06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.48min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Przyszli, pograli, poszli: Bartosz Ślusarski

Przyszli, pograli, poszli: Bartosz Ślusarski

Kole­jny, czwarty już odcinek seri­alu #Przys­zli­Pograli­Pos­zli. W tej odsłonie przy­pom­n­imy zawod­ni­ka, którego trud­no z pamię­ci wymazać. Zawsze waleczny, nierzad­ko omyl­ny, lecz na końcu i tak cieszył się ze strzelonej bram­ki. To po nim Denis Thoma­l­la odziedz­iczył “osiem­nastkę” — Bar­tosz Ślusarski!

Rosły napast­nik swo­ją piłkarską kari­erę rozpoczy­nał w Hura­ganie Pobiedziska. Na początku XXI wieku jako 19-latek zmienił bar­wy na niebiesko-białe. Wtedy też strzelił his­to­ryczną 1500. bramkę dla Lecha w Ekstrak­lasie. Później był wypoży­czany do Widze­wa, a po czterech lat­ach pod­pisał kon­trakt z Dyskobolią Grodzisk Wielkopol­s­ki. Z grodziskiego klubu został jeszcze wypoży­c­zony na rok do por­tu­gal­skiej Leiry, a tam jego tal­ent dostrzegli ang­ielscy skauci.

W sierp­niu 2007 roku Ślusars­ki przeszedł do West Bro­mu za mil­ion Euro, lecz od początku nie spełnił wyma­gań ang­iel­skiego klubu i tylko raz dane mu było wys­tąpić w Cham­pi­onship w barwach The Bag­gies. Już trzy miesiące później został wypoży­c­zony do Black­pool, gdzie dostawał więcej szans i strzelił nawet jed­ną z trzech bramek na tym poziomie w jego kari­erze. Po Black­pool nad­szedł czas na wypoży­cze­nie do Sheffield Wednes­day. Po sied­miu spotka­ni­ach, które zaowocow­ały bramką i dwoma asys­ta­mi pol­skiego napast­ni­ka, klub zde­cy­dował się przedłużyć wypoży­cze­nie na kole­jne miesiące. Ślusarz znów jed­nak nie zamieszał w wyspi­arskiej piłce, co poskutkowało rozwiązaniem kon­trak­tu przez West Brom i w efek­cie poszuki­wa­nia drużyny, Ślusars­ki zatrzy­mał się w Krakowie przy Kałuży. W barwach Cra­covii grał przez dwa lata z umi­arkowanie dobrym rezul­tatem. 37 wys­tępów i 8 bramek plus 3 asysty- tak prezen­tował się bilans wychowan­ka Hura­ganu Pobiedziska. Był to czas, gdy Lech zdobył mis­tr­zost­wo Pol­s­ki po samobóju Mar­iusza Jopa. Ślusars­ki grał w pamięt­nych der­bach Krakowa, co więcej, po meczu w szat­ni Pasów zaczął skandować „Mis­trz, mis­trz, Kole­jorz!” Mimo prze­cięt­nych statystyk, wal­czą­cy z Bragą o awans do 1/8 Ligi Europy Lech zde­cy­dował się na wykupi­e­nie go z „Pasów”. Ślusars­ki kosz­tował Kole­jorza 100 tysię­cy Euro i na początku miał być tylko zmi­en­nikiem dla rozwi­ja­jącej się gwiazdy ligi – Artjom­sa Rud­nevsa. Z cza­sem wygrał konkurencję o miano drugiego napast­ni­ka z Joelem Tchibam­bą, a gdy „Rudi” odszedł do HSV, Ślusars­ki stał się nawet pod­sta­wowym napast­nikiem Kolejorza. 

Ślusarz” z pewnoś­cią na dłu­go zostanie w pamię­ci sym­pa­tyków „Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”. W niebiesko-białych barwach potrze­bował bard­zo wielu sytu­acji, by wresz­cie trafić do bram­ki rywala, lecz dzię­ki temu każ­da jego bram­ka nabier­ała jeszcze więk­szej wartoś­ci. Przykład­owo, 18 listopa­da 2011 roku. Legia dekla­su­je Lecha na jego sta­dion­ie przy pełnej pub­licznoś­ci. Ślusars­ki mar­nu­je kil­ka „setek”, ale gdy w końcu uda­je mu się trafić do bram­ki Kuci­a­ka, sta­dion sza­le­je. Wal­ka do koń­ca, charak­ter i upar­tość w dąże­niu do celu. Te cechy z pewnoś­cią moż­na mu przyp­isać, gdy mówimy o jego grze w kole­jowych barwach. Wielokrot­nie zawodz­ił, lecz potrafił też pozy­ty­wnie zaskoczyć widza.

Pozosta­je niedosyt, że wraz z ówczes­nym kap­i­tanem- Rafałem Murawskim opuś­cili zespół z powodu kon­flik­tu ze sztabem szkole­niowym na jed­nym z obozów przy­go­towaw­czych. Zarząd dyscy­pli­narnie prze­sunął zasłużonych zawod­ników do rez­erw, a ci mogli szukać następ­nego klubu. W taki sposób #BŚ18 znalazł się w Arce Gdy­nia, z której powędrował jeszcze do GKS‑u Bełchatów, by obec­nie reprezen­tować bar­wy pier­ws­zoligowej Miedzi Legnica.

slusarz-bartek-slusarski

W Lechu wys­tąpił łącznie w 129 spotka­ni­ach. Zdobył 30 goli i 16 razy asystował.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.