01.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Legia Warszawa
Do meczu pozostało:
3dn.14godz.27min.
12.07 X3.45 23.58 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Patronat: “Chwała Bohaterom” — Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych

LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad konkursem „Chwała Bohaterom”- Pow­stanie Wielkopol­skie ocza­mi najmłod­szych, który jest orga­ni­zowany przez kibiców „Kole­jorza”. Celem konkur­su jest propagowanie wiedzy i świado­moś­ci doty­czącej Pow­sta­nia Wielkopol­skiego wśród najmłod­szych, a zdaniem, jakie należy wykon­ać przy­go­towanie pra­cy plastycznej.

Nagro­da­mi w konkur­sie będą gadże­ty kibi­cowskie, a także książ­ki na tem­at Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. Hon­orowy patronat nad konkursem objęli Lech Poz­nań, Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha” Towarzyst­wo Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego oraz Wielkopol­skie Muzeum Walk Niepodległoś­ciowych w Poz­na­niu. Patronat medi­al­ny poza LechNews.pl objęły redakc­je MM Poz­nań oraz MC Radio.

Prace zgłaszać moż­na od 6 grud­nia 2011 do 20 sty­cz­nia 2012 roku. Rozwiązanie konkursy 5 lutego 2012 roku. Zwycięz­cy zostaną wcześniej poin­for­mowani o miejs­cu wręcze­niu nagród.

Zaprasza­my najmłod­szych do udzi­ału w konkur­sie. Prace będzie moż­na oglą­dać w For­cie III, który zna­j­du­je się przy Starym ZOO.

 „Chwała bohaterom” – Pow­stanie Wielkopol­skie ocza­mi najmłodszych.

R e g u l a m i n

& 1
Orga­ni­za­torem Konkur­su jest Wiara Lecha w Poznaniu.
Hon­orowy patronat nad Konkursem objęło Towarzyst­wo Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego 1918/1919 w Poznaniu.
& 2.
Zadaniem konkur­sowym jest wyko­nanie samodziel­nej pra­cy plas­ty­cznej w dowol­nej tech­nice for­matu A4.
Do wyboru następu­jące dziedziny:
1) Pow­stanie Wielkopol­skie w moim region­ie – przed­staw­ie­nie wydarzenia zaw­iązanego z walka­mi w mojej miejs­cowoś­ci, charak­terysty­czne miejsce, bądź oso­ba związa­nia z Powstaniem.
2) Charak­terysty­czny ele­ment Pow­sta­nia, niekoniecznie związane z miejscem zamieszkania.
& 3.
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Orga­ni­za­tor przewidu­je sześć kat­e­gorii wiekowych.
& 4.
Oce­nie pra­cy będzie podle­gać kreaty­wność, pomysłowość oraz tech­ni­ka wykonania.
& 5.
W każdej kat­e­gorii wybrane zostaną 3 najlep­sze prace.
Pon­ad­to orga­ni­za­tor przewidu­je wyróżnienia.
& 6.
Wyróżnione prace staną do wal­ki o nagrodę pub­licznoś­ci. Głosowanie zostanie przeprowad­zone na pro­filu Wiary Lecha, na por­talu facebook.com
& 7.
Prace powin­ny być przesłane pocztą bądź przekazane przez Fan Clu­by i Sekc­je Kibiców Lecha Poz­nań w ter­minie do 20.01.2012 r na adres:
Wiara Lecha
ul. Buł­gars­ka 17
60–532 Poz­nań (decy­du­je data stem­pla pocztowego).
& 8.
Każ­da pra­ca musi zaw­ier­ać na odwrocie:
-tem­at pracy
-imię i nazwisko dziec­ka przy­go­towu­jącego pracę
-wiek dziec­ka
-numer i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko
-dane kon­tak­towe
& 9.
Wszelkie pyta­nia prosimy kierować na maila: [email protected]
Pub­likac­je infor­ma­cji na tem­at Konkur­su będą zamieszczane na stronach:
www.wiaralecha.pl
www.27grudnia1918.pl
www.facebook.pl/wiaralecha
& 10.
Ogłosze­nie wyników nastąpi 05.02.2012 r. Zwycięz­cy zostaną poin­for­mowani o ter­minie i miejs­cu wręczenia nagród.
Przewidziana jest wys­tawa pokonkursowa.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.