Kolejorz” nie jest jeszcze piłkarską wieżą Babel

Od początku tego sezonu Lech zakupił dziewię­ciu piłkarzy z czego tylko trzech to gracze pochodzą­cy z zagrani­cy. Obec­nie w kadrze “Kole­jorza” zna­j­du­je się dziesię­ciu obcokra­jow­ców. Polaków w Lechu jest szes­nas­tu, a ta pro­por­c­ja cały czas się zmienia.

W ostat­nim cza­sie władze Lecha zde­cy­dowanie częś­ciej  się­ga­ją po Polaków. Zdarza­ły się już jed­nak okien­ka trans­fer­owe, w których do Poz­na­nia trafi­ali sami obcokra­jow­cy. Obec­nie trwa­jące pokaza­ło, że mis­trz Pol­s­ki zaczął odwrót. Do tej pory zarząd “Kole­jorza” zde­cy­dował się na pięć trans­fer­ów. Czterech sprowad­zonych zawod­ników to Polacy.

Odmi­en­ną poli­tykę trans­fer­ową wyz­na­ją inne drużyny Ekstrak­lasy. Wisła Kraków w piątek zakon­trak­towała dwóch zawod­ników — Mikhaila Sivako­va oraz Cwe­tana Genkowa. Obec­nie w kadrze wicemistrza Pol­s­ki zna­j­du­je się aż czter­nas­tu obcokra­jow­ców. Zagraniczny zaciąg w Wiśle cały czas się zwięk­sza, a co więcej, każdy z zawod­ników pochodzi z innego kraju.

Z inną sytu­ację może­my spotkać się w Poz­na­niu. Trzech piłkarzy Lecha pochodzi z Ser­bii: Djur­de­vić, Injac i Ubi­parip. Dwóch z Bośnii: Burić, Stil­ić. Pozostała piąt­ka, choć jest z innego państ­wa, to moż­na zauważyć czyn­ni­ki wspólne.

Wspólne ścież­ki wyz­nacza­ją Rud­nevs, pochodzą­cy z Łotwy, z Białorusinem Kri­w­cem. Różnice kul­tur­owe pomiędzy tymi dwoma państ­wa­mi są niewielkie, więc nie trud­no jest obu piłkar­zom znaleźć wspól­ny język. Podob­nie jest w przy­pad­ku Luisa Hen­riqueza i Arboledy. Obaj pochodzą z Amery­ki Połud­niowej i kwest­ie men­talne oraz kul­tur­owe obu zawod­ników są zbliżone.

Prob­lem może mieć nato­mi­ast Jan Zapo­to­ka, który jest “rodzynkiem”. Słowak ma jed­nak prob­le­my z akli­matyza­cją, których nie trud­no nie zauważyć.

Wcześniej Lech częs­to decy­dował się na zacią­gi zagraniczne. Władze “Kole­jorza” sprowadza­ły Peruwiańczyków (Quin­teros, Cue­to, Rengi­fo), graczy pochodzą­cych z Bałkanów (Tanevs­ki, Injac, Djur­de­vić, Burić, Golik, Handz­ić, Dobrew, Stil­ić). Ostat­nio mis­trz Pol­s­ki zde­cy­dował się na kierunek wschod­ni. I właśnie stamtąd sprowad­zono Kri­w­ca oraz Rudnevsa.

W ten sposób władze Lecha poma­ga­ją zawod­nikom w akli­matyza­cji, dzię­ki czemu piłkarze szy­b­ciej mogą rozwinąć skrzy­dła i przynieść korzyś­ci dla klubu, dobrze prezen­tu­jąc się w meczach. Jed­nak pro­por­c­je powin­ny zostać zachowane. Dlat­ego właśnie “Kole­jorz” nie rezygnu­je ze starań o Polaków. Dzię­ki temu “Kole­jorz” nie sta­je się wieżą Babel.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress