06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.23min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Patronat: “Chwała Bohaterom” — Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych

LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad konkursem „Chwała Bohaterom”- Pow­stanie Wielkopol­skie ocza­mi najmłod­szych, który jest orga­ni­zowany przez kibiców „Kole­jorza”. Celem konkur­su jest propagowanie wiedzy i świado­moś­ci doty­czącej Pow­sta­nia Wielkopol­skiego wśród najmłod­szych, a zdaniem, jakie należy wykon­ać przy­go­towanie pra­cy plastycznej.

Nagro­da­mi w konkur­sie będą gadże­ty kibi­cowskie, a także książ­ki na tem­at Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. Hon­orowy patronat nad konkursem objęli Lech Poz­nań, Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha” Towarzyst­wo Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego oraz Wielkopol­skie Muzeum Walk Niepodległoś­ciowych w Poz­na­niu. Patronat medi­al­ny poza LechNews.pl objęły redakc­je MM Poz­nań oraz MC Radio.

Prace zgłaszać moż­na od 6 grud­nia 2011 do 20 sty­cz­nia 2012 roku. Rozwiązanie konkursy 5 lutego 2012 roku. Zwycięz­cy zostaną wcześniej poin­for­mowani o miejs­cu wręcze­niu nagród.

Zaprasza­my najmłod­szych do udzi­ału w konkur­sie. Prace będzie moż­na oglą­dać w For­cie III, który zna­j­du­je się przy Starym ZOO.

 „Chwała bohaterom” – Pow­stanie Wielkopol­skie ocza­mi najmłodszych.

R e g u l a m i n

& 1
Orga­ni­za­torem Konkur­su jest Wiara Lecha w Poznaniu.
Hon­orowy patronat nad Konkursem objęło Towarzyst­wo Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego 1918/1919 w Poznaniu.
& 2.
Zadaniem konkur­sowym jest wyko­nanie samodziel­nej pra­cy plas­ty­cznej w dowol­nej tech­nice for­matu A4.
Do wyboru następu­jące dziedziny:
1) Pow­stanie Wielkopol­skie w moim region­ie – przed­staw­ie­nie wydarzenia zaw­iązanego z walka­mi w mojej miejs­cowoś­ci, charak­terysty­czne miejsce, bądź oso­ba związa­nia z Powstaniem.
2) Charak­terysty­czny ele­ment Pow­sta­nia, niekoniecznie związane z miejscem zamieszkania.
& 3.
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Orga­ni­za­tor przewidu­je sześć kat­e­gorii wiekowych.
& 4.
Oce­nie pra­cy będzie podle­gać kreaty­wność, pomysłowość oraz tech­ni­ka wykonania.
& 5.
W każdej kat­e­gorii wybrane zostaną 3 najlep­sze prace.
Pon­ad­to orga­ni­za­tor przewidu­je wyróżnienia.
& 6.
Wyróżnione prace staną do wal­ki o nagrodę pub­licznoś­ci. Głosowanie zostanie przeprowad­zone na pro­filu Wiary Lecha, na por­talu facebook.com
& 7.
Prace powin­ny być przesłane pocztą bądź przekazane przez Fan Clu­by i Sekc­je Kibiców Lecha Poz­nań w ter­minie do 20.01.2012 r na adres:
Wiara Lecha
ul. Buł­gars­ka 17
60–532 Poz­nań (decy­du­je data stem­pla pocztowego).
& 8.
Każ­da pra­ca musi zaw­ier­ać na odwrocie:
-tem­at pracy
-imię i nazwisko dziec­ka przy­go­towu­jącego pracę
-wiek dziec­ka
-numer i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko
-dane kon­tak­towe
& 9.
Wszelkie pyta­nia prosimy kierować na maila: [email protected]
Pub­likac­je infor­ma­cji na tem­at Konkur­su będą zamieszczane na stronach:
www.wiaralecha.pl
www.27grudnia1918.pl
www.facebook.pl/wiaralecha
& 10.
Ogłosze­nie wyników nastąpi 05.02.2012 r. Zwycięz­cy zostaną poin­for­mowani o ter­minie i miejs­cu wręczenia nagród.
Przewidziana jest wys­tawa pokonkursowa.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.