Pakiet powitalny od bukmachera STS. Jaki bonus na start?

Pakiet powitalny od bukmachera <span class="caps">STS</span>. Jaki bonus na start?

Oper­a­tor zakładów wza­jem­nych, STS jest jed­nym z najbardziej pop­u­larnych legal­nych buk­macherów na pol­skim rynku. Gracze, którzy zaw­ier­a­ją kupony, bard­zo częs­to gra­ją tutaj. Warto wiedzieć, jaką ofer­tę dla swoich type­r­ów przy­go­tował ten ceniony operator.

Jaką ofertę powitalną przygotował STS?

Oper­a­tor zakładów wza­jem­nych, STS, przy­go­tował bard­zo atrak­cyjny bonus pow­ital­ny dla nowych graczy. Warto wiedzieć, że moż­na liczyć u tego czołowego, legal­nego buk­machera na korzyst­ny sts bonus bez depozy­tu. Przy reje­strowa­niu kon­ta u tego czołowego, legal­nego pol­skiego buk­machera, wystar­czy wpisać kod GIGABONUS, by po praw­idłowym prze­biegu rejes­tracji, móc liczyć naty­ch­mi­as­towo na free­bet w wysokoś­ci 30 PLN. Jest to szansa na to, by móc postaw­ić swój kupon bez żad­nego ryzyka.

W skład ofer­ty pow­ital­nej buk­machera wchodzą:

  • 100 PLN na zakład bez ryzyka;
  • bonus 1500 PLN od trzech pier­wszych wpłat;
  • 20 PLN na zakłady wirtualne;
  • 20 PLN na zakład bez ryzy­ka, na BetGames;

Jakie warunki należy spełnić?

Jak łat­wo wyliczyć, całkowi­ta wartość bonusu od STS to 1640 PLN. Celem uzyska­nia bonusu, należy zare­je­strować kon­to w STS oraz wyko­rzys­tać kod bonu­sowy. Oczy­wiś­cie, należy spełnić pewne wymo­gi, które oper­a­tor staw­ia przed gracza­mi. Zakład bez ryzy­ka o wartoś­ci 100 PLN, moż­na uzyskać przy trójkąt­nym obro­cie, o kur­sie min­i­mal­nym 1,91. Bonus od trzech pier­wszych wpłat, moż­na uzyskać po trzykrot­nym obro­cie o kur­sie min­i­mal­nym, który min­i­mal­nie wyniesie 1,91. Podob­nie, sytu­ac­ja ma się w przy­pad­ku bonusu na zakłady wirtu­alne. Tak naprawdę, jedynie zakład bez ryzy­ka na BetGames, przyz­nany jest bez żad­nych warunków.

Wiedz, że wszys­tkie ele­men­ty bonusu możesz uzyskać, nie wyk­lucza­ją się one. Cash­back o wartoś­ci 100 PLN, przyz­nany zostanie, kiedy pier­wszy zakład zostanie rozlic­zony jako prze­grany. Wiedz, że sts bonus od depozy­tu przyz­nany zostanie automaty­cznie pod warunk­iem jed­nak, że w trak­cie rejes­tracji, zaak­cep­tu­jesz warun­ki bonusu pow­ital­nego. Wiedz, że celem uzyska­nia maksy­mal­nej kwoty od depozy­tu, musisz pod­czas pier­wszej gry wpłacić środ­ki, na kon­cie uzyskasz kwotę równą wpła­conym środ­kom, jed­nakże wiedz, że nie otrzy­masz tutaj bonusu wartego więcej niż 300 PLN, nawet wtedy, gdy wpłacisz powyżej 300 PLN, to wiedz, że nie otrzy­masz więk­szej kwoty.

Pod­czas drugiej oraz trze­ciej wpłaty, uzyskasz maksy­mal­nie do 50% kwoty wpła­conego depozy­tu, jed­nak kwo­ta ta nie wyniesie więcej niż 500 PLN przy drugiej oraz 700 PLN przy trze­ciej wpła­cie. Bonus od depozy­tu zostanie wypła­cony po trzykrot­nym obro­cie, do obro­tu bonusem zostaną włąc­zone jedynie wygrane kupony.

Czy STS przygotował bonusy dla stałych graczy?

Ceniony, legal­ny buk­mach­er STS nie myśli tylko o nowych graczy, lecz pon­ad­to chce uhonorować type­r­ów, którzy od długiego cza­su wierni są marce. Gracze, którzy obstaw­ia­ją już u tego buk­machera mogą liczyć na:

  • STS Bonus Ekstra o wartoś­ci 30 PLN, na tę pro­mocję mogą liczyć type­r­zy, którzy w trak­cie jed­nego eta­pu zagra­ją za kwotę co najm­niej 231 PLN, etap trwa od poniedzi­ałku, od 1:00 do niedzieli do 23:59, więc cały tydzień;
  • STS Bonus Zaproś Kumpla, oper­a­tor chce uhonorować tych type­r­ów, którzy pole­ca­ją grę w STS swoim zna­jomym, jeśli przekonasz zna­jomego, żeby zare­je­strował się u oper­a­to­ra i pod­czas rejes­tracji wpisze, że Ty mu pole­ciłeś, by to uczynił, otrzy­masz 50 PLN;
  • STS 4 kupony, 1 gratis, bonus zostanie Ci przyz­nany, kiedy w ciągu tygod­nia zawrzesz 4 kupony za dokład­nie 11 PLN, co ważne licz­ba zdarzeń na kuponie jest bez znaczenia, wyma­gany kurs całkow­ity ma wynieść co najm­niej 1,5;

Jak widać, legal­ny buk­mach­er STS nie tylko dba o nowych graczy, lecz pon­ad­to o tych, którzy są wierni marce już jak­iś czas.

Kursy na mecze Lecha

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.