LechNews.pl

O Bułgarskiej z pierwszej ręki

nenad bjelica

Jak dobrze wia­domo wraz z koń­cem grud­nia wygasa kon­trakt Lecha Poznań z Pau­lu­sem Ara­ju­urim. Ozna­cza to, że naj­bliż­sze dwa mecze są ostat­nią szansą dla kibi­ców, by zoba­czyć uśmiech­nię­tego Fina w bar­wach Kole­jo­rza. — Chciał­bym mieć Pau­lusa w zespole, ale pod­jął decy­zję kilka mie­sięcy temu i klub to przy­jął to wia­do­mo­ści i w tej chwili spe­ku­lo­wa­nie co by było gdyby nie ma sensu. Po ostat­nim meczu podzię­ku­jemy mu za grę tutaj i na pewno będziemy go mile wspo­mi­nać — mówi o […]

Posted by Karolina Torz On gru - 10 - 2016 Add Comments READ FULL POST
paulus arajuuri

Przed Pau­lu­sem Ara­ju­urim dwa ostat­nie mecze w niebiesko-białych bar­wach. Fiń­ski sto­per w Pozna­niu spę­dził trzy lata i jak sam mówi, czuł się tu świetnie.

Posted by Marta Kicińska On gru - 9 - 2016 Add Comments READ FULL POST
majewski

Przed lechi­tami ostat­nie spo­tka­nie w tym roku przed wła­sną publicz­no­ścią. Pod­opieczni tre­nera Nenada Bje­licy zmie­rzą się z kie­lecką Koroną.

Posted by Marta Kicińska On gru - 8 - 2016 Add Comments READ FULL POST
bedi

Lech Poznań prze­grał ostat­nie ligowe spo­tka­nie z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok 1:2 i prze­rwał passę sze­ściu wygra­nych meczów z rzędu. Tym samym nie wyko­rzy­stał szansy na awans w tabeli. — Ciężko powie­dzieć, jakie były powody naszej porażki. Strze­li­li­śmy mniej bra­mek niż Jagiel­lo­nia i dla­tego prze­gra­li­śmy, ale myślę, że na wynik nało­żyło się rów­nież zmę­cze­nie. Gra­li­śmy trzy mecze na wyjeź­dzie, mie­li­śmy mało czasu na rege­ne­ra­cję, ale nie możemy się w ten spo­sób tłu­ma­czyć. Musimy wycią­gnąć wnio­ski z naszej porażki i w kolej­nym spotkaniu […]

Posted by Natalia Grygiel On gru - 7 - 2016 Add Comments READ FULL POST
maki

Po nie­dziel­nym spo­tka­niu prze­ciwko Jagiel­loni Bia­ły­stok oka­zało się, że poważ­nie kon­tu­zjo­wany jest Maciej Maku­szew­ski. Skrzy­dłowy Lecha zszedł z boiska w 38. minu­cie — zmie­nił do Kamil Jóź­wiak. Jak infor­muje ofi­cjalna strona Kole­jo­rza “Maki” nie wró­cił po tym meczu z zespo­łem do Pozna­nia, lecz został w sto­licy Pod­la­sia, gdzie prze­pro­wa­dzono mu dokład­niej­sze bada­nia — wstęp­nie wyka­zały one zła­ma­nie czwar­tego żebra. Ozna­cza to, że Maku­szew­skiego nie zoba­czymy już praw­do­po­dob­nie w tym roku na boiskach w niebiesko-białych bar­wach.  Zła­ma­nie nastą­piło bli­sko łopatki co […]

Posted by Karolina Torz On gru - 6 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_7350

Drugi dzień zma­gań w poznań­skiej Are­nie naszym obiek­ty­wem. Zapraszamy!

Posted by Marta Kicińska On gru - 5 - 2016 Add Comments READ FULL POST
matus putnocky

Lech Poznań poległ z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok w przed­ostat­nim meczu XVIII. kolejki Lotto Eks­tra­klasy. Wynik otwo­rzyła kurio­zalna bramka Karola Świ­der­skiego, po fatal­nym wyj­ściu Matusa Put­noc­kiego. Boha­ter meczu z poprzed­niej kolejki zawi­nił w nie­dzielę przy obu bram­kach i tym samym Kole­jorz prze­rwał serię pię­ciu zwy­cięstw. Lech mógł awan­so­wać na trze­cią pozy­cję i prze­sko­czyć Legię w tabeli, a po tym meczu traci do lide­ru­ją­cej Jagiel­lo­nii aż 8 punktów.

Posted by Karol Jaroni On gru - 5 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_6938

Lech Poznań prze­grał na wyjeź­dzie z Jagiel­lo­nią 1:2. Kon­tro­wer­syjną bramkę dla lechi­tów zdo­był Pau­lus Arajuuri.

Posted by Natalia Grygiel On gru - 4 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lech cup2016

Dobie­gła końca rywa­li­za­cja w tego­rocz­nej edy­cji Lech Cup. Zwy­cię­ską dru­żyną oka­zał się nie­miecki Bay­ern Mona­chium, który w finale pew­nie poko­nał RSC Ander­lecht Bruk­sela 3:0. 

Posted by Karolina Torz On gru - 4 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_6600

Pod­czas pierw­szego dnia tur­nieju Lech Cup w poznań­skiej Are­nie gościli pił­ka­rze doro­słej dru­żyny Poznań­skiej Loko­mo­tywy. Było to dosko­nałą oka­zją dla Roberta Gum­nego, by powspo­mi­nać swoje swój udział w dwóch edy­cjach tego wyda­rze­nia. Młody obrońca Kole­jo­rza jest przy­kła­dem na to, że mło­dzi zawod­nicy wystę­pu­jący w Lech Cup mogą w przy­szło­ści zagrać w doro­słej dru­ży­nie Lecha. — Tro­chę czasu już minęło od moich wystę­pów w Lech Cup w 2008 i 2009 roku, ale na pewno była bar­dzo fajna atmos­fera i można było […]

Posted by Karolina Torz On gru - 4 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_6924

Już dziś, o 18:00 Lech Poznań zmie­rzy się w Bia­łym­stoku z Jagiel­lo­nią. Spo­tka­nie odbę­dzie się w ramach 18. kolejki Lotto Ekstraklasy.

Posted by Natalia Grygiel On gru - 4 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_6390

Za nami pierw­szy dzień Lech Cup. Zobacz­cie co działo się w sobotę w poznań­skiej Arenie.

Posted by Marta Kicińska On gru - 3 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lech cup 2016

W sobotni pora­nek roz­po­czął się w poznań­skiej hali Arena tur­niej Lech Cup — jeden z naj­więk­szych tur­nie­jów piłki mło­dzie­żo­wej w Europie.

Posted by Karolina Torz On gru - 3 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_5903

Jak co roku, Lech Poznań i głodni wie­dzy tre­ne­rzy piłki noż­nej z całej Pol­ski opa­no­wali poznań­ską Arenę. Ponad tysięczną widow­nię nowi­nek nauczało w sumie dzie­wię­ciu pre­le­gen­tów zarówno z Pol­ski jak i z czo­ło­wych aka­de­mii pił­kar­skich Europy. Naro­dowy Model Gry przed­sta­wił Mar­cin Dorna, o struk­tu­rze Aka­de­mii Lecha Poznań opo­wia­dał Rafał Ula­tow­ski, a naj­waż­niej­sze aspekty w pro­ce­sie szko­le­nia zawod­nika prze­ana­li­zo­wał Paulo Leitao — gwiazda tego­rocz­nej konferencji. 

Posted by Karol Jaroni On gru - 3 - 2016 Add Comments READ FULL POST
nenad bjelica

W trak­cie Lech Con­fe­rence w jed­nej z sal odbyła się rów­nież kon­fe­ren­cja pra­sowa szko­le­niowca pierw­szej dru­żyny Kole­jo­rza — Nenada Bje­licy. Chor­wacki tre­ner odpo­wia­dał na pyta­nia doty­czące głów­nie nie­dziel­nego meczu z Jagiel­lo­nią Bia­ły­stok. Lech zagra cztery dni po pucha­ro­wym star­ciu z Wisłą, nato­miast Jaga miała wię­cej czasu na przy­go­to­wa­nie, bo w Pucha­rze Pol­ski już nie występuje. 

Posted by Karol Jaroni On gru - 2 - 2016 Add Comments READ FULL POST

 • Grudzień 2016
  P W Ś C P S N
  « lis    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress