LechNews.pl

O Bułgarskiej z pierwszej ręki

darek formella

Już w nie­dzielę na Inea Sta­dio­nie odbę­dzie się spo­tka­nie 10. kolejki Lotto Eks­tra­klasy. Kole­jorz podej­mie Arkę Gdy­nia. Wiele wska­zuje na to, że na try­bu­nach zjawi się ponad 35 tysięcy sym­pa­ty­ków Lecha — w tym ponad 18 tysięcy mło­dych fana­ty­ków. — Jest to fajny sprawa tym bar­dziej ze mecz że Arka cie­szy się takim zain­te­re­so­wa­niem. Faj­nie, że przy­jeż­dża tyle dzie­cia­ków, w tym auto­kar z Gdyni — mówi skrzy­dłowy Kole­jo­rza, Dariusz For­mella. Jak dobrze wia­domo, For­mella wró­cił do Pozna­nia po wypo­ży­cze­niu w […]

Posted by Karolina Torz On wrz - 23 - 2016 Add Comments READ FULL POST
jasmin buric

Śro­dowe spo­tka­nie pomię­dzy Ruchem Cho­rzów, a Lechem Poznań było już szó­stym obu zespo­łów w ramach roz­gry­wek Pucharu Pol­ski. Co cie­kawe — w tych meczach dru­żyna Kole­jo­rza nie stra­ciła ani jed­nej bramki, zaś zdo­była ich aż jede­na­scie. –Tro­chę było pracy mię­dzy słup­kami, ale ogól­nie był to mecz ide­alny dla bram­ka­rza. Strze­li­li­śmy trzy bramki i zagra­li­śmy na zero z tyłu więc bram­ka­rza może cie­szyć takie spo­tka­nie — oce­nia to spo­tka­nie bram­karz Kole­jo­rza, Jasmin Burić. — Myślę, że ostat­nie kilka spo­tkań dobrze gramy. […]

Posted by Karolina Torz On wrz - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_0677

Rado­sław Majew­ski pod­wyż­szył pro­wa­dze­nie we wczo­raj­szym meczu Pucharu Pol­ski. Była to pierw­sza bramka strze­lona przez pomoc­nika w niebiesko-białych barwach.

Posted by Marta Kicińska On wrz - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
łukasz trałka

Kole­jorz pew­nie awan­so­wał do ćwierć­fi­nału Pucharu Pol­ski, poko­nu­jąc wczo­raj Ruch Cho­rzów 3:0, a dwie pierw­sze bramki padły w pierw­szych trzy­dzie­stu minu­tach spotkania.

Posted by Marta Kicińska On wrz - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_0614

Kole­jorz poko­nał wczo­raj w Cho­rzo­wie miej­scowy Ruch 3:0 i awan­so­wał do ćwierć­fi­nału Pucharu Pol­ski. W nim zmie­rzy się z lep­szym z meczu Choj­ni­czanka Choj­nice — Wisła Kraków.

Posted by Marta Kicińska On wrz - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lech Poznań tre­nera Benada Bje­licy zwy­cię­żył z Ruchem Cho­rzów we wspa­nia­łym stylu i awan­so­wał do kolej­nej rundy Pucharu Pol­ski. Oto, jak naszym zda­niem, zapre­zen­to­wali się zawod­nicy Kole­jo­rza. Śred­nia dru­żyny: 6,3         Lechita meczu: Kędziora (8) Burić 7 W pierw­szej poło­wie z łatwo­ścią bro­nił ude­rze­nia ofen­sywy gospo­da­rzy. Wyjąt­kiem był strzal Patryka Lip­skiego, gdy Bośniak inter­we­nio­wał na raty. Pod koniec spo­tka­nia Ruch stwo­rzył sobie kilka groź­nych sytu­acji, ale Jasmin dziel­nie utrzy­mał czy­ste konto. Kędziora 8 Naj­lep­sze spo­tka­nie od dłu­giego okresu […]

Posted by Karol Jaroni On wrz - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
ruch

Kole­jorz wygrał dzi­siej­sze spo­tka­nie w Cho­rzo­wie z Ruchem 3:0 i awan­so­wał do ćwierć­fi­nału Pucharu Pol­ski. Bramki zdo­byli : Mar­cin Robak, Rado­sław Majew­ski i Szy­mon Pawłowski.

Posted by Natalia Grygiel On wrz - 21 - 2016 Add Comments READ FULL POST
ruch

Już jutro o 20:45 Lech Poznań zmie­rzy się z cho­rzow­skim Ruchem w ramach 1/8 finału Pucharu Pol­ski. Stawka jest wysoka, bowiem dru­żyna, która wygra spo­tka­nie awan­suje do ćwierć­fi­nału rozgrywek.

Posted by Natalia Grygiel On wrz - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wczo­raj w Gdań­sku Poznań­ska Loko­mo­tywa ule­gła Lechii Gdańsk 1:2 mimo, że pierw­sza strze­liła bramkę.

Posted by Marta Kicińska On wrz - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
janek

Jan Bed­na­rek prze­dłu­żył dziś kon­trakt z Lechem Poznań. Młody obrońca zwią­zał się z klu­bem umową, która obo­wią­zy­wać będzie do czerwca 2020 roku.

Posted by Natalia Grygiel On wrz - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
marcin robak

Gdyby w meczu prze­ciwko gdań­skiej Lechii lep­szą sku­tecz­no­ścią popi­sał się Mar­cin Robak Kole­jorz mógłby spo­koj­nie wra­cać do Pozna­nia z kom­ple­tem trzech punk­tów. - Z prze­biegu meczu wydaje mi się, że mie­li­śmy wię­cej oka­zji bram­ko­wych. Lechia pomimo tego, że ich nie miała ich aż tyle to potra­fiła wyrów­nać i w koń­cówce zdo­być zwy­cię­skiego gola. W dwóch sytu­acjach, w któ­rych mogłem strze­lić bramkę fan­ta­stycz­nie inter­we­nio­wał bram­karz Lechii, co mnie oczy­wi­ście bar­dzo mar­twiło. Pod koniec meczu te moje nie­wy­ko­rzy­stane sytu­acje się zemściły i to nasi prze­ciw­nicy wyszli […]

Posted by Karolina Torz On wrz - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
darko jevtic

We wczo­raj­szym spo­tka­niu Lech Poznań prze­grał z Lechią Gdańsk 1:2. — Mie­li­śmy wiele sytu­acji, ale nie strze­li­li­śmy bramki na 2:1. Póź­niej Lechia z niczego strze­liła gola. Nie jest faj­nie, ale musimy się sku­pić na następ­nym meczu. – komen­tuje Darko Jevtić.

Posted by Natalia Grygiel On wrz - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
maki

W 9. kolejce Lotto Eks­tra­klasy Lech Poznań pro­wa­dzony przez tre­nera Nenada Bje­lice poległ na wyjeź­dzie z Lechią Gdańsk. Lechici naj­pierw stra­cili pro­wa­dze­nie, a następ­nie po feral­nej bramce w ostat­nich minu­tach spo­tka­nia dali sobie wyszar­pać nawet jeden punkt. Nie można narze­kać jed­nak na styl gry Kole­jo­rza, pod­opieczni chor­wac­kiego szko­le­niowca nie odpusz­czali, a zda­niem eks­per­tów to wła­śnie Lech bar­dziej zasłu­żył na zwy­cię­stwo. Oto jak oce­niamy występ poszcze­gól­nych lechi­tów: Śred­nia dru­żyny: 6,15 Lechita meczu: Maku­szew­ski (8) Burić (5) Przy stra­cie bramki miał dwie moż­li­wo­ści: wyjść […]

Posted by Karol Jaroni On wrz - 19 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lechia gol

W meczu 9. kolejki Lotto Eks­tra­klasy Lech prze­grał z Lechią w Gdań­sku 1:2. Bramkę dla Kole­jo­rza zdo­był Mar­cin Robak.

Posted by Natalia Grygiel On wrz - 18 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lechia_lech

Już jutro o 15:30 Lech Poznań zmie­rzy się w Gdań­sku z tam­tej­szą Lechią. W obec­nym sezo­nie pod­opieczni Nenada Bje­licy wygrali tylko dwa wyjaz­dowe spo­tka­nia, z Legią w Super­pu­cha­rze Pol­ski oraz Pod­be­ski­dziem Bielsko-Biała w Pucha­rze Pol­ski. Czy lechi­tom uda się w końcu przy­wieźć do Pozna­nia kom­plet ligo­wych punktów?

Posted by Natalia Grygiel On wrz - 17 - 2016 Add Comments READ FULL POST


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress