O przeciwniku słów kilka — Horde Zla

O przeciwniku słów kilka — Horde Zla

FK Sara­je­wo to naj­cięższy ryw­al, na jakiego Lech mógł trafić na drodze do Ligi Mis­trzów. Czeka nas niesamow­ity dwumecz.

Wiele pisze się na tem­at najbliższego prze­ci­wni­ka Lecha Poz­nań na drodze do upragnionej Ligi Mis­trzów. Oce­nia się piłkarzy, anal­izu­je sparin­gi, prześwi­et­la tak­tykę. Nigdy jed­nak nie może­my być pewni tego, jak będzie wyglą­dała gra piłkarzy obu drużyn. O ile na boisku może być nud­no, o tyle na try­bunach może­my byś świad­ka­mi elek­tryzu­jącego pojedynku.

Kibice Lecha Poz­nań ubar­wia­ją pol­skie i europe­jskie sta­diony. Do tego nie trze­ba niko­go przekony­wać. Potwierdze­niem tego, że fanaty­cy „Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” są znani na Starym Kon­ty­nen­cie jest to, że „Let’s all do the Poz­nan” stało się ulu­bionym ele­mentem dopin­gu kibiców irlandz­kich oraz bry­tyjs­kich. Pod­czas rewanżowego spotka­nia między Kole­jorzem a Sta­jr­nan FC na boisku wiało nudą, więc wzrok całej islandzkiej ław­ki rez­er­wowej zwró­cony był w kierunku Kotła.

W europe­js­kich pucharach dawno kibice Lecha nie mieli tak moc­nego prze­ci­wni­ka po drugiej stron­ie sta­dionu. Fut­bolowi sym­pa­ty­cy pochodzą­cy z Bałkanów słyną z głośnego i fanaty­cznego dopin­gu oraz znakomi­cie przy­go­towywanych opraw. „Horde Zla”, tak nazy­wa się gru­pa najwięk­szych sym­pa­tyków FK Sara­je­wo, nie wyobraża sobie meczów bez pirotech­ni­ki. Der­bowe poje­dyn­ki z FK Zel­jezni­carem są jed­ny­mi z naj­goręt­szych meczów w całej Europie. „Horde Zla” zaw­iąza­ła się w 1987 roku. Pod­czas wojny boś­ni­acko-serb­skiej Hor­daši zasilili szere­gi armii. Po wojnie więk­szość członków grupy dołączyła do nowo pow­stałej armii Repub­li­ki Bośni i Herce­gowiny, aby wal­czyć o niepodległe państ­wo i w celu obrony mias­ta Sara­je­wo. W stol­i­cy kra­ju zna­j­du­je się tabli­ca upamięt­ni­a­ją­ca listę ofi­ar, która gotowa była za mias­to i kraj poświę­cić własne życie.

W 2009 roku pod­czas wyjaz­dowego spotka­nia FK Sara­je­wo z NK Siro­ki Bri­jeg na sta­dion­ie doszło do awan­tu­ry pomiędzy kibi­ca­mi obu drużyn. Później zamiesz­ki przeniosły się na całe mias­to. Na skutek ran postrza­łowych zadanych przez funkcjonar­iuszy boś­ni­ack­iej policji śmierć poniósł jeden z członków „Horde Zla” — Vedran Puljicia.

Lech Poz­nań z FK Sara­je­wo zmierzy się 14 lip­ca w spotka­niu wyjaz­dowym. Osiem dni później podopieczni tren­era Macie­ja Sko­rży pode­jmą Boś­ni­aków przy Buł­garskiej. Może­my być świad­ka­mi elek­tryzu­jącego poje­dynku. Zarówno na boisku, jak i na trybunach.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress