Sektor dziecięcy na mecz z Jagiellonią

Przy­pom­i­namy, że nadal moż­na zgłaszać grupy dzieci w wieku przed­szkol­nym, a także szkoły pod­sta­wowej na sek­tor dziecię­cy na Buł­garską. W najbliższy piątek spotkanie z Jagiel­lonią Białys­tok, wicelid­erem roz­gry­wek. Na każde 10 dzieci musi przy­padać 1 opiekun. Pyta­nia, a także zgłoszenia pod adresem: [email protected]

Przy zgłoszeni­ach dzieci muszą posi­adać ważną legi­t­y­mację szkol­ną (nie doty­czy przed­szko­laków), ponieważ to ona gwaran­tu­je wejś­cie na sta­dion. Lista uczest­ników (scan) musi zostać przesłana wcześniej oraz zaw­ier­ać imiona i nazwiska dzieci­aków, numery legi­t­y­macji szkol­nych, nr‑y PESEL. Proszę również uwzględ­nić w liś­cie dane opiekunów. Rez­erwac­ja miejsc jest doko­nana w momen­cie wysła­nia kom­plet­nego zgłoszenia. Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że na spotka­nia z Wisłą Kraków oraz Legią Warsza­wa licz­ba miejsc na sek­torze jest ograniczona.

Lista musi być opa­tr­zona pieczątką szkoły/instytucji oraz pod­pisem dyrek­to­ra placów­ki lub innej uprawnionej oso­by. Zgłoszenia moż­na przesyłać najpóźniej na dwa dni przed meczem.

Orga­ni­za­torem wyciecz­ki jest dana placówka, która odpowia­da za bez­pieczeńst­wo dzieci­aków w drodze na stadion.

Pięć szkół/placówek, które najczęś­ciej będą się pojaw­iać na sta­dion­ie przy Buł­garskiej na meczach Lecha Poz­nań, w rundzie jesi­en­nej 2011, będzie mogło liczyć na wiz­ytę reprezen­tacji piłkarzy pier­wszej drużyny Kole­jorza!! Dla kole­jnych pię­ciu zor­ga­ni­zowanych grup, z najwięk­szą frek­wencją, chce­my zafun­dować dojazd autokarem na wiosen­ny mecz Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress