Skorża: To dla nas kluczowy mecz

Skorża: To dla nas kluczowy mecz

W sobot­ni wieczór piłkarze Lecha Poz­nań zagra­ją bard­zo ważne spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Jesienią przy alei Śląskiej było 1:1.

Zimą ze Śląs­ka odszedł Sebas­t­ian Mila. Był to kluc­zowy zawod­nik w drużynie z Dol­nego Śląs­ka — Śląsk Wrocław bez Mili. Jaki jest zespół bez reprezen­tan­ta Pol­s­ki? – Na pewno inny, jeśli chodzi o prowadze­nie gry. Jest to wciąż bard­zo sil­ny prze­ci­wnik. W lidze wszys­tko jest otwarte. W poprzed­niej kole­jce wygrali 3:0 z Lechią. Wiemy, jakie mają oni słabe strony. Gramy u siebie. To dla nas kluc­zowy mecz. Wierzymy, że może­my zająć pier­wsze miejsce w lidze. Oczeku­je od nas, że musimy zdobyć w spotka­niu trzy punk­ty – przyz­nał szkole­niowiec poz­nańskiego zespołu.

Tren­er Sko­rża zda­je sobie sprawę z atutów najbliższego rywala Lecha Poz­nań. Dla jego zawod­ników nie będzie to łatwe spotkanie. — Śląsk jest dobrą drużyną z dobry­mi piłkarza­mi. Cele­ban czy bra­cia Paixao to czołowi piłkarze naszej ekstrak­lasie. Śląsk to ciekawy ryw­al, na pewno będzie chci­ał wyko­rzys­tać swo­je atu­ty w ofen­sy­wie. Dla mnie to paradoks, że druży­na, która pier­wszy raz wygrała w tym roku w poprzed­niej kole­jce nadal jest tak wysoko w tabeli. To świad­czy o tym, jak trud­na jest nasza liga na wios­nę – dodał.

W ostat­nich dni­ach sporo mówi o presji, jaka ciąży na piłkarzach, gra­ją­cych w najbardziej liczą­cych się pol­s­kich klubach. — W zes­pole, który o najwyższe cele pres­ja jest znacznie więk­sza niż w klubach ze środ­ka tabeli. Nie ma, co się oszuki­wać, że piłkarz, który świet­nie radzi sobie w prze­cięt­nej drużynie, gdy trafia do takiego klubu jak Lech czy Legia, to okazu­je się, że każdy remis trak­towany jest jako poraż­ka i nie potrafi się w takiej sytu­acji odnaleźć. Albo ktoś przy­wyknie do presji, albo nie ma tu dla niego miejs­ca. My może­my starać się takiemu zawod­nikowi pomóc. Niek­tórzy lep­iej sobie z tym radzą, inni gorzej, ale praw­da jest taka, że predys­pozy­c­je men­talne piłkarzy są kluc­zowe – ocenił.

Kole­jorz w ostat­nich dwóch spotka­ni­ach zainka­sował remisy. Zawod­nikom zarzu­ca się, że nie potrafią grać w piłkę. Na pewno z mniej uty­tułowany­mi rywala­mi. — Lech gra na tyle, na ile dziś jest w stanie grać. To  druży­na, która prze­chodzi ter­az trud­ny moment.. Nie jesteśmy zad­owoleni z zawod­ników ofen­sy­wnych, a to kluc­zowy ele­ment. Niemalże w równym cza­sie dotknęły tych zawod­ników prob­le­my zdrowotne.  Jestem podiry­towany też tym, że my jako sztab, nie do koń­ca  potrafil­iśmy sobie z tym poradz­ić. Ja wciąż wierzę, że przed nami jest jeszcze tyle meczów, że ten ele­ment napraw­imy. Nie ukry­wam, że to rzecz, która nam moc­no skom­p­likowała życie. 

Znacznie lep­iej prezen­tu­je się linia obrony. Lechi­ci stra­cili w lidze najm­niej bramek. — W defen­sy­wie jest sta­bi­liza­c­ja i wyglą­da to solid­nie, ale ofen­sy­w­na w porów­na­niu z jesienią, nie zro­biła takiego postępu, jak­byśmy tego oczeki­wali. Częs­to obraz gry jest taki, jak prze­ci­wnik gra. My szukamy wtedy różnych możli­woś­ci np. gra za ple­cy. Ja widzę poprawę, ale nie jest ona na tyle duża, aby dała nam poprawę gry i więk­szą liczbę bramek. Przy całej iry­tacji nasza gra nie jest taka płyn­na jak tego byśmy chcieli. Ja widzę, co jest powo­dem takiej sytu­acji. Wiem, że czas pracu­je na naszą korzyść.

O sile ofen­sy­wny jesienią stanow­ił Kasper Hamalainen. Fińs­ki zawod­nik w ostat­nim cza­sie nie prezen­tu­je jed­nak wybit­nej formy.- Kasper to kluc­zowy piłkarz. Bard­zo ważny. Od niego bard­zo dużo zależy. Jest ważnym strzel­cem w naszej drużynie. jest reży­serem gry. To zawod­nik, który solid­nie pod­chodzi do swoich obow­iązków. Być może nowe rzeczy, które zostały wprowad­zone są dla niego nieko­rzystne. Wykonu­je on bard­zo dużo pra­cy dla drużyny. Gdy nie ma Darko Jevti­cia on musi współpra­cow­ać z Zau­rem Sada­jew­em oraz Daw­i­dem Kow­nackim. Nie ma ter­az takiego automatyz­mu jak było to jesienią. Ma cza­sem zawa­ha­nia. Ja to widzę. Staramy się to popraw­ić. Ja oczeku­ję tego, że Kasper powró­ci do formy. Chci­ałbym, aby Kasper został w Poz­na­niu. To zawod­nik wyważony – zakończył.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress