LechNews.pl

O Bułgarskiej z pierwszej ręki

matus putnocky

Sło­wak, który zasi­lił Kole­jo­rza w let­nim okienku trans­fe­ro­wym jak do tej pory bar­dzo dobrze spraw­dza się w Lechu. Matus Put­nocky zagrał trzy ofi­cjalne mecze i w dwóch z nich zali­czył czy­ste konto. – Cie­szę się, że bro­nię i mam nadzieję, że mam dużo do zaofe­ro­wa­nia Lechowi. Nie­wiele wpa­dło jak do tej pory do mojej bramki, ale to też dopiero trzy spo­tka­nia za mną. Myślę, że jakieś gole jesz­cze wpadną, ale mam nadzieję, że będzie ich jak naj­mniej – komen­tuje golkiper […]

Posted by Karolina Torz On sie - 24 - 2016 Add Comments READ FULL POST
darek dudka

Sytu­acja Dariu­sza Dudki na chwilę obecną wydaje się nie­cie­kawa.  Defen­sywny pomoc­nik Kole­jo­rza w obec­nym sezo­nie Lotto Eks­tra­klasy nie poja­wił się jesz­cze na boisku – nie zagrał także ani w meczu o Super­pu­char Pol­ski z Legią, ani w Pucha­ro­wej potyczce z Pod­be­ski­dziem Bielsko-Biała.  Dudka także rzadko mel­do­wał się w osiem­na­stce meczo­wej – na osiem moż­li­wych spo­tkań tre­ner Jan Urban powo­łał go do kadry meczo­wej tylko trzy­krot­nie – z Zagłę­biem Lubin, Ślą­skiem Wro­cław oraz Pod­be­ski­dziem. — Jest pro­fe­sjo­na­li­stą i przy­kła­dem dla młodych […]

Posted by Karolina Torz On sie - 23 - 2016 Add Comments READ FULL POST
SONY DSC

W inau­gu­ra­cji sezonu okrę­gówki Dru­żyna Wiary Lecha zwy­cię­żyła na swoim boisku z Vit­co­vią Wit­kowo.  W ubie­głej kam­pa­nii kibole wysoko prze­grali z zespo­łem Vit­co­vii, by wio­sną podzie­lić się punk­tami. Tym bar­dziej sobot­nie zwy­cię­stwo Wiary Lecha to zna­ko­mity pro­gno­styk na sezon. Zapra­szamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji Moniki Wantoły.

Posted by Karol Jaroni On sie - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
maja majewski

Kole­jorz zre­mi­so­wał wczo­raj bez­bram­kowo w Nie­cie­czy z Ter­ma­liką, mimo, że domi­no­wał przez więk­szość spo­tka­nia, nie potra­fił tego przy­pie­czę­to­wać bramką.

Posted by Natalia Grygiel On sie - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
szymek pawłowski

Szy­mon Paw­łow­ski w doli­czo­nym cza­sie gry mógł i powi­nien wpi­sać się na listę strzel­ców, jed­nak nie zde­cy­do­wał się na strzał w świa­tło bramki strze­żo­nej przez Krzysz­tofa Pila­rza. Dlaczego?

Posted by Marta Kicińska On sie - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_1702

W 6. kolejce Lotto Eks­tra­klasy znów ujrze­li­śmy praw­dziwe obli­cze Lecha Poznań pro­wa­dzo­nego przez tre­nera Jana Urbana w tym sezo­nie. Kole­jorz tylko zre­mi­so­wał bez­bram­kowo z Ter­ma­licą w Nie­cie­czy, co daje nam naj­dłuż­szą w tym sezo­nie serię spo­tkań bez porażki. Tylko, bo kil­ku­krot­nie lechici stwa­rzali zagro­że­nie pod bramką Krzysz­tofa Pila­rza, lecz bram­karz gospo­da­rzy dosko­nale sobie z tym pora­dził. Pierw­sza połowa nie nale­żała do naj­lep­szych w wyko­na­niu zespołu 7-krotnego mistrza Pol­ski. Lech ope­ro­wał piłką wię­cej od rywali, lecz na poło­wie zespołu gospo­da­rzy początkowo […]

Posted by Karol Jaroni On sie - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_1830

Już jutro o 20:30 Lech Poznań zmie­rzy się na wyjeź­dzie z Bruk Bet Ter­ma­licą. Czy Kole­jorz wróci z Nie­cie­czy z kom­ple­tem punktów?

Posted by Natalia Grygiel On sie - 18 - 2016 Add Comments READ FULL POST
jan urban

Kole­jorz po dwóch kolej­nych wygra­nych meczach wresz­cie odbił się od dna i wszy­scy mają nadzieje, że tym samym wraca do odpo­wied­niej formy. Szko­le­nio­wiec Lecha, Jan Urban nie jest jed­nak stu­pro­cen­to­wym opty­mi­stą. — Wygra­li­śmy dwa spo­tka­nia. To wszystko jest za mało, żeby ta sytu­acja stała się sta­bilna. Potrze­bu­jemy kilka dobrych wyni­ków byśmy mówili o spo­koj­nej pracy w tygo­dniu – komen­tuje. Do meczo­wej osiem­nastki po absen­cji w meczu z Cra­co­vią powróci praw­do­po­dob­nie Abdul Aziz Tet­teh. Lech ostatni mecz zagrał w środku pola parą […]

Posted by Karolina Torz On sie - 18 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMAG1240

Dru­żyna Wiary Lecha jutro inau­gu­ruje sezon. Pod­czas dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zes dru­żyny, Paweł Pie­strzyń­ski zapre­zen­to­wał nową koszulkę meczową oraz opo­wie­dział m.in. o współ­pracy, którą nawią­zał z Lechem Poznań, a także o celach, jakie dru­żyna posta­wiła sobie na ten sezon.

Posted by Natalia Grygiel On sie - 18 - 2016 Add Comments READ FULL POST
jan bednarek

Jan Bed­na­rek prze­bo­jem wdarł się do wyj­ścio­wej jede­nastki. Zagrał w Biel­sku w Pucha­rze Pol­ski, a w spo­tka­niu z Cra­co­vią zdo­był swoją pierw­szą bramkę w Ekstraklasie.

Posted by Marta Kicińska On sie - 18 - 2016 Add Comments READ FULL POST
andrzej dawidziuk

Po zwy­cię­skich meczach z Pod­be­ski­dziem Bielsko-Biała oraz Cra­co­vią morale w eki­pie Lecha Poznań ule­gły zde­cy­do­wa­nej popra­wie. Fani Kole­jo­rza liczą na to, że passa zwy­cięstw zosta­nie pod­trzy­mana i rów­nież w piąt­ko­wej potyczce z Ter­ma­licą Bruk-Bet Nie­cie­cza Kole­jorz zgar­nie kom­plet punk­tów. – Kibice ocze­kują wygra­nych i my zda­jemy sobie z tego sprawę. Udało się w krót­kim cza­sie odnieść dwa ważne zwy­cię­stwa, bo rów­nież Puchar Pol­ski jest dla nas bar­dzo istotny ­– komen­tuje tre­ner bram­ka­rzy Kole­jo­rza, Andrzej Dawi­dziuk. – Uwa­żam, że w Pucharze […]

Posted by Karolina Torz On sie - 16 - 2016 Add Comments READ FULL POST
superpuchar2016 lasse nielsen

Jeden z czte­rech let­nich nabyt­ków Kole­jo­rza zade­biu­to­wał w meczu o Super­pu­char i strze­lił w nim bramkę, a potem zagrał jesz­cze w dwóch ligo­wych spo­tka­niach i zapre­zen­to­wał się cał­kiem nie­źle. Mowa o Lasse Nie­lse­nie, który stra­cił miej­sce w skła­dzie po meczu z Jagiel­lo­nią, gdy spro­ku­ro­wał rzut karny. Lech prze­grał wtedy dru­gie spo­tka­nie na wła­snym sta­dio­nie i tre­ner Jan Urban posta­no­wił zamie­szać w skła­dzie lechi­tów — Tre­nuję ciężko na tre­nin­gach i robię wszystko, co mogę. Jestem pewien, że wrócę do pierw­szego składu […]

Posted by Karol Jaroni On sie - 16 - 2016 Add Comments READ FULL POST
trała pawłowski

Po ligo­wym zwy­cię­stwie z Cra­co­vią Łukasz Trałka jak i reszta pił­ka­rzy poznań­skiej dru­żyny mogli ode­tchnąć z ulgą.

Posted by Natalia Grygiel On sie - 14 - 2016 Add Comments READ FULL POST
janek bednarek

Jan Bed­na­rek zagrał dobrze w Bielsku-Białej czym prze­ko­nał do sie­bie tre­nera Urbana. Szko­le­nio­wiec Lecha posta­wił więc na mło­dego sto­pera w meczu z Cra­co­vią, a ten odpła­cił się bramką.

Posted by Marta Kicińska On sie - 13 - 2016 Add Comments READ FULL POST
matus putnocky

Lech Poznań wygrał wczo­raj­sze spo­tka­nie przy Buł­gar­skiej 2:1 z Cra­co­vią. Pozna­niacy zdo­byli pierw­sze trzy punkty w tym sezo­nie, a na listę strzel­ców wpi­sali się Jan Bed­na­rek oraz Mar­cin Robak.  Czy poko­na­nie Górali w Pucha­rze Pol­ski było klu­czowe w kon­tek­ście następ­nych meczów?

Posted by Natalia Grygiel On sie - 13 - 2016 Add Comments READ FULL POST


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress