06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.46min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wojna o Szkota, otwarte drzwi dla Fina — transfery czas start!

Wojna o Szkota, otwarte drzwi dla Fina — transfery czas start!

Kończy się piłkars­ki rok. Niebawem na rynku trans­fer­owym ponown­ie będzie gorą­co. Także przy Buł­garskiej nie zamierza­ją odpoczywać!

Tem­at trans­fer­ów jest w Poz­na­niu poruszany.  Skaut­ing pracu­je, obser­wu­je. Z zespołem wkrótce może pożeg­nać się kilku pod­sta­wowych zawod­ników. — Wiemy, jaka jest sytu­ac­ja w zes­pole, że na niek­tórych pozy­c­jach na wios­nę będzie nam brakowało ludzi. Przy­puszcza­l­iśmy, że tak się może stać, to nie jest dla nas zaskocze­nie. Nie muszę prosić o wzmoc­nienia, bo prezes jest tego świadomy – przyz­na­je szkole­niowiec. — Z każdym będziemy roz­maw­iać. My nie zamierza­my niko­go szan­tażować i tego samego oczeku­je­my od piłkarza. To wyłącznie kwes­t­ia porozu­mienia. Jeśli takowego nie będzie, to trud­no. My będziemy szukać innego zawod­ni­ka, a zawod­nik — klubu – dodaje.

Zan­im rozpoczął się mecz z Zagłę­biem Lubin władze mis­trza Pol­s­ki pożeg­nały Kaspra Hamalaine­na. Wszys­tko wskazu­je na to, że Fin pożeg­na się ze stolicą Wielkopol­s­ki. Umowa zawod­ni­ka z Kole­jorzem wygasa z końcem grud­nia 2015 roku. — Kasper miał niedawno ofer­tę od nas, ale miał też pra­wo szukać innego klubu. Szanu­je­my zawod­ni­ka, jeśli uzna, że chce wró­cić do Poz­na­nia i  zamierza dalej grać dla Lecha to ma drzwi otwarte, jeśli będzie to w odpowied­nim ter­minie. Sza­cunek wywal­czył sobie sam – poprzez swo­ją postawę na boisku – ocenił tren­er Jan Urban.

kasper hamalainen

Kole­jorz musi mieć jed­nak alter­naty­wę. Skau­ci mis­trza Pol­s­ki szuka­ją następ­cy Hamalaine­na.- Wolałbym, aby przyszedł do nas napast­nik. Kasper tam grał, jed­nak nie jest jego ulu­biona pozy­c­ja. Łatwiej znaleźć kogoś, kto gra na dziesiątce, niż na dziewiątce – ocenił szkoleniowiec.

Podob­nie jak Finowi z końcem grud­nia wygasa kon­trakt Macie­ja Gos­tom­skiego. Bramkarz „Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” w ciągu ostat­nich dni prze­by­wał na tes­tach w Glas­gow Rangers. - Gostek był na tes­tach, ma dostać odpowiedź i zobaczymy jak jego los się potoczy. Jeżeli ktoś nie chce grać w Lechu, to niech idzie do innego klubu. Wolę piłkarzy, którzy chcą  zostać i grać dla tej drużyny do samego koń­ca, bo wtedy łatwiej jest się dogadać. Każdy piłkarz jest świadomy tego, w jakim klu­bie gra. Każdy wie, jakie pieniądze tu zara­bia i jeśli chce for­tunę, to musi poszukać innej drużyny – komen­tu­je tren­er Urban.

Barry Douglas

30 czer­w­ca 2016 roku kon­trak­ty w zes­pole mis­trza Pol­s­ki kończą się aż sześ­ciu zawod­nikom. Stolicę Wielkopol­s­ki mogą opuś­cić: Krzysztof Kotorows­ki, Jas­min Burić, Szy­mon Pawłows­ki, Ger­go Lovrenc­sics i Marcin Kamińs­ki oraz Bar­ry Dou­glas. I to właśnie o Szko­ta może być ogrom­na wal­ka. — Naprawdę szyku­je się bit­wa o Bar­ry’ego Dou­glasa? No to będziemy gotowi do tej wojny! Powtórzę, zależy mi na takich graczach, którzy chcą u nas grać. Jeśli chcą u nas grać, to nie ma stra­chu  – potwierdza.

Kil­ka dni temu pojaw­iła się infor­ma­c­ja, ze David Hol­man ostate­cznie pożeg­nał się z Poz­naniem. Wów­czas tren­er mis­trza Pol­s­ki zapew­ni­ał, iż Węgi­er wyjechał na zgrupowanie reprezen­tacji. Tak szy­bko jak powró­cił do Wielkopol­s­ki, tak samo szy­bko ją opuś­cił z powodu pow­ięk­szonych węzłów chłonnych.

urban rutkowski

Zawod­ni­cy zawod­nika­mi, ale w czer­w­cu 2016 roku kończy się kon­trakt samego tren­era Lecha Poz­nań.- Jak cię chcą, to chcą, a jak nie, to ciebie pogo­nią. Takie jest życie tren­era, na wszys­tko trze­ba być przy­go­towanym. Fajnie nam się to wszys­tko ukła­da, jesteśmy w dobrym momen­cie. Jak się ma dobrą passę, to trze­ba ją podtrzy­mać, a gdy jesteś w kryzysie, trze­ba z niego jak najszy­b­ciej wyjść – oce­nia szkoleniowiec.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.