Honka Espoo w zaskakująco dobrej formie

liga-europyMinął już pon­ad tydzień, od losowa­nia par II rundy elim­i­na­cyjnej Ligi Europy. Część fanów, zdążyła już dokład­niej zapoz­nać się z naszym przyszłym rywalem. Niek­tórzy jed­nak wciąż zas­tanaw­ia­ją się, jakie tak naprawdę są możli­woś­ci zespołu Hon­ka Espoo. Jak pokazu­je ich obec­na pozy­c­ja w lidze, mogą one być całkiem przyzwoite.

Od chwili, gdy los sko­jarzył Lecha Poz­nań z fińskim zespołem, druży­na prowad­zona przez Mike Lehko­suo zdążyła roze­grać już trzy kole­j­ki ligowe, zdoby­wa­jąc zarazem kom­plet punk­tów. Sezon w Fin­landii roz­gry­wany jest sys­te­mem wios­na-jesień, a rywal­iza­c­ja między druży­na­mi wkracza właśnie w decy­du­jącą fazę. Nasz przyszły ryw­al stanie więc przed his­to­rycz­na szan­są, zdoby­cia pier­wszego tytułu mis­trza kra­ju. W chwili obec­nej druży­na zaj­mu­je drugie miejsce w tabeli, mając jed­nocześnie tyle samo punk­tów co lid­er – HJK Helsinki.

Hon­ka Espoo, to niewąt­pli­wie przykład­owa mieszan­ka młodoś­ci z rutyną. Druży­na opar­ta jest o zaled­wie kilku graczy z dużym doświad­cze­niem. Resztę stanow­ią nato­mi­ast zawod­ni­cy w wieku 19–24 lat. Niewąt­pli­wie najbardziej rozpoz­nawal­nym zawod­nikiem Finów, jest były reprezen­tant Wybrzeża Koś­ci Sło­niowej – Abdoulaye Méïté, mają­cy na kon­cie 48 wys­tępów w barwach swo­jego kra­ju. Swo­ją przy­godę z drużyną nar­o­dową miał również Fin – Roni Porokara, który w 22 meczach zdołał zdobyć 5 bramek.

Sil­ną stroną zespołu Hon­ka Espoo, wyda­je się być atak. Na szczegól­ną uwagę, zasługu­je przymierzany ostat­nio do Ajaxu Ams­ter­dam — Tim Väyry­nen. 20-let­ni zawod­nik, wys­tąpił w tym sezonie w 9 spotka­ni­ach, sześ­ciokrot­nie kieru­jąc piłkę do bram­ki rywala. Dobrą for­mę prezen­tu­je również jego part­ner z ataku – Kas­tri­ot Kas­trati, częś­ciej roz­pa­try­wany jed­nak przez naszych fanów pod kątem niesamowitej mieszan­ki imienia i nazwiska.

Hon­ka Espoo nie należy więc z pewnoś­cią do drużyn z grupy tych najsłab­szych. Ich dużym atutem może okazać się fakt, iż są oni w trak­cie sezonu, podob­nie jak nasz ubiegłoroczny ryw­al AIK Sol­na. Dodatkowo gra­jąc mecze co 3–4 dni, raczej przyzwycza­jeni są do związanego z tym wysiłku. Niewąt­pli­wie trze­ba do tego meczu pod­jeść z należy­tym sza­cunkiem, bez lekce­waże­nia prze­ci­wni­ka.  Jeśli chce­my jed­nak cokol­wiek osiągnąć w tym sezonie w Lidze Europy, powin­niśmy ten mecz wygrać z biegu. W dal­szych run­dach czekać na nas będą bowiem znacznie bardziej wyma­ga­ją­cy rywale.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress