Dekady Lecha: Lata 20-ste, trudne początki

Do 90-roczni­cy pow­sta­nia Lecha Poz­nań pozostało jeszcze trochę cza­su, ale już ter­az chce­my z Wami cofnąć się w przeszłość i przy­pom­nieć o ważnych wydarzeni­ach, jakie miały miejsce w tym okre­sie. Jed­ną z inic­jatyw jest przed­staw­ian­ie kole­jnych dekad his­torii naszego klubu. Zaczy­namy od pier­wszej, czyli lat 1922–1929.

His­to­ria Lecha Poz­nań rozpoczęła się w niedzielę 19 mar­ca 1922 roku, kiedy to poz­nańs­ki Z.O.P.N. zare­je­strował pięć klubów sportowych w tym Lut­nię Dębiec, która jest pro­to­plas­tą dzisiejszego „Kole­jorza”. Na początku lat 20-tych Z.O.P.N. zrzeszał aż trzy­dzieś­ci trzy klu­by, które funkcjonowały w Poz­na­niu, a także jego okoli­cach. Wtedy w planach nie było jeszcze pro­to­plas­ty dzisiejszego Lecha Poznań.

Pomysło­daw­cą nazwy zespołu był jego skarb­nik Jan Dyz­man, śpiewa­ją­cy hob­bisty­cznie w chórze o nazwie Lut­nia i taką też nazwę zapro­ponował dla klubu sportowego. Została ona zaak­cep­towana przez kolegów z zespołu, choć już w sierp­niu (4 sierp­nia) tego samego roku zmieniono ją. Towarzyst­wo Sportowe Liga Dębiec cały czas sku­pi­ało wokół siebie młodzież związaną z tą pod­poz­nańską osadą.

Pier­wszym preze­sem klubu był Jan Nowak, ale po kilku miesią­cach pełnienia tej funkcji został wcielony do wojs­ka i musi­ał zrezyg­nować. 4 sierp­nia, a więc wtedy kiedy zde­cy­dowano i zmi­an­ie nazwy klubu, powołano na stanowisko Antoni Stachowski.
Pier­wszym obiek­tem, na którym roz­gry­wano mecze był sta­dion przy dzisiejszej ul. Grzy­bowej. W 1922 roku Lut­nia Dębiec wydzierżaw­iła na 12 lat plac od rodziny Wicherkiewiczów.

Na samym początku zespół roz­gry­wał jedynie mecze towarzyskie. Zdaniem kro­nikarzy naszego klubu jego pier­wszym rywalem była Spar­ta Poz­nań, spotkanie odbył się 17 wrześ­nia 1922 roku i zakończyło się wynikiem 1:1. Niespeł­na trzy lata później Towarzyst­wo Sportowe Liga Dębiec rozpoczęło zma­gania o mis­tr­zost­wo C‑klasy.

29 czer­w­ca 1924 roku ten zespół zade­bi­u­tował w roz­gry­wkach ligowych, pokonu­jąc na Wildec­kich Bło­ni­ach Ruch Poz­nań 5:3. Wynik tego mecz został jed­nak zwery­fikowany na 3:0, ponieważ dopa­tr­zono się niepraw­idłowoś­ci w składzie przeciwnika.

Podob­nie jak inne klubu Towarzyst­wo Sportowe Liga Dębiec miała prob­lem z płace­niem obow­iązkowych składek i na pewien okres została zaw­ies­zona przez Z.O.P.N. W sty­czniu 1925 roku osa­da Dębiec została admin­is­tra­cyjnie włąc­zona do Poz­na­nia, a klub zmienił nawę na Towarzyst­wo Sportowe Liga Poznań.

W tym okre­sie cały czas dochodz­iło do zmi­an we władzach klubu. W 1925 roku jego preze­sem został Leon Now­ic­ki, którego po kilku miesią­cach zastąpił Stanisław Derez­ińs­ki. Wtedy właśnie pro­to­plas­ta Lecha Poz­nań stawał się jed­nym z czołowych zespołów w swoim okręgu.

W 1927 roku wygrał 17 z 22 meczów (trzy zremisował), a w jed­nym z nich, 10 kwiet­nia 1927 roku, Towarzyst­wo Sportowe Liga Poz­nań wygrało z Heliosem Czempin 9:0, a sie­dem bramek zdobył Łuc­jan Kunz. To najlep­szy wynik osiąg­nięte przez zawod­ni­ka naszego zespołu w 90-let­niej his­torii, który wiele lat później wyrów­nał Włodz­imierz Jakubows­ki. Towarzyst­wo Sportowe Liga Poz­nań w tym sezonie uzyskało awans do B‑klasy.

W tym samym cza­sie utwor­zono zespół rez­er­wowy, co jeszcze bardziej wzmogło rywal­iza­cję. Zawod­ni­cy wys­tępu­ją­cy w tym klu­bie grę trak­towali jed­nak jako pro­mocję i okazję do jego zmi­any na inny, w którym otrzy­mal­i­by etat pra­cown­iczy za grę w drużynie. W przy­pad­ku Towarzyst­wa Sportowego Liga Poz­nań nie mogli o tym marzyć, choć takie plany miał prezes, Stanisław Dereziński.

W 1928 roku roz­gry­w­ki B‑klasy były dość moc­no rozbu­dowane, stwor­zono bowiem pięć grup elim­i­na­cyjnych. Na tym etapie Towarzyst­wo Sportowe Liga Poz­nań grało bard­zo dobrze, dwa razy zaj­mu­jąc drugie miejsce, prze­gry­wa­jąc jedynie ze zwycięz­ca­mi grup (1928, 1929).

Towarzyst­wo Sportowe Liga Poz­nań, nie miały ofic­jal­nego godła oraz barw. Początkowo te drużyny wys­tępowały w czer­wonych koszulkach, które szyła fir­ma Bucher­ta z Dęb­ca. Niebieskie bar­wy pojaw­iły się dopiero po związa­niu się z kole­ją i przeprowadzce na sta­dion przy ul. Józe­fa Dzierżyńskiego, ale to nastąpiło dopiero w lat­ach 30-tych.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress