LechNews.pl

O Bułgarskiej z pierwszej ręki

clj

Junio­rzy Lecha Poznań pole­gli z rówie­śni­kami z Legii War­szawa w pierw­szym pół­fi­nale Cen­tral­nej Ligi Junio­rów mimo bar­dzo dobrej gry w pierw­szej poło­wie. Zawod­nicy Aka­de­mii Lecha Poznań otwo­rzyli wynik spo­tka­nia za sprawą Dawida Kur­mi­now­skiego, by w dru­giej poło­wie w ciągu zale­d­wie minuty roz­trwo­nić prze­wagę i pro­wa­dze­nie w spo­tka­niu. Pierw­szy mecz pół­fi­na­łowy CLJ zna­cząco róż­nił się od zeszło­rocz­nego finału, w któ­rym rów­nież wystą­piły Lech i Legia. Tym razem junio­rzy czo­ło­wych pol­skich zespo­łów pode­szli bar­dziej zacho­waw­czo do spo­tka­nia, ale ini­cja­tywa nale­żała do lechitów. […]

Posted by Karol Jaroni On maj - 26 - 2016 Add Comments READ FULL POST
_DSC0215

W 22. kolejce klasy okrę­go­wej Wiara Lecha po raz pierw­szy tej rundy zagrała na wyjeź­dzie. Kon­kret­nie w Lubo­niu z miej­sco­wym KS z chę­cią rewanżu za jesienną prze­graną po bar­dzo wyrów­na­nym spo­tka­niu. Zespół tre­nera Jaro­sława Wró­blew­skiego speł­nił swoje zamiary po raz dzie­siąty, a siódmy tej rundy inka­su­jąc kom­plet punk­tów. Bramki dla Kole­jo­rza tra­fili Tomasz Smura i Sta­ni­sław Makow­ski. Już od pierw­szej minuty lechici grali kon­se­kwent­nie w defen­sy­wie i pró­bo­wali zagro­zić z kon­try wyko­rzy­stu­jąc dys­po­zy­cję bloku obron­nego gospo­da­rzy. Dłu­gie piłki grane za […]

Posted by Karol Jaroni On maj - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
_DSC0186

Po ośmiu meczach z rzędu roze­gra­nych na wła­snym boisku kibole poje­chali do Lubo­nia, by zmie­rzyć się z miej­sco­wym Luboń­skim. Wiara Lecha zre­wan­żo­wała się za rundę jesienną, kiedy po nie­zwy­kle zacię­tym meczu lechici pole­gli 4:5. Tym razem można mówić o praw­dzi­wym kibol­skim świę­cie. Wiara Lecha pano­wała zarówno na try­bu­nach, jak i na mura­wie. Auto­rem foto­re­la­cji jest Monika Wantoła.

Posted by Karol Jaroni On maj - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
nicki bille

Lech Poznań zakoń­czył sezon Eks­tra­klasy na fatal­nej siód­mej loka­cie w tabeli. Lechici do siatki tra­fili led­wie 42 razy, gdy naj­sku­tecz­niejsi legio­ni­ści byli nie­mal dwa razy bar­dziej sku­teczni. To wła­śnie sku­tecz­no­ści bra­ko­wało byłym Mistrzom Pol­ski w minio­nej kam­pa­nii. Zda­niem tre­nera Jana Urbana brak bram­ko­strzel­no­ści w poczy­na­niach Kole­jo­rza był spo­wo­do­wany w głów­nej mie­rze kon­tu­zjami — To z tego powodu zapła­ci­li­śmy wysoką cenę w tym sezo­nie. Napast­nicy poja­wiali się i zni­kali, nie było mię­dzy nimi nor­mal­nej rywa­li­za­cji i to też miało swój wpływ.  […]

Posted by Karol Jaroni On maj - 21 - 2016 Add Comments READ FULL POST
vacek

Kamil Vacek pił­karz Pia­sta Gli­wice jest bli­ski przej­ścia do Kole­jo­rza, infor­muje por­tal Weszło.

Posted by Marta Kicińska On maj - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
nielsen_1463569189_9189

Lasse Nie­lsen w środę pod­pi­sał trzy­let­nią umowę z Kole­jo­rzem, jed­nak już wcze­śniej miał oka­zję odwie­dzić mia­sto i klub. O miej­sce w skła­dzie Duń­czyk będzie rywa­li­zo­wał z Pau­lu­sem Ara­ju­urim i Macie­jem Wiluszem.

Posted by Marta Kicińska On maj - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
Sisi Bille Volkov

Vla­di­mir Vol­kov i Sisi do poznań­skiego Lecha dołą­czyli zimą, jed­nak nie mieli zbyt wielu oka­zji do gry. Kon­trakty obu pił­ka­rzom wyga­sają na koniec czerwca i nie zostały one przedłużone.

Posted by Marta Kicińska On maj - 18 - 2016 Add Comments READ FULL POST
ql2a5796-psz_1463483447_3447

Duń­ski sto­per prze­szedł pozy­tyw­nie testy medyczne i pod­pi­sał trzy­let­nią umowę z Kole­jo­rzem. Lasse jest dru­gim trans­fe­rem Lecha w tym okienku.

Posted by Marta Kicińska On maj - 18 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lechici superpuchar marcin kamiński

Mar­cin Kamiń­ski zakoń­czył swoją przy­godę z poznań­skim Lechem. 23-letni sto­per od lipca będzie mógł repre­zen­to­wać już barwy innego klubu.

Posted by Marta Kicińska On maj - 17 - 2016 Add Comments READ FULL POST
kamil jóźwiak

Kamil Jóź­wiak strze­lił wczo­raj swo­jego pierw­szego gola w niebiesko-białych bar­wach, a do tego dorzu­cił też pre­mie­rową asystę.

Posted by Marta Kicińska On maj - 16 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_5842

Kole­jorz wygrał na koniec sezonu z Ruchem Cho­rzów 3:0 po golach Kamila Jóź­wiaka, Karola Linet­tego i Macieja Gajosa.

Posted by Marta Kicińska On maj - 16 - 2016 Add Comments READ FULL POST
Karolek

Lech Poznań wygrał spo­tka­nie z Ruchem Cho­rzów w ramach 37. kolejki Eks­tra­klasy 3:0 i tym samym utrzy­mał się na 7. pozy­cji w tabeli. Począ­tek meczu nie był wielce pory­wa­jący. Można śmiało powie­dzieć, że pierw­sza dogodna sytu­acja Lecha to gol w 25. minu­cie. Wtedy to będąc na lewym skrzy­dle, Paw­łow­ski wstrze­lił piłkę w pole karne. Tam cze­kał już na nią Jóź­wiak, który bez pro­blemu wpa­ko­wał ją do siatki i po raz pierw­szy w bar­wach “Kole­jo­rza” mógł cie­szyć się ze strze­le­nia bramki. […]

Posted by Michał Szymandera On maj - 15 - 2016 Add Comments READ FULL POST
polonia_poznan (31)

Zapra­szamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji z wczo­raj­szego meczu DWL z Polo­nią Poznań wygra­nym przez Kiboli 2:1.

Posted by Michał Szymandera On maj - 15 - 2016 Add Comments READ FULL POST
krzysztof kotorowski

Lechici roze­grają dzi­siaj ostatni mecz w sezo­nie. Można by powie­dzieć tylko jedno: w końcu! Nie ma sensu roz­pi­sy­wa­nie się o tym, jak Lechowi ten sezon nie wyszedł, wszy­scy o tym wiemy. Jed­nak dzi­siej­szy mecz będzie wyjąt­kowy tylko ze względu na jed­nego zawod­nika — Krzysz­tofa Koto­row­skiego. Zawod­nik Lecha od 2004 roku. Z “Kole­jo­rzem” na dobre i na złe. I chyba tylko dla­tego warto wybrać się dzi­siaj na Buł­gar­ską. Poże­gnać żywą legendę. Jeśli cho­dzi o aspekt spor­towy, to tako­wego dzi­siaj raczej nie […]

Posted by Michał Szymandera On maj - 15 - 2016 Add Comments READ FULL POST
ddd

Dru­żyna Wiary Lecha wygrała z Polo­nią Poznań 2:1. Wynik pozy­tywny, cho­ciaż nie bra­ko­wało ner­wów na bramce gospo­da­rzy. Naj­gor­sze w tym spo­tka­niu było jed­nak to, że przez pierw­sze 30 minut Kibole powinni wpa­ko­wać prze­ciw­ni­kom mini­mum 3 bramki, a udało się strze­lić tylko jedną. Po poprzed­nim spo­tka­niu ze Spój­nią Stry­kowo, gdzie nic nie dzia­łało w dru­ży­nie Kiboli, widać że ten tydzień był naprawdę bar­dzo dobrze prze­pra­co­wany. a efekty mogli­śmy oglą­dać wczo­raj. W 5. minu­cie J. Makow­ski dośrod­ko­wał w pole karne. gdzie na […]

Posted by Michał Szymandera On maj - 15 - 2016 Add Comments READ FULL POST


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress