06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.25min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Podsumowujemy 2016 rok: Wydarzenie roku

Podsumowujemy 2016 rok: Wydarzenie roku

Rok 2016 był rok­iem niesamow­itych zawirowań w klu­bie przy Buł­garskiej. Zaczęło się od mis­tr­zows­kich ambicji, szum­nych trans­fer­ów i optymisty­cznego star­tu. Wszys­tko zwery­fikowały dwie poraż­ki z Legią — ligowa przy Buł­garskiej i w finale Pucharu Pol­s­ki. W lidze kla­pa, więc pocieszyliśmy się kole­jnym Super­pucharem. Mimo to, gra Kole­jorza wciąż pozostaw­iała wiele do życzenia, a wyni­ki nie napawały optymizmem. Nastąpiła zmi­ana tren­era, która dała impuls do odjaz­du Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy pełną parą. W między­cza­sie zaw­itała ona jeszcze pod sta­dion, gdzie miał miejsce his­to­ryczny prece­dens na skalę Pol­s­ki — pod Inea Sta­dionem stanęła wyre­mon­towana loko­mo­ty­wa przy­pom­i­na­ją­ca o kole­jowej trady­cji klubu. Poz­na­j­cie wydarzenia roku 2016 w Lechu Poznań:

Mar­ta Kicińs­ka — Postaw­ie­nie Lokomotywy 

Tu moż­na wyróż­ni­ać cztery momen­ty zeszłego roku. Finał Pucharu Pol­s­ki, ale prze­grany. Kole­jny tri­umf w Super­pucharze Pol­s­ki, ale też zatrud­nie­nie Nena­da Bjel­i­cy, no i oczy­wiś­cie postaw­ie­nie Loko­mo­ty­wy przed sta­dionem. Dla wielu kibiców tym wydarze­niem będzie właśnie zmi­ana szkole­niow­ca przy Buł­garskiej. Patrząc na Ekstrak­lasę to tren­erów zmienia się szy­bko i częs­to, a nie każdy klub ma przed swoim sta­dionem namacal­ny sym­bol. Renowac­ja parowozu trwała tygod­ni­a­mi, trans­port na Buł­garską zajął całą noc, ale to Lech obok Ter­ma­li­ki może poszczy­cić się takim obiek­tem, który przy­ci­a­ga tłumy kibiców przed każdym spotkaniem.

lokomotywa

Natalia Gry­giel - Postaw­ie­nie Lokomotywy

W min­ionym roku nie zdobyliśmy ani Mis­tr­zost­wa ani Pucharu Pol­s­ki, więc wybór był trud­ny. Ostate­cznie zde­cy­dowałam się na postaw­ie­nie Loko­mo­ty­wy przy Buł­garskiej. Noc­ną podróż parowozu pod INEA Sta­dion oglą­dało pon­ad tysiąc mieszkańców Poz­na­nia. Prowad­zone były także trans­mis­je w telewiz­ji WTK i klubowej. Ofic­jalne odsłonię­cie sym­bolu Kole­jorza miało miejsce przed ligowym spotkaniem z krakowską Wisłą. Loko­mo­ty­wa została ochrzc­zona, a kibice którzy przy­byli na tę uroczys­tość zostali poczęs­towani ogrom­nym tortem w ksz­tał­cie parowozu.

nenad bjelica

Karoli­na Tórz — Zmi­ana trenera

To było wydarze­nie, którego wręcz wyczeki­wano w Poz­na­niu… Trze­ba przyz­nać, że Jan Urban nie był szkole­niow­cem przy­cią­ga­ją­cym na try­buny przy Buł­garskiej i niewielu za nim tęskni. Strza­łem w „10” okaza­ło się zatrud­nie­nie Chor­wa­ta Nena­da Bjel­i­cy. Cho­ci­aż zdarza­ły się wpad­ki to lechi­ci zaczęli w końcu wygry­wać i grać ofen­sy­wnie. Co spodobało się fanom — nowy tren­er przes­tał desyg­nować do pod­sta­wowego duet pomoc­ników TT — a więc Trałkę i Tet­te­ha. Jak na pier­wsze miesiące pra­cy w nowym środowisku Bjel­i­ca wyda­je się naprawdę odpowied­nim człowiekiem na odpowied­nim stanowisku. Liczę, że na wios­nę będzie maszynistą, który poprowadzi Niebiesko-Białą Loko­mo­ty­wę po wyczeki­wany dublet!

źródło: Magazyn Ekstraklasy

źródło: Mag­a­zyn Ekstraklasy

 

Karol Jaroni — Zmi­ana trenera

Solid­ny, lecz mało pory­wa­ją­cy Lech tren­era Macie­ja Sko­rży zdobył mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, by kil­ka miesię­cy później wpaść w dół głębokoś­ci Głębi Chal­lengera zna­j­du­jącej się na Rowie Mari­ańskim. Gdy Lech był na samym dole ekstrak­la­sowego łańcucha pokar­mowego, na fotelu tren­era Kole­jorza zasi­adł wygod­nie tren­er Jan Urban. Wesoły, spoko­jny, optymisty­cznie nastaw­iony. Z pozy­cji fotela sce­men­tował rozsy­paną po rzą­dach Sko­rży szat­nię i w jak­iś sposób zwyciężył we Flo­rencji, za co mu chwała. For­muła hisz­pańskiego Lecha autorstwa Jana Urbana wycz­er­pała się jed­nak dość szy­bko i zarząd Kole­jorza zde­cy­dował się na zmi­anę, zan­im Poz­nańs­ka Loko­mo­ty­wa po raz kole­jny opad­nie z hukiem na samo dno. 30 sierp­nia 2016 roku przed­staw­iono nowego maszynistę. Po trzech miesią­cach pra­cy tren­era Bjel­i­cy z czystym  sum­ie­niem mogę stwierdz­ić, że Loko­mo­ty­wa umi­ała pły­wać. Potrze­bowała tylko konkret­nego maszynisty. Chorwac­ki tren­er już od pier­wszych spotkań wydawał się być dobrym wyborem. Mówił dokład­nie to, co kibole Lecha chcieli usłyszeć, czego dawno nie słyszeli i co najważniejsze, nie były to tylko puste słowa. Lechi­ci fak­ty­cznie stali się wojown­ika­mi, gra Lecha wyglą­dała całkiem efek­town­ie, a napast­ni­cy zaczęli strze­lać seri­a­mi, niczym małe dzieci pestka­mi czereśni. Lech Bjel­i­cy to Lech, jakiego potrze­bowal­iśmy. Lech Bjel­i­cy to wydarze­nie roku 2016.

superpuchar2016

Wy -

Po posyl­we­strowym odpoczynku, kończymy lechowe pod­sumowanie roku. Jako ostat­nie wybier­amy wydarze­nie roku:

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.