ ćwiczeń. Dobrze przeprowad­zony tren­ing siłowy może nawet zapo­b­ie­gać poważniejszym kon­tuzjom, takim jak nader­wanie mięśni, czy ścięgien.

Kiedy warto zastosować program

Pro­gramy zostały przy­go­towane na czas przy­go­towaw­czy do sezonu. Obe­j­mu­ją one sześć tygod­ni, które bezpośred­nio poprzedza­ją początek ligowych rozry­wek. Warto jed­nak pamię­tać, że pro­gramy nie są przez­nac­zone dla młodych zawod­ników, którzy jeszcze nie zakończyli tzw. okre­su przyspies­zonego wzros­tu. Zazwyczaj przyj­mu­je się, że chęt­ny do tren­ingów nie powinien mieć mniej niż 17 lat.

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Gedania Gdańsk - Świt Skolowin

3. Liga Polska

01/03/2024 13:30

Abha Club - Al Taee

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Al-Okhdood - Al-Riyadh SC

Liga Arabska

01/03/2024 15:00

Polissia Żytomierz - FC LNZ Cherkasy

Liga Ukraińska

01/03/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków

2. Liga Polska

01/03/2024 17:45

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.