27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
51dn.18godz.49min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Londyn z Kolejorzem. LPFA otwiera szkółkę

Londyn z Kolejorzem. <span class="caps">LPFA</span> otwiera szkółkę

Z czym kojarzy Wam się Wiel­ka Bry­ta­nia? Z czarny­mi tak­sówka­mi, z Big Ben­em, królową Elż­bi­etą i czer­wony­mi bud­ka­mi tele­fon­iczny­mi. Co zatem w samym ser­cu Lon­dynu będzie robił Kolejorz? 

W ostat­nich kilku­nas­tu lat­ach wielu naszych Rodaków wyjechało z kra­ju w poszuki­wa­niu pra­cy. Głównym celem Polaków stała się właśnie Wiel­ka Bry­ta­nia. By nie zapom­nieć o kra­ju zaw­iązu­ją oni różnego rodza­ju sto­warzyszenia czy organizacje.

W samej stol­i­cy Anglii jest kilka­naś­cie drużyn piłkars­kich, w tym aż sześć wys­tępu­je w najwyżej klasie roz­gry­wkowej. Jak zatem wśród takich marek jak Arse­nal czy Chelsea ma prze­bić się Kole­jorz? - To wcale nie trudne. Po pier­wsze nasza ofer­ta skierowana jest do londyńskiej Polonii, która wciąż bard­zo moc­no związana jest z naszym kra­jem. “Prze­niesie­nie” Lecha Poz­nań ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki do Lon­dynu daje naszym sym­pa­tykom okazję by poczuć się bliżej ojczyzny — przyz­na­je Radosław Sop­er­czak z LPFA

Lech Poz­nań słynie z tego, że staw­ia na wychowanków i szkole­nie młodzieży. Dodatkowo otwier­a­jąc szkółkę na Wys­pach zamierza inte­grować najmłod­szych Polaków, by nie zapom­nieli oni ojczys­tego języ­ka. - Zaję­cia w Lech Poz­nań Foot­ball Acad­e­my to przede wszys­tkim wychowywanie najmłod­szych. Pracu­jąc z dzieć­mi od 4 roku życia, naszym obow­iązkiem jest skupić się na wychowa­niu dzieci i zaszczepi­e­niu w nich pasji do pił­ki nożnej oraz miłoś­ci do Kole­jorza — doda­je Sop­er­czak. — Nasza ofer­ta skierowana jest głównie do Polonii — trenin­gi prowad­zone są w języku pol­skim i takim też językiem zobow­iązane są posługi­wać się dzieci — uczest­ni­cy zajęć. Tego oczeku­ją od nas rodz­ice, którzy wciąż utożsami­a­ją się z Pol­ską i chcą by ich dzieci mówiły po pol­sku - zapewnia.

LPFA nie zapom­i­na także o osobach, które nie potrafią władać językiem pol­skim. Przy­go­towano ofer­tę dla osób mówią­cych po ang­iel­sku. - Wierzymy, że wraz z pop­u­laryza­cją mar­ki Lecha Poz­nań w Europie będziemy w stanie zachę­cić do naszych zajęć, naszych rozwiązań treningowych i orga­ni­za­cyjnych nie tylko ludzi związanych z Polską.

Niebawem rozpoczną się pier­wsze trenin­gi w szkółce piłkarskiej Kole­jorza Lon­dynie. Trwa­ją ostat­nie przy­go­towa­nia. - Najwięcej pytań doty­czy właśnie tego,  kto będzie prowadz­ił trenin­gi i czy fak­ty­cznie będą stosowane metody rodem z Akademii Lecha Poz­nań. To pokazu­je dużą świado­mość rodz­i­ca i ich zna­jo­mość tem­atu szkole­nia dzieci. Wiele osób prosi nas także o przed­staw­ie­nie idei całego pro­jek­tu — nierzad­ko zaskoczeni są tym, że prze­nieśliśmy dla nich Pol­skę do Anglii - przyz­na­je Soperczak.

24 październi­ka odbędzie się spotkanie orga­ni­za­cyjne w Pol­skim Ośrod­ku Społeczno-Kul­tur­al­nym w Lon­dynie. Dla rodz­iców będzie szan­są na spotkanie się z tren­era­mi i admin­is­tracją LPFA Lon­dyn. — Samo otwar­cie, czyli pier­wszy tren­ing będzie miał charak­ter sym­bol­iczny — jesteśmy pier­wszym pol­skim klubem otwier­a­ją­cym swo­ją szkółkę poza grani­ca­mi kra­ju. Moż­na powiedzieć nawet, że każde dziecko, które weźmie udzi­ał w pier­wszych zaję­ci­ach zapisze się w his­torii Kole­jorza na zawsze — oce­nia Soperczak.

Do pier­wszego treningu londyńskiego ośrod­ka LPFA dojdzie na początku listopa­da. Zaję­cia będą odby­wać się na boisku treningowym zlokali­zowanym w zachod­niej częś­ci stol­i­cy Wielkiej Bry­tanii, przy West­way Sports & Fit­ness Club (3–5 Thor­pe Close).

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.