Otwarto wirtualne muzeum Lecha Poznań

Za niespeł­na dwa miesiące Lech Poz­nań będzie obchodz­ił będzie 90-lecie ist­nienia. Z tej okazji władze klubu przy­go­towu­ją dla kibiców wiele niespodzianek, a jed­ną z nich ma być ofic­jal­nie zaprezen­towane dzisi­aj Wirtu­alne Muzeum.

Sym­pa­ty­cy „Kole­jorza” dzię­ki temu pro­jek­towi będą mogli jeszcze lep­iej poz­nać przyszłość swo­jej drużyny. Ta w muzeum podzielona została na kole­jne okresy, rozpoczy­na­jąc od tej pier­wszego: 1922–1929, a kończąc na 2000–2012.

W każdym z nich przy­go­towane zostały nieróżniące się od siebie dzi­ały: Mecze, Trofea/Pamiątki, Czytel­nia, Druży­na, Cieka­wost­ki oraz filmy z cyk­lu Leg­endy Klubu. Pon­ad­to w każdym z pomieszczeń przy­go­towane zostały trójwymi­arowe grafi­ki z najważniejszy­mi zdaniem twór­ców muzeum eksponatów. Wśród nich znalazły się koszul­ki, pił­ki, puchary, ale również obiek­ty sportowe, na których Lech roz­gry­wał mecze.

Kibice w kole­jnych dzi­ałach mogą sko­rzys­tać z pomo­cy kus­tosza, którym mianowano Jana Rędziocha, cenionego his­to­ry­ka Lecha Poz­nań, który w telegraficznym skró­cie opowia­da o okre­sie cza­su, z którym związane jest pomieszcze­nie, w którym prze­by­wamy.

Sym­pa­ty­cy „Kole­jorza” mogą być pod wraże­niem licz­by archi­wal­nych, nigdy wcześniej niepub­likowanych zdjęć oraz eksponatów takich jak legi­t­y­mac­je członkowskie byłych graczy oraz zdję­cia z pier­wszych lat funkcjonowa­nia drużyny.

Obec­nie do dys­pozy­cji fanów Lecha są poko­je związane z sekcją pił­ki nożnej, lecz już wkrótce dostęp­ne mają być inne, a tych w his­torii klubu nie brakowało. Co więcej twór­cy pro­jek­ty w planach mają również stworze­nie „Stre­fy kibi­ca”.

Adres wirtu­alne muzeum: http://wirtualnemuzeum.lechpoznan.pl/

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress