Logo Drużyny Szpiku na koszulkach w Bazylei

Logo Drużyny Szpiku na koszulkach w Bazylei

Głosowanie zakońc­zone! Na muraw­ie w Bazylei piłkarze Kole­jorza wybieg­ną z logiem Drużyny Szpiku. 

W głosowa­niu wzięło udzi­ał 63482 kibiców, a zwycięs­ka fun­dac­ja otrzy­mała 44,52% wszys­t­kich odd­anych głosów. Po rewanżowym meczu w Bazylei koszul­ki zostaną zli­cy­towane, a dochód zasili kon­to zwycięskiej organizacji.

- Zain­tere­sowanie, z jakim spotkała się nasza akc­ja dowodzi temu, że niesie­nie pomo­cy innym jest jed­ną z najis­tot­niejszych wartoś­ci, które towarzyszą piłce nożnej. Na koszul­ki trafi logo­typ Drużyny Szpiku, ale tak naprawdę udało nam się zwró­cić uwagę również na pozostałe dwie fun­dac­je, z który­mi zresztą nie od dzisi­aj współpracu­je­my. Już dziś zapraszam do udzi­ału w aukc­jach tych wyjątkowych trykotów — powiedzi­ał Karol Klim­czak, prezes Lecha Poznań.

Oprócz Drużyny Szpiku w głosowa­niu wzięły także udzi­ał: Fun­dac­ja RAK OFF oraz Region­alne Cen­trum Krwio­daw­st­wa i Krwiolecznict­wa w Poz­na­niu. Za pośred­nictwem strony www.koszulkanabasel.pl kibice mogli odd­awać głosy.

- STS respek­tu­je pra­wo w Polsce i zagranicą. Dlat­ego w związku z zakazem reklam­owa­nia firm buk­mach­er­s­kich w Szwa­j­carii, wspól­nie z Lechem pod­jęliśmy decyzję o wyko­rzys­ta­niu w celu chary­taty­wnym potenc­jału, jaki daje prezen­tac­ja logo­ty­pu na koszulkach w tak prestiżowym meczu. Jed­nocześnie daje­my przykład przestrze­ga­nia prawa w obszarze zakładów wza­jem­nych, czego zde­cy­dowana więk­szość buk­macherów dzi­ała­ją­cych w Polsce nie robi — dodał Mateusz Juroszek, prezes STS.

Łącznie w głosowa­niu wzięło udzi­ał 63482 kibiców, Druży­na Szpiku uzyskała 44,52% wszys­t­kich odd­anych głosów (28263), RAK OFF — 38,49% (24433), RCKiK (16,99% (10786).

infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress