Kim jest Zaur Sadajew?

Kim jest Zaur Sadajew?

Zaur Sada­jew wczo­raj trafił na testy medy­czne do poz­nańskiego Lecha. Dzisi­aj udało się pod­pisać kon­trakt z napast­nikiem i wypoży­czyć go na okres jed­nego roku z możli­woś­cią wykupi­enia od Tere­ka Grozny.

Zaur Sada­jew urodz­ił się 6 listopa­da 1989 roku jeszcze w ówczes­nym ZSRR w mieś­cie Sza­li. Jego pier­wszym klubem był Terek Grozny, gdzie spędz­ił pon­ad dziewięć lat.

W 2012 roku, czeczeńs­ki napast­nik zde­cy­dował się zmienić otocze­nie. W 101 meczach strzelił 13 bramek. Przeszedł do Beitaru Jero­zoli­ma, ale jak sam przyz­na­je w wywiadach, nie była to najlep­sza decyz­ja w jego karierze:
— To przykry moment i nie lubię do niego wracać. Był prob­lem na tle religi­jnym. Kibi­com nie podobało się to, że w ich klu­bie wys­tępu­ją muzuł­manie. Doszło do tego, że gdy strzeliłem gola, demon­stra­cyjnie opuś­cili sta­dion. Wywiesili także trans­par­ent “Beitar musi być czysty”, a później pod­palili budynek klubowy. Nie czułem się tam swo­bod­nie, bałem się wyjść na ulicę. Jed­nak nie wszyscy kibice Beitaru byli nastaw­ieni do mnie negaty­wnie. Spo­tykałem się także z wyraza­mi sym­pa­tii i sza­cunku – powiedzi­ał dla „Super­ex­pre­su” Sadajew.
W jero­zolim­skim klu­bie spędz­ił niecały rok, strze­la­jąc jed­ną bramkę w sied­miu występach.

Po powro­cie do Groz­na nie miał okazji na reg­u­larną grę. Ponown­ie zaczął rozglą­dać się za nowym klubem. Zawod­nikiem, który ówcześnie grał w Tereku był Maciej Makuszews­ki, który miał zami­ar wró­cić do Pol­s­ki, by tam grać w Lechii Gdańsk. Po tym, jak znalazł się w Polsce zdradz­ił kulisy swo­jego transferu.

- Jestem tutaj, bo w Tereku nie dostawałem ostat­nio szans gry. Dlat­ego myślałem o zmi­an­ie otoczenia i gdy się dowiedzi­ałem, że Maciek Makuszews­ki wybiera się grać do Pol­s­ki, spy­tałem go, czy jest możli­wość pojecha­nia z nim. Maciej rzu­cił tem­at dalej i w ten sposób znalazłem się w Lechii.

Zaur Sada­jew w Ekstrak­lasie roze­grał, jak na razie 12 spotkań, w których strzelił 3 bram­ki. Dwie z nich zostały zdobyte w poprzed­nim sezonie pod­czas meczu z Lechem Poz­nań. Po tym spotka­niu druży­na „Kole­jorza” prak­ty­cznie mogła pożeg­nać się z tytułem mis­tr­zowskim, ponieważ przewa­ga Legii była nie do odro­bi­enia. Tren­er Ricar­do Moniz po tym meczu wyrażał się w samych super­latywach o swoim napast­niku: — Sada­jew roze­grał fan­tasty­czny mecz, strzelił piękne gole — powiedział.

Zau­ra Sada­je­wa kryryku­je się za jego ostrą grę. Przykła­dem może być ostat­ni mecz z Lechem Poz­nań, w którym po bru­tal­nym faulu na Łukaszu Trałce, Czeczen wyle­ci­ał z boiska. Pod­czas poby­tu w Polsce (12 spotkań) zaro­bił dziewięć żół­tych kartek i dwie czerwone.

Kon­sek­wencją tego wyk­luczenia było prze­sunię­cie napast­ni­ka do drużyny rez­erw. Tren­er Lechii Gdańsk, Quim Macha­do na kon­fer­encji pra­sowej po meczu z Lechem bronił swo­jego zawod­ni­ka i był przeko­nany o niesłusznoś­ci kary. Jed­nak po obe­jrze­niu zapisu z meczu przyz­nał, że sędzia pod­jął dobrą decyzję:

- Z piłką jest tak jak z życiem. Za popełnione błędy trze­ba odpoku­tować i wyciągnąć z nich wnios­ki. Jeśli Zaur Sada­jew zas­tanowi się nad swoim zachowaniem i oczyś­ci głowę ze złych emocji, wtedy będzie mógł wró­cić do pier­wszego zespołu – przyz­nał Machado.

W przeszłoś­ci Sada­jew tylko raz obe­jrzał czer­wień — w Beitarze Jerozolima.

Na swoim kon­cie ma debi­ut w Rosji B, który przy­padł na 2011 rok. Zagrał dwa spotka­nia i strzelił jed­nego gola. Pełny bilans tego zawod­ni­ka: 129 meczów; 18 bramek.

Zdaniem Trał­ki, z którym ostat­nio starł się Sada­jew w Lechu potrzeb­ni są charak­terni zawod­ni­cy, tacy jak Czeczen.
Podob­na sytu­ac­ja była z Teodor­czykiem i Hen­riquezem. Przed prze­jś­ciem Łukasza do Poz­na­nia, ta dwój­ka starła się pod­czas jed­nego z meczów Polonii i Lecha. Nie przeszkodz­iło im to pod­czas późniejszej wspól­nej grze w jed­nej drużynie. Hen­riquez kil­ka razy podawał do Teodor­czy­ka, który później kończył akcję golami.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress