Rutkowski: Cel to wzmocnić defensywę

Rutkowski: Cel to wzmocnić defensywę

O celach na dal­szą część sezonu, a także o nowych piłkarzach Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy opowiadał dziś na kon­fer­encji pra­sowej wiceprezes Piotr Rutkowski.

- Celem na to okno trans­fer­owe było wzmoc­nie­nie naszej defen­sy­wy. Głównym prob­le­mem było to, że tra­cil­iśmy jesienią dużo bramek. Potrafimy strze­lać bram­ki, co pokaza­l­iśmy cho­ci­aż­by na Łazienkowskiej, czy w innych meczach. Pier­wszym naszym celem było zatrzy­manie Darko i bard­zo się cieszymy, że udało nam się go wykupić z Bazylei. Jestem przeko­nany, że wios­ną będzie grał jeszcze lep­iej i mogę stwierdz­ić, że drugiego takiego zawod­ni­ka nie ma na boiskach Ekstrak­lasy – przyz­nał Piotr Rutkowski.

Później do zespołu dołączył David Hol­man, Tamas Kadar oraz Arnaud Djoum. Jak ich charak­teryzu­je wiceprezes Kole­jorza? – David to jest ofen­sy­wny zawod­nik z dużym potenc­jałem, ale potrze­ba cza­su, by się tutaj zaak­li­maty­zował. Może pełnić taką rolę jak Kasper Hamalainen i wzmac­ni­ać nas defen­sy­wnie. Tamas ma bard­zo fajne CV, posi­a­da doświad­cze­nie z boisk między­nar­o­dowych, a także reprezen­tacji. Tak samo jak Arnaud. Postanow­iliśmy sięgnąć po tego zawod­ni­ka, by stworzyć konkurencję Łukas­zowi Trałce i mieć alter­naty­wę, gdy ten będzie pau­zował za kart­ki – wyjaśnił.

Zimą Lech umowę pod­pisał z trze­ma nowy­mi piłkarza­mi, ale już pojaw­ia­ją się pyta­nia, kto do drużyny dołączy.. latem – Nie chcę na razie o tym mówić. Ter­az nastaw­ial­iśmy się na to, że dwóch, trzech zawod­ników do nas dołączy, a stało się inaczej. Cieszę się, że po półrocznych negoc­jac­jach udało nam się pozyskać Davi­da, mimo że to tylko wypożyczenie.

Na kon­fer­encji pod­sumowu­jącej jesi­enne zma­gania w lidze tren­er Sko­rża pod­kreślał, że chci­ał­by, aby o sile Lech stanow­ili Pola­cy. Póki co myśl tren­era kłó­ci się z trans­fera­mi – Ja też bym chci­ał, żebyśmy byli pol­skim zespołem, mają­cym w więk­szoś­ci Polaków. Lep­szych propozy­cji na tych pozy­c­jach jed­nak nie było. Jak spo­jrzymy na naszą wyjś­ciową jede­nastkę, to mamy i Polaków i wychowanków – twierdzi wiceprezes.

Tak sze­ro­ka kadra powodu­je, że bard­zo ciężko o miejsce w składzie będzie młodym piłkar­zom, takim jak Jan Bednarek czy Darek Formel­la – Młodzi piłkarze muszą dostawać szanse gry i roz­wo­ju, a my będziemy na nich staw­iać. Jest duża rywal­iza­c­ja, ale należy pamię­tać, że nowym grac­zom potrze­ba trochę cza­su na akli­matyza­c­je. Myślę, że pół roku to opty­mal­ny czas, by wes­zli na wysok­ie obroty. A młodzi zawod­ni­cy na pewno u nas zostaną.

Kole­jorz zimę spędz­ił na trzec­im miejs­cu w tabeli. O co powal­czy na wios­nę? – My cią­gle wal­czymy o to samo. Chce­my też, aby sta­dion się zapełnił. Musimy pomyśleć, co trze­ba zro­bić, by to miało miejsce. Przede wszys­tkim trze­ba wygry­wać mecze, a kibice muszą czer­pać radość z naszej gry – kończy Piotr Rutkowski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress