13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.11godz.49min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za pucharowe zwycięstwo z Pogonią. Kownacki znowu z bramką, a Lech zyskał Dowódcę Sił Powietrznych

Oceniamy lechitów za pucharowe zwycięstwo z Pogonią. Kownacki znowu z bramką, a Lech zyskał Dowódcę Sił Powietrznych

Druży­na Nena­da Bjel­i­cy wciąż jest niepoko­nana tej wios­ny. Lechi­ci zdobyli 12 bramek, nie tracąc przy tym ani jed­nej. Tym samym Kole­jorz jest już jed­ną nogą w finale Pucharu Pol­s­ki za sprawą bramek Pawłowskiego, Kow­nack­iego i Lasse Nielse­na. Zobacz, jak oce­nil­iśmy podopiecznych chorwack­iego szkole­niow­ca za zwycięst­wo z Pogonią.

Najlep­szy lechi­ta — Darko Jevtić

Śred­nia ocen — 8

jasminburic

Jas­min Burić — 7

Pod­czas meczu był w zasadzie bezro­bot­ny. Dobrze, że w ostat­nich dni­ach w Poz­na­niu nastąpiło ocieple­nie, bo jeszcze dwa tygod­nie temu Boś­ni­ak zmarzł­by solid­nie sto­jąc przez 90 min­ut bezczyn­nie między słup­ka­mi. Do wybronienia miał groźny strzał Adama Gyurcso z pier­wszej połowy i Burić nie dał się zaskoczyć Węgrowi. Przy roz­gry­wa­niu akcji, szczegól­nie z kon­trataku, moż­na było zauważyć, że pop­u­larne­mu „Jasiowi” trochę w tych aspek­tach braku­je, porównu­jąc z Matusem Putnockim.

Tomasz Kędzio­ra — 8 
Kap­i­tan reprezen­tacji U‑21 zagrał kole­jne bard­zo dobre spotkanie. Jeśli utrzy­ma taką for­mę, scouci Lecha powin­ni przyszykować listę zami­en­ników za „Kendiego’, bo latem ustawi się po niego kole­j­ka klubów z Zachodu. W pier­wszym meczu pół­fi­nału Pucharu Pol­s­ki Kędzio­ra zaofer­ował nieco więcej w ofen­sy­wie, niż w ostat­nich spotka­ni­ach. Cza­sa­mi nawet moż­na go było zauważyć roz­gry­wa­jącego piłkę w polu karnym rywali, co dla bocznego obroń­cy nie jest częstym widok­iem. Mało brakowało, a po o jed­nym z rzutów rożnych zdobył­by bramkę po strza­le z głów­ki z krót­szego słup­ka. Dostępu do bram­ki obronił nato­mi­ast Słowik. W obronie nieomylny.

Lasse Nielsen — 9

Dowód­ca Sił Powi­etrznych Lecha Poz­nań. Każdy poje­dynek główkowy na boisku zwyciężał rudowłosy Duńczyk i nie inaczej było w 66. min­u­cie, gdy po dośrod­kowa­niu Darko Jevti­cia z rzu­tu rożnego trafił do bram­ki Pogo­ni. Jestem przeko­nany, że do pary z Janem Bed­narkiem stworzy jeden z najlep­szych duetów defen­sy­wnych ostat­nich lat w Kolejorzu.

Jan Bednarek — 8

W całkiem dobrym sty­lu wró­cił po zimowej prz­er­wie, która w jego przy­pad­ku została przedłużona z uwa­gi na ospę. 20-latek pokazał swo­je popisowe atu­ty — czy­tanie zami­arów rywali, dokładne roze­granie akcji ofen­sy­wnej i skrupu­lat­na aseku­rac­ja swoich kolegów z formacji.

Volodymyr Kostevych — 8

Jeśli Tamas Kadar był moc­nym punk­tem Lecha, to Ukrainiec będzie piekiel­nie moc­nym ele­mentem w układance tren­era Nena­da Bjel­i­cy. Kostevych miał spory udzi­ał w tym, że gra Lecha prezen­towała się najlepiej od kilku lat. Jak zwyk­le, sprezen­tował dużo polo­tu na lewej flance i jego trans­fer moż­na uznać za sukces.

łukasz trałka

Łukasz Trał­ka — 8

Obe­jrzeliśmy genial­ną wys­tęp tego zawod­ni­ka. Waleczny i nieustę­pli­wy jak zawsze. Tym razem popisał się w kwes­t­i­ach orga­ni­za­cyjnych gry w ataku. W pier­wszej połowie odd­ał nawet strzał z okol­i­cy dwudzi­estego metra, którym spraw­ił duży kłopot Jakubowi Słowikowi, ale bramkarz Pogo­ni wyszedł z tej sytu­acji obron­ną ręką. Razem z Maciejem Gajosem i Radosławem Majew­skim zde­zor­ga­ni­zował grę „Por­tow­ców” w środ­ku pola, wyłącza­jąc z gry Rafała Murawskiego.

Maciej Gajos — 8

Glad­i­a­tor Nena­da Bjel­i­cy. Szkole­niowiec Lecha nadał temu zawod­nikowi nową jakość. Jest nieoce­niony w defen­sy­wie i efek­towny w ofen­sy­wie. Częs­to daje pokaz swoich umiejęt­noś­ci strz­elec­kich, co zwyk­le kończy się pechowy­mi trafieni­a­mi w słu­pek, czy piękny­mi parada­mi bramkarza. W środę nato­mi­ast odd­ał jeden strzał, który powędrował na drugie piętro Kotła, ale jego wys­tęp (jak wszys­t­kich lechitów) należy uznać na bard­zo udany.

Szy­mon Pawłows­ki — 9

Lid­er Kole­jorza z zeszłej wios­ny wraca do gry. Mimo niem­rawego początku spotka­nia, z cza­sem 30 ‑latek nabrał rozpę­du i miał udzi­ał przy dwóch pier­wszych trafieni­ach Kole­jorza. Otworzył wynik spotka­nia bramką w klasy­czny sposób. Po crossie Darko Jevti­cia wszedł w pole karne, wkrę­cił w murawę Rapę i uderzył z prawej nogi po długim słup­ku. Wychowanek MSP Szamo­tuły zagrał również ide­al­ną piłkę do Kow­nack­iego przy drugiej bram­ce, zal­icza­jąc szóstą asys­tę w tym sezonie.

Radosław Majew­s­ki — 8

Dyry­gent poz­nańskiej ofen­sy­wy. Jego wysok­ie umiejęt­noś­ci w roze­gra­niu pił­ki moż­na było zaob­ser­wować zarówno w ataku pozy­cyjnym jak i w grze z kon­try. Częs­to przyspieszał grę „Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”. Asys­tował przy trze­ciej bram­ce, gdy ide­al­nie dograł z rzu­tu rożnego na głowę Lasse Nielsena.

kownaś

Darko Jevtić — 9

Fenom­e­nal­ny wys­tęp tego zawod­ni­ka. Defen­sorzy Pogo­ni byli bezrad­ni na popisy tech­niczne wychowan­ka FC Basel. Jevtić zal­iczył swo­ją dziewiątą asys­tę w tym sezonie przy bram­ce otwier­a­jącej wynik spotka­nia i kilkukrot­nie mało brakowało, a dołożył­by do tego bramkę. Po zejś­ciu z boiska Majew­skiego, Szwa­j­car został prze­sunię­ty na pozy­cję numer „10”, gdzie spisy­wał się równie doskonale. Zawod­nikom tren­era Kaz­imierza Moskala z pewnoś­cią nie raz zawró­ciło się w głowie po jego dry­blin­gach, a jego gra na jeden kon­takt z inny­mi lechi­ta­mi była najlep­szą reklamą zachę­ca­jącą kibiców do przyjś­cia na niedziel­ny mecz z Lechią Gdańsk.

Daw­id Kow­nac­ki — 9

Widać spokój i dojrza­łość w poczy­na­ni­ach 20-lat­ka, co przełożyło się na czwartą z rzę­du bramkę „Kow­na­sia”. Mało brakowało, a przy odrobinie więcej szczęś­cia, strzelił­by jeszcze wcześniej, gdy odd­ał bard­zo trud­ny do obrony strzał z okolic narożni­ka boiska. Do siat­ki trafił nato­mi­ast w drugiej połowie, gdy z zim­ną krwią wykończył wykre­owaną przez Szy­mona Pawłowskiego akcję. Kil­ka min­ut później trafił do bram­ki po raz dru­gi, ale sędzia Tomasz Kwiatkows­ki uznał, że wychowanek Kole­jorza faulował przy tym golkipera gości.

Maciej Makuszews­ki — 7

Na boisku zaw­itał w 67 min­u­cie zmieni­a­jąc Radosława Majew­skiego i 5 min­ut później mógł się cieszyć z praw­dopodob­nie najpiękniejszej asysty w swo­jej kari­erze, gdy­by Tomasz Kędzio­ra wyko­rzys­tał fenom­e­nalne podanie skrzy­dłowego Lecha.

Marcin Robak — 7

Wszedł na boisko pod koniec drugiej połowy za Daw­i­da Kow­nack­iego, ale ku zdzi­wie­niu zgro­mad­zonej w licz­bie blisko 15 tysię­cy wid­owni, nie wywal­czył rzu­tu karnego, ani nie pod­wyższył wyniku spotka­nia. Czy może­my już mówić o kryzysie tego zawodnika?

Mihai Radut — bez oceny

Zebrał kole­jne cenne min­u­ty na boisku i w krótkim wys­tępie dało się zauważyć lekkość, z jaką Rumun się porusza z piłką przy nodze. Jego umiejęt­noś­ci mogą się okazać bard­zo potrzeb­ne w kluc­zowej fazie sezonu.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.