02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.14min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Londyn z Kolejorzem. LPFA otwiera szkółkę

Londyn z Kolejorzem. <span class="caps">LPFA</span> otwiera szkółkę

Z czym kojarzy Wam się Wiel­ka Bry­ta­nia? Z czarny­mi tak­sówka­mi, z Big Ben­em, królową Elż­bi­etą i czer­wony­mi bud­ka­mi tele­fon­iczny­mi. Co zatem w samym ser­cu Lon­dynu będzie robił Kolejorz? 

W ostat­nich kilku­nas­tu lat­ach wielu naszych Rodaków wyjechało z kra­ju w poszuki­wa­niu pra­cy. Głównym celem Polaków stała się właśnie Wiel­ka Bry­ta­nia. By nie zapom­nieć o kra­ju zaw­iązu­ją oni różnego rodza­ju sto­warzyszenia czy organizacje.

W samej stol­i­cy Anglii jest kilka­naś­cie drużyn piłkars­kich, w tym aż sześć wys­tępu­je w najwyżej klasie roz­gry­wkowej. Jak zatem wśród takich marek jak Arse­nal czy Chelsea ma prze­bić się Kole­jorz? - To wcale nie trudne. Po pier­wsze nasza ofer­ta skierowana jest do londyńskiej Polonii, która wciąż bard­zo moc­no związana jest z naszym kra­jem. “Prze­niesie­nie” Lecha Poz­nań ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki do Lon­dynu daje naszym sym­pa­tykom okazję by poczuć się bliżej ojczyzny — przyz­na­je Radosław Sop­er­czak z LPFA

Lech Poz­nań słynie z tego, że staw­ia na wychowanków i szkole­nie młodzieży. Dodatkowo otwier­a­jąc szkółkę na Wys­pach zamierza inte­grować najmłod­szych Polaków, by nie zapom­nieli oni ojczys­tego języ­ka. - Zaję­cia w Lech Poz­nań Foot­ball Acad­e­my to przede wszys­tkim wychowywanie najmłod­szych. Pracu­jąc z dzieć­mi od 4 roku życia, naszym obow­iązkiem jest skupić się na wychowa­niu dzieci i zaszczepi­e­niu w nich pasji do pił­ki nożnej oraz miłoś­ci do Kole­jorza — doda­je Sop­er­czak. — Nasza ofer­ta skierowana jest głównie do Polonii — trenin­gi prowad­zone są w języku pol­skim i takim też językiem zobow­iązane są posługi­wać się dzieci — uczest­ni­cy zajęć. Tego oczeku­ją od nas rodz­ice, którzy wciąż utożsami­a­ją się z Pol­ską i chcą by ich dzieci mówiły po pol­sku - zapewnia.

LPFA nie zapom­i­na także o osobach, które nie potrafią władać językiem pol­skim. Przy­go­towano ofer­tę dla osób mówią­cych po ang­iel­sku. - Wierzymy, że wraz z pop­u­laryza­cją mar­ki Lecha Poz­nań w Europie będziemy w stanie zachę­cić do naszych zajęć, naszych rozwiązań treningowych i orga­ni­za­cyjnych nie tylko ludzi związanych z Polską.

Niebawem rozpoczną się pier­wsze trenin­gi w szkółce piłkarskiej Kole­jorza Lon­dynie. Trwa­ją ostat­nie przy­go­towa­nia. - Najwięcej pytań doty­czy właśnie tego,  kto będzie prowadz­ił trenin­gi i czy fak­ty­cznie będą stosowane metody rodem z Akademii Lecha Poz­nań. To pokazu­je dużą świado­mość rodz­i­ca i ich zna­jo­mość tem­atu szkole­nia dzieci. Wiele osób prosi nas także o przed­staw­ie­nie idei całego pro­jek­tu — nierzad­ko zaskoczeni są tym, że prze­nieśliśmy dla nich Pol­skę do Anglii - przyz­na­je Soperczak.

24 październi­ka odbędzie się spotkanie orga­ni­za­cyjne w Pol­skim Ośrod­ku Społeczno-Kul­tur­al­nym w Lon­dynie. Dla rodz­iców będzie szan­są na spotkanie się z tren­era­mi i admin­is­tracją LPFA Lon­dyn. — Samo otwar­cie, czyli pier­wszy tren­ing będzie miał charak­ter sym­bol­iczny — jesteśmy pier­wszym pol­skim klubem otwier­a­ją­cym swo­ją szkółkę poza grani­ca­mi kra­ju. Moż­na powiedzieć nawet, że każde dziecko, które weźmie udzi­ał w pier­wszych zaję­ci­ach zapisze się w his­torii Kole­jorza na zawsze — oce­nia Soperczak.

Do pier­wszego treningu londyńskiego ośrod­ka LPFA dojdzie na początku listopa­da. Zaję­cia będą odby­wać się na boisku treningowym zlokali­zowanym w zachod­niej częś­ci stol­i­cy Wielkiej Bry­tanii, przy West­way Sports & Fit­ness Club (3–5 Thor­pe Close).

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.