Zdobył zaufanie Bakero, sumiennie je spłaca

Sporo pochwał po meczu z Legią zebrał Marcin Kamińs­ki. Ten 19-let­ni obroń­ca przez dłu­gi czas nie potrafił do siebie przekon­ać kibiców Lecha. Niedziel­ny mecz rozpoczął ner­wowo, ale z upły­wem cza­su radz­ił sobie coraz lep­iej, a po jego zakończe­niu wys­tęp obroń­cy chwal­ił Maciej Skorża.

To właśnie on najbardziej „sko­rzys­tał” na ura­zie Manuela Arboledy, ponieważ dzię­ki niemu utrzy­mał szan­sę gry i miał czas na to, aby przekon­ać do siebie tren­er Jose Mari Bakero. A ten bezwzględ­nie mu zau­fał, nie zraża­jąc się poje­dynczy­mi błę­da­mi młodego zawodnika.

Te zdarza­ły się jemu również w spotka­niu z Legią, gdy przepuś­cił wychodzącego na czys­tą pozy­cję Janusza Gola, czy prze­grał poje­dynek biegowy z Miroslavem Radovi­ciem. Poważne kon­sek­wenc­je mogło mieć również prze­puszcze­nie przez Marci­na Kamińskiego poda­nia Michała Żyro do Ivi­cy Vrdol­ja­ka, który z niespeł­na czterech metrów nie trafił na pustą bramkę.

19-latek bard­zo dobrze radz­ił sobie jed­nak z Danielem Ljubo­ją, którego wręcz wyk­luczył z gry, agresy­wnie go ataku­jąc i nie pozwala­jąc na utrzy­manie się przy fut­bolów­ce. Wygry­wał również liczne poje­dyn­ki główkowe, wyko­rzys­tu­jąc w końcu swój wzrost.

- Jestem zad­owolony z Marci­na Kamińskiego i bard­zo zad­owolony z naszej defen­sy­wy. Wys­taw­ia­jąc Marci­na Kamińskiego razem z Hubertem Wołąkiewiczem na środ­ku obrony zysku­je­my na wyprowadza­niu pił­ki, na prze­sunię­ciu for­ma­cji, za to tracimy na zde­cy­dowa­niu. Coś za coś. Taka jest jed­nak moja decyz­ja – chwali swo­jego podopiecznego Jose Mari Bakero.

Sam zain­tere­sowany ze spoko­jem pod­chodzi do swo­jej obec­nej postawy. Pod­kreśla on, że zależy mu na grze i zdoby­wa­niu cen­nego doświad­czenia. Aktu­al­ną for­mę i pochwały trak­tu­je z przym­ruże­niem oka. Zda­je sobie sprawę, że czeka go jeszcze wiele pracy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress