LechNews.pl

O Bułgarskiej z pierwszej ręki

_DSC0358

Zma­ga­jąca się z pro­ble­mami finan­so­wymi Dru­żyna Wiary Lecha zwy­cię­żyła 3:0 na wyjeź­dzie z Kło­sem Zanie­myśl. Wio­sną była to dzie­wiąta wygrana kiboli, a ich bilans pod wodzą tre­nera Wró­blew­skiego pre­zen­tuje się tym samym bar­dzo oka­zale. 9 zwy­cięstw, 2 remisy i 2 porażki. Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że gdyby nie jesienna nie­moc, Kibole dołą­czy­liby do dwójki wal­czą­cej o awans do IV ligi. Tę bata­lię osta­tecz­nie zwy­cię­żył Luboń­ski KS, któ­rego Wiara Lecha poko­nała na wyjeź­dzie kilka kole­jek temu. Wra­ca­jąc do Zanie­my­śla, przed ostat­nim spo­tka­niem sezonu […]

Posted by Karol Jaroni On cze - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
_DSC0534

Na zakoń­cze­nie debiu­tanc­kiej kam­pa­nii Dru­żyny Wiary Lecha na szcze­blu Okrę­gówki zespół pro­wa­dzony od stycz­nia tego roku przez tre­nera Jaro­sława Wró­blew­skiego zwy­cię­żył wysoko z Kło­sem Zanie­myśl. Spo­tka­nie odbyło się w Zanie­my­ślu, więc try­buny miej­sco­wego sta­dionu zapeł­nili fana­tycy Kole­jo­rza, a w szcze­gól­no­ści ci z Bnina. Zapra­szamy do obszer­nej foto­re­la­cji autor­stwa Moniki Wantoły.

Posted by Karol Jaroni On cze - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
jan urban

Po mie­sięcz­nej prze­rwie zespół Kole­jo­rza wraca do gry. Mistrzo­stwa Europy zaj­mują tylko dwóch lechi­tów, więc tre­ner Jan Urban spo­koj­nie może zacząć przy­go­to­wa­nia do zbli­ża­ją­cego się sezonu. W pierw­szych tre­nin­gach wzięli już udział naj­now­sze nabytki poznań­skiej loko­mo­tywy — Wra­camy do pracy w takim nasta­wie­niu, jak każdy czło­wiek po waka­cjach. Prze­rwa była dłuż­sza niż zwy­kle, bo aż czte­ro­ty­go­dniowa, więc zawod­nicy mieli czas by odpo­cząć i do roboty. Dłuż­sze urlopy otrzy­mali Pau­lus, Majew­ski i For­mella — rapor­tuje szko­le­nio­wiec Kole­jo­rza. Tre­ner lechi­tów wyja­śnił sprawę […]

Posted by Karol Jaroni On cze - 15 - 2016 Add Comments READ FULL POST
maciej makuszewski

Maciej Maku­szew­ski jest jed­nym z czte­rech nowych nabyt­ków Kole­jo­rza przed zbli­ża­ją­cym się sezo­nem. – Nie będę maru­dził, bo chcę grać w pierw­szym składzie.

Posted by Marta Kicińska On cze - 14 - 2016 Add Comments READ FULL POST
_DSC0035

Na zeszłą nie­dzielę, trzeci dzień Mistrzostw Europy 2016 we Fran­cji Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Piłki Noż­nej zapla­no­wał spo­tka­nia 25. kolejki klasy okrę­go­wej. Na dwie godziny przed pierw­szym gwizd­kiem meczu Pola­ków w Nicei na boisko przy ulicy Gdań­skiej miały wyjść dru­żyny Wiary Lecha i Vit­co­vii Wit­kowo. Pierw­szy gwiz­dek sędziego za poro­zu­mie­niem stron prze­su­nięto o kwa­drans wcze­śniej, by spo­koj­nie zdą­żyć roze­grać mecz jesz­cze przed pierw­szym star­ciem Pola­ków we Fran­cji. Dru­żyna Wiary Lecha pode­szła to meczu w bojo­wych nastro­jach mając w pamięci pogrom z zeszłej […]

Posted by Karol Jaroni On cze - 13 - 2016 Add Comments READ FULL POST
_DSC0148

Na kolejkę przed koń­cem roz­gry­wek pewna utrzy­ma­nia w kla­sie okrę­go­wej Dru­żyna Wiary Lecha podej­mo­wała na wła­snym boisku wyżej noto­waną Vit­co­vię Wit­kowo. Kibole nie zdo­łali zre­wan­żo­wać się za jesienny pogrom w pod­gnieź­nień­skim mia­steczku (0:5) i mimo pro­wa­dze­nia, wypu­ścili 3 punkty z rąk. Auto­rem foto­re­la­cji jest Monika Wantoła.

Posted by Karol Jaroni On cze - 13 - 2016 Add Comments READ FULL POST
maki lechia

Maciej Maku­szew­ski prze­szedł dziś pozy­twy­nie testy medyczne i zwią­zał się roczną umową z Poznań­ską Lokomotywą.

Posted by Marta Kicińska On cze - 11 - 2016 Add Comments READ FULL POST
kamyk kendi kownas

Mar­cin Kamiń­ski prze­szedł pomyśl­nie testy medyczne w Vfb Stut­t­gart. 24-letni obrońca wypeł­nił kon­trakt w Lechu Poznań i na trzy lata z opcją prze­dłu­że­nia o kolejny rok trafi do pię­cio­krot­nego mistrza Nie­miec. Popu­larny “Kamyk” tra­fił do junio­rów Lecha Poznań w 2005 roku. W senior­skiej piłce w niebiesko-białych bar­wach wystą­pił 158 razy zdo­by­wa­jąc jako obrońca 8 goli. Razem z Kole­jo­rzem Kamiń­ski zdo­był dwu­krot­nie Mistrzo­stwo Pol­ski i Super­pu­char Pol­ski. Nie­miecki VfB Stut­gart zakoń­czył ubie­gły sezon Bun­de­sligi na 17. pozy­cji, co poskut­ko­wało spad­kiem drużyny […]

Posted by Karol Jaroni On cze - 7 - 2016 Add Comments READ FULL POST
dwl_wartasrem (21)

Na trzy kolejki przed koń­cem sezonu Dru­żyna Wiary Lecha pro­wa­dzona przez tre­nera Jaro­sława Wró­blew­skiego po raz pierw­szy w pię­cio­let­niej histo­rii klubu zre­mi­so­wała bez­bram­kowo. Kibole zagrali na wyjeź­dzie w Śre­mie z miej­scową Wartą i przez cały mecz wspie­rani byli gło­śnym dopin­giem ze strony licz­nie zgro­ma­dzo­nych fana­ty­ków. Od pierw­szych minut spo­tka­nie stało na bar­dzo wyso­kim pozio­mie. Obie dru­żyny pre­zen­to­wały ofen­sywny fut­bol oparty na pew­nej defen­sy­wie. Gospo­da­rze kil­ku­krot­nie zagro­zili Kacz­mar­kowi przy rzu­tach roż­nych, lecz ten w każ­dej sytu­acji sta­wał w sobotę na wysokości […]

Posted by Karol Jaroni On cze - 5 - 2016 Add Comments READ FULL POST
dwl_wartasrem (29)

W sobotę Dru­żyna Wiary Lecha bez­bram­kowo zre­mi­so­wała z Wartą Śrem. Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z tego meczu, na któ­rym Kiboli dopin­go­wała spora grupa fana­ty­ków Kolejorza. 

Posted by Michał Szymandera On cze - 5 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lechici superpuchar

Tydzień przed star­tem ligi, a więc 7 lipca lechici powal­czą o Super­pu­char Pol­ski. Mecz odbę­dzie się dość nie­ty­powo, bowiem w środku tygo­dnia, a areną zma­gań będzie sta­dion przy Łazien­kow­skiej 3.

Posted by Marta Kicińska On cze - 3 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lechici sparing

Zanim lechici powrócą na ligowe boiska roze­grają cztery spo­tka­nia. Dwa z nich będą szansą do zmie­rze­nia się z eks­tra­kla­so­wymi beniaminkami.

Posted by Marta Kicińska On cze - 2 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_0073

W naj­bliż­szą sobotę, 4 czerwca o godzi­nie 16:00 roz­pocz­nie się Dzień Dziecka przy Inea Sta­dio­nie orga­ni­zo­wany przez Lecha Poznań. Kolejka tyrol­ska, ścianka wspi­nacz­kowa i balon wido­kowy to tylko część atrak­cji, jaki klub przy­go­to­wał dla naj­młod­szych z oka­zji ich święta. Wyda­rze­nie z oka­zji Dnia Dziecka to już stały punkt w kalen­da­rzu Kole­jo­rza. Jed­nak w tym roku liczba przy­go­to­wa­nych atrak­cji osią­gnie zenit. Podob­nie jak poziom adre­na­liny uczest­ni­ków — nie zabrak­nie, bowiem, rów­nież gier i zabaw w bar­dziej eks­tre­mal­nym wyda­niu. Przy INEA Stadionie […]

Posted by Karol Jaroni On cze - 1 - 2016 Add Comments READ FULL POST
pilka boisko

Dziś pozna­li­śmy ter­mi­narz Eks­tra­klasy na przy­szły sezon. Kole­jorz zma­ga­nia w sezo­nie 2016/2017 zain­au­gu­ruje wyjaz­do­wym meczem ze Ślą­skiem Wrocław.

Posted by Marta Kicińska On cze - 1 - 2016 Add Comments READ FULL POST
dsc06896_1464779613_9613

Były repre­zen­tant Pol­ski, Rado­sław Majew­ski będzie od przy­szłego sezonu repre­zen­to­wał barwy Kolejorza!

Posted by Marta Kicińska On cze - 1 - 2016 Add Comments READ FULL POST


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress