28.09.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
1dn.16godz.5min.
12.25 X3.30 23.20 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kownacki: Muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć, by stać się klasowym napastnikiem

Kownacki: Muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć, by stać się klasowym napastnikiem

Zwycięs­ki mecz z Cra­cov­ią (2:1) był 75 wys­tępem Daw­i­da Kow­nack­iego w barwach Kole­jorza. 19-let­ni wychowanek Lecha może mówić o udanym początku rundy wiosen­nej, ponieważ w ostat­nich pię­ciu spotka­ni­ach do bram­ki rywali trafi­ał 4‑krotnie — Ostat­nio udawało się strze­lać gole, dziś aku­rat nie, ale nie wszys­tko będzie wpadało. Miałem jed­ną okazję, nie wyszło. Najważniejsze, że wygral­iśmy. Wszedł za mnie Maciek Gajos, trafił bramkę, dał nam trzy punk­ty i chwała mu za to — komen­tował po meczu Kownacki.

Mecz 26. kole­j­ki Ekstrak­lasy pomiędzy mis­trzem Pol­s­ki, a “Pasa­mi” był bard­zo wyrów­nany, ale stał na najwyższym ligowym poziomie. Obie drużyny postaw­iły bard­zo wyso­ki i kon­sek­went­ny press­ing i inteligent­nie oper­owały piłką — To był bard­zo trud­ny mecz. Cra­covia bard­zo dobrze grała w piłkę. Wygral­iśmy kon­sek­wencją i wolą wal­ki. Boisko z każdą min­utą było coraz gorsze i wchodz­iło w nogi, więc było czuć zmęcze­nie. Liczy się efekt koń­cowy: 3 punk­ty. W dwóch ostat­nich meczach mamy kom­plet punk­tów. To był dla nas bard­zo ważny mecz również z tego wzglę­du, że zmniejszyliśmy stratę do wyżej notowanej Cra­covii - mówi Kownacki.

dawid kownacki

Swo­ją wyjątkową for­mą strz­elecką nas­to­let­ni sna­jper Kole­jorza nie zamierza się przech­walać. Wciąż jest świadomy, że wiele mu braku­je, ale i wszys­tko leży w jego rękach — Na każdy tren­ing i mecz wychodzę tylko po to, by prezen­tować się jak najlepiej. Przede wszys­tkim chci­ałbym popraw­ić swo­je umiejęt­noś­ci. Wiem, że mam jeszcze wiele do popraw­ienia i nie czu­ję się zawod­nikiem, który wie wszys­tko i wszys­tko umie. Pode­jrze­wam, że do koń­ca mojej przy­gody z piłką czy kari­ery będę się uczył. Bard­zo dużo jeszcze muszę się nauczyć, by być kla­sowym napast­nikiem. Ostat­nio udawało się strze­lać gole, dziś aku­rat nie, ale nie wszys­tko będzie wpadało. Miałem jed­ną okazję, nie wyszło. Najważniejsze, że wygral­iśmy — cieszy się pochodzą­cy z Gor­zowa Wielkopol­skiego zawodnik.

Nic nie rozwinie tak bard­zo młodego napast­ni­ka, jak poje­dyn­ki z kla­sowy­mi, sil­ny­mi i doświad­c­zony­mi obroń­ca­mi. W meczu z Cra­cov­ią Daw­id Kow­nac­ki kilkukrot­nie prze­grał poje­dynek z o 10 lat starszym Piotrem Pol­cza­kiem, ale jak twierdzi sam zain­tere­sowany, dzię­ki temu następ­nym razem to on będzie górą — Piotrek to bard­zo dobry, sil­ny i doświad­c­zony obroń­ca. Próbowałem z nim naw­iązać walkę i wygrałem kil­ka poje­dynków, ale ciężko było. Dzię­ki takim mec­zom i takim rywalom moje umiejęt­noś­ci mogą iść w górę, bo wiem nad czym muszę dalej pra­cow­ać. Ter­az już wiem, jak się w kole­jnych spotka­ni­ach zachowywać przy takim obroń­cy. Takie spotka­nia dużo dają i mimo, że dzisi­aj w niek­tórych sytu­ac­jach on był górą, to w następ­nych może będę lep­szy o dzisiejsze doświad­czenia i ja wyjdę zwycięsko z poje­dynku - mówi.

dawid kownacki

Gdy w walce o jak najwyższą lokatę w tabeli przeszkadza­ją kon­tuz­je, bard­zo waż­na jest ławka rez­er­wowych. Również dzię­ki niej Lech zwyciężył w ostat­nim spotka­niu, gdyż była wyraźnie moc­niejsza od tej, którą dys­ponował tren­er Jacek Zielińs­ki, co dało się zresztą zauważyć na boisku. Świeżo zmie­nieni Jóźwiak, Tet­teh, czy Gajos wprowadzili sporo oży­wienia do gry, a ten ostat­ni zdobył nawet bramkę na wagę 3 punk­tów — Wszedł za mnie Maciek Gajos, trafił bramkę, dał nam trzy punk­ty i chwała mu za to. Po tym się poz­na­je drużynę, że zmi­en­ni­cy też mogą decy­dować o losach meczu. Maciek ostat­nio grał bard­zo mało, wszedł, strzelił bramkę i mamy trzy punk­ty, więc to jest bard­zo ważne- przyz­na­je pop­u­larny “Kow­naś”.

W meczu z Górnikiem Zabrze fatal­nej kon­tuzji nabaw­ił się Szy­mon Pawłows­ki. Skrzy­dłowy mis­trzów Pol­s­ki zderzył się w powi­etrzu z zderzył się z jed­nym z rywali w powi­etrzu i doz­nał pęknię­cia koś­ci jarz­mowej. W efek­cie czeka go oper­ac­ja, która praw­dopodob­nie wyk­luczy go z roz­gry­wek do koń­ca sezonu — Nie ma co ukry­wać, że Szy­mon jest jed­nym z najlep­szych, jeśli nie najlep­szym naszym zawod­nikiem. Częs­to on kre­ował więk­szość naszych sytu­acji i dużo akcji przez niego prze­chodz­iło. Dzisi­aj go zabrakło i w jego miejsce wszedł Darko Jevtić, który również predys­pozy­c­je do kre­owa­nia gry. Strzelił gola, więc wyko­rzys­tał swo­ją szan­sę najlepiej, jak mógł. Nie ma co ukry­wać, że brak Szy­mona jest widoczny, bo zawsze mógł zro­bić przewagę w poje­dynkę i dograć fajną piłkę. Na pewno tego będzie brakowało. Mamy jed­nak sze­roką kadrę i dobrych zmi­en­ników, którzy tylko czeka­ją na swo­je szanse. Dzisi­aj dostali Darko i Maciej i oby­d­wo­je trafili do bram­ki, więc to też pokazu­je, że w zes­pole jest więcej niż 12–13 jakoś­ciowych zawod­ników. Jest ich cała 18 czy 20. Jak pokaza­ły ostat­nie mecze, Tomek Kędzio­ra z Paulusem Ara­ju­uri nie znaleźli się w kadrze, by trzy dni później już grać od początku. To dowodzi temu, że jesteśmy moc­ni i każdy, kto dosta­je szanse, ją wyko­rzys­tu­je. To jest budu­jące, bo wiemy, że ktokol­wiek nie wejdzie na boisko, zawsze pomoże — mówi Kow­nac­ki.

Dawid Kownacki

19-latek wciąż ma w głowie zeszłoroczną “gafę” w postaci akcji #DychaKow­na­sia, lecz przyz­na­je, że sporo go ta sytu­ac­ja nauczyła — Jestem bogat­szy o zeszłoroczne doświad­czenia i wiem, że cza­sem lep­iej powiedzieć mniej niż za dużo. Dla mnie każdy następ­ny mecz jest najważniejszy, jak­by miał być moim ostat­nim. Czu­ję się nieźle i trze­ba to kon­tyn­uować. Nie ma się co pod­niecać, że w pię­ciu spotka­ni­ach strzeliłem cztery gole. Ważne, żeby cała run­da była pozy­ty­w­na. Rachunek sum­ienia już zro­biłem i sku­pi­am się na ciężkiej pra­cy. Wszys­tkie rzeczy, które powodowały, że nie do koń­ca byłem w formie, zostaw­iłem za sobą - kończy nadzie­ja Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.