Klubowe muzeum powstanie na INEA Stadionie!

Umowa na stworze­nie pro­jek­tu muzeum Lecha Poz­nań została pod­pisana. Za adap­tację wnętrz INEA Sta­dionu na potrze­by stałej ekspozy­cji klubowych tro­feów, koszulek, pamiątek i inny­ch eksponatów odpowiadać będzie ten sam architekt, który zapro­jek­tował świeżo wyre­mon­towaną stre­fę pre­mi­um.

Tem­at klubowe­go muzeum wraca na tapetę reg­u­larnie, częs­to jest pode­j­mowany przez kibiców pod­czas spotkań z Zarządem, czy pod­czas wielu dyskusji w medi­ach społecznoś­ciowych. — Dlat­e­go tym bardziej cieszymy się, że udało się wykon­ać znaczą­cy krok w tej materii. Jeszcze przed meczem roczni­cowym zaprezen­towane zostaną pier­wsze wiz­ual­iza­c­je adap­tacji wybrany­ch stref — mówi prezes Lecha, Karol Klim­czak.

Umowa pod­pisana przez preze­sa oraz architek­ta Macie­ja Abramow­icza stworzenia pro­jek­tu adap­tacji dwóch przestrzeni INEA Sta­dionu (na Try­bunie Anioły lub Cza­pczyka), spośród których jed­na zostanie wybrana i final­nie wybu­dowana. Prace mają zacząć się w czer­w­cu, po ostat­nim meczu bieżące­go sezonu i zakończą się przed rozpoczę­ciem kole­jny­ch roz­gry­wek.

- Stworze­nie pro­jek­tu będzie dużym wyzwaniem — przyz­na­je Maciej Abramow­icz, architekt. — Celem jest prze­cież przed­staw­ie­nie klubowej his­torii w formie jak najbardziej atrak­cyjnej, nie tylko poprzez ekspozy­cję różny­ch eksponatów, ale również mul­ti­mediów. Będziemy mieli do dys­pozy­cji nawet kilka­set metrów kwadra­towych.

Klub jest w posi­ada­niu kilkuset różny­ch pamiątek, takich jak najróżniejsze puchary, medale, fotografie, plakaty, czy koszulki. Są skat­a­l­o­gowane i część z nich złoży się na stałą ekspozy­cję. — Wkrótce powołana zostanie też „rada pro­gramowa” muzeum, którą stworzą przed­staw­iciele różny­ch środowisk, która tworzyć będzie ciało dorad­cze przy twor­zony­ch wys­tawach.

- Do akty­wne­go współt­worzenia muzeum zachę­camy również kibiców. Nie jeden pewnie ma w domu pamiątki, którymi mógłby się pochwal­ić i które raz na jak­iś czas prezen­towal­ibyśmy w formie tem­aty­czny­ch wys­taw okre­sowych. To będzie miejsce otwarte dla każde­go, zostanie wciąg­nięte w trasę wycieczek sta­dionowych. Chce­my, by stało się wiz­ytówką klubu o blisko 95-let­niej trady­cji — kończy prezes Klim­czak.

Architekt Maciej Abramow­icz jest autorem zre­al­i­zowany­ch już na INEA Sta­dion­ie pro­jek­tów nowej Stre­fy Pre­mi­um (Gold), Loży Prezy­denck­iej, a także „12 Sports Bar & Restau­rant”.

Infor­ma­c­ja pra­sowa

Foto: Lech Poznań/lechpoznan.pl/fot.Marcin Rajczak

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress