Kibole zbierają podpisy pod ustawą

Jeszcze 34 dni mają kibice z całej Pol­s­ki na zebranie pod­pisów pod swo­ją propozy­cją ustawy o bez­pieczeńst­wie na imprezach masowych. Do tej pory zebrali łącznie ok. 25 tysię­cy pod­pisów. To wyni­ki ofic­jal­nie już potwierd­zone. Cały czas jed­nak zbier­a­ją kolejne.

Bard­zo dobrze na tle wszys­tkim drużyn prezen­tu­ją się kibice Lecha, którzy zebrali najwięcej, blisko połowę, doty­chczas potwierd­zonych pod­pisów. W poniedzi­ałek sym­pa­ty­cy „Kole­jorza” przekroczyli bari­erę 10 tysięcy.

Nad pro­jek­tem czuwa Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców, który jest pomysło­daw­cą akcji. Czyn­nie w nią włącza­ją się cały czas nowi kibice Lecha, indy­wid­u­al­nie zbier­a­jąc pod­pisy pod pro­jek­tem ustawy. Również samemu moż­na pod­pisać się pod ustawą w kilku miejs­cach w Poz­na­niu oraz okolicach:

Tifo
ul. Rata­jcza­ka 20
——–
Pub Forza
ul. Żupańskiego 16
——–
Potrawy z 4 Stron Świata
ul. Żydows­ka 30
——–
Piła
Kole­jowy Sklep Sportowy
ul. Kolbe 13
——–
Gniezno
Klub Lokomotywa
ul. Dwor­cowa 13
——–
Śrem
BRONX — sklep dla Kiboli
Szkol­na 15A
——–
Koło
Kolscy Fanatyzy
ul. Bliz­na 32
——–
Ostrów Wlkp.
Sklep Fanatyk
ul. Kaliska 11
——–
Śro­da Wlkp
Street Shop
ul. Paderewskiego 2
——–
Duszni­ki Wlkp.
Rodix Pub
Jana Pawła II 53
——–
Kościan
Tawerna
ul. Okręż­na 9a

Jakie założe­nia w swo­jej ustaw­ie mają kibice?

  • Dopre­cy­zowanie przesłanek, które musi speł­ni­ać decyz­ja woje­w­ody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skróce­nie ter­minów, w których roz­pa­try­wane są odwoła­nia od tej decyzji
  • Elim­i­nac­ja z pol­skiego sys­te­mu prawnego niekon­sty­tucyjnej insty­tucji „zakazu klubowego”.
  • Wprowadze­nie możli­woś­ci skróce­nia okre­su obow­iązy­wa­nia zakazu sta­dionowego po upły­wie 1/3 jego obow­iązy­wa­nia dla osób pode­j­mu­ją­cych się prac społecznych i dzi­ałań reeduka­cyjnych prowad­zonych przez wskazane i nad­zorowane przez samorząd tery­to­ri­al­ny orga­ni­za­c­je społeczne.
  • Wprowadze­nie obow­iązku posi­ada­nia kar­ty kibi­ca, jako doku­men­tu upraw­ni­a­jącego do udzi­ału w imprezie masowej.
  • Wprowadze­nie kon­sek­went­nego całkowitego zakazu sprzedaży napo­jów alko­holowych na tere­nie obiek­tu, na którym odby­wa się impreza masowa.
  • Umożli­wie­nie prowadzenia dopin­gu z uży­ciem mate­ri­ałów pirotech­nicznych w mod­elu duńskim (sto­warzysze­nie kibiców odpowiedzialne za dop­ing wnosi kauc­je, która przepa­da na pokrycie ewen­tu­al­nych roszczeń odszkodowawczych).
  • Wprowadze­nie obow­iązku prowadze­nie i finan­sowa­nia dzi­ałal­noś­ci eduka­cyjnej i sportowej dla klubów sportowych i sto­warzyszeń kibiców przez samorządy.

Szczegóły doty­czące akcji na kibicezabezpieczenstwem.pl. Na tej stron­ie moż­na pobrać również for­mu­la­rze do zbiera­nia podpisów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress