LechNews.pl

O Bułgarskiej z pierwszej ręki

kownaś

Lech Poznań zre­mi­so­wał u sie­bie z Wisłą Kra­ków 1:1 w pierw­szym meczu ćwierć­fi­na­ło­wym Pucharu Pol­ski. Lechici zagrali mizerną pierw­szą połowę, a w dru­giej gra popra­wiła się dopiero po stra­cie bramki. Gola na wagę remisu zdo­był Dawid Kow­nacki, któ­rego oce­ni­łem na naj­lep­szego zawod­nika Nenada Bje­licy w tym meczu. Naj­lep­szy lechita: Dawid Kow­nacki Śred­nia ocena: 4,69

Posted by Karol Jaroni On paź - 25 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_3734

Kole­jorz w 1/4 finału Pucharu Pol­ski w pierw­szym meczu podej­mo­wał na wła­snym boisku Wisłę Kraków.vW począt­ko­wych minu­tach spo­tka­niach żadna z ekip nie for­so­wała tempa. Pierw­szy celny strzał w tym meczu został oddany z rzutu wol­nego przez Arka­diu­sza Gło­wac­kiego — był on celny, jed­nak nie spra­wił on więk­szych pro­ble­mów Jasmi­nowi Buri­ciowi. Kole­jorz odpo­wie­dział kilka minut póź­niej, kiedy to szczę­ścia pró­bo­wał Rado­sław Majew­ski, ale jego ude­rze­nie pew­nie wybro­nił Łukasz Zału­ska. W dal­szej fazie meczu żadna z ekip nie potra­fiła wyraź­nie zdo­mi­no­wać gry. […]

Posted by Karolina Torz On paź - 25 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_3598

Dziś o 20:45 Lech Poznań zmie­rzy się przy Buł­gar­skiej z Wisłą Kra­ków w ramach 1/4 finału Pucharu Polski.

Posted by Natalia Grygiel On paź - 25 - 2016 Add Comments READ FULL POST
darek formella

Lech Poznań pół­tora tygo­dnia temu zre­mi­so­wał z Wisłą Kra­ków 1:1 w 12. kolejce Lotto Eks­tra­klasy.  Dziś dru­żyny spo­tkają się na boisku ponow­nie, bowiem roze­grają spo­tka­nie w ramach 1/4 finału Pucharu Pol­ski. — Nie ma dużego zna­cze­nia, czy gra się co trzy mie­siące, czy co tydzień, bo dru­żyny znają się bar­dzo dobrze z Eks­tra­klasy. Gramy ze sobą w tak krót­kim cza­sie trzy mecze, ale to niczego nie zmie­nia. – pod­kre­śla Darek Formella.

Posted by Natalia Grygiel On paź - 24 - 2016 Add Comments READ FULL POST
karolklimczak

Karol Klim­czak zabrał dziś głos w spra­wie incy­dentu, do któ­rego doszło pod­czas sobot­niego meczu z Legią Warszawa.

Posted by Marta Kicińska On paź - 24 - 2016 Add Comments READ FULL POST
img_4047

Kole­jorz prze­grał wczo­raj pechowo 1:2 z war­szaw­ską Legią. Jedy­nego gola dla pozna­nia­ków strze­lił z rzutu kar­nego Mar­cin Robak.

Posted by Marta Kicińska On paź - 23 - 2016 Add Comments READ FULL POST
marcin robak

Kole­jorz prze­grał wczo­raj z war­szaw­ską Legią 1:2. Jedyną bramkę dla lechi­tów zdo­był Mar­cin Robak z rzutu karnego.

Posted by Natalia Grygiel On paź - 23 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lechici

Słaba postawa zawod­ni­ków Lecha w meczu przy Łazien­kow­skiej nie zaspo­ko­iła ocze­ki­wań sym­pa­ty­ków Kole­jo­rza. Brak skład­nych akcji, tempa w grze, cel­nych strza­łów — to główne przy­czyny porażki lechi­tów w tym meczu. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z oce­nami zawod­ni­ków, które wysta­wi­li­śmy po tym spotkaniu.

Posted by Karolina Torz On paź - 23 - 2016 Add Comments READ FULL POST
lech historia konfa

Nenad Bje­lica:  To był bar­dzo cie­kawy mecz dla widzów. Obie ekipy chciały zgar­nąć trzy punkty. Legia miała nieco wię­cej szczę­ścia w pierw­szej poło­wie, a my zro­bi­li­śmy tro­chę błę­dów i nie gra­li­śmy tego co chcie­li­śmy. Myślę, że wynik 1:1 w tym spo­tka­niu byłby naprawdę spra­wie­dli­wym rezul­ta­tem. Uwa­żam, że to tra­ge­dia, że taki mię­dzy­na­ro­dowy asy­stent głów­nego arbi­tra popeł­nia takie błędy. Takie rze­czy jed­nak się zda­rzają w piłce. Pró­bo­wa­li­śmy grac dwoma ofen­syw­nym zawod­ni­kami — Macie­jem Maku­szew­skim oraz Szy­mo­nem Paw­łow­skim. Chcie­li­śmy być w bli­skim kontakcie […]

Posted by Karolina Torz On paź - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_5321

Lech Poznań prze­grał z Legią War­szawa 1:2 w 13. kolejce Lotto Eks­tra­klasy. Bramkę dla pozna­nia­ków zdo­był Mar­cin Robak z rzutu karnego.

Posted by Natalia Grygiel On paź - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
szymon pawłowski

Przed szla­gie­ro­wym spo­tka­niem z Legią War­szawa udział w kon­fe­ren­cji pra­so­wej wziął skrzy­dłowy Kole­jo­rza — Szy­mon Paw­łow­ski. — Na pewno bar­dzo chcemy wygrać w War­sza­wie. Po to tam jedziemy, żeby przy­wieźć trzy punkty — mówi drugi kapi­tan Kole­jo­rza. Legia do meczu z Lechem przy­stąpi cztery dni po star­ciu z Realem Madryt. Zda­niem Paw­łow­skiego, Liga Mistrzów, pol­ska Eks­tra­klasa to kom­plet­nie dwie różne kwe­stie i zespół Nenada Bje­licy nie zwraca na to uwagi  — Mecze z Legią zawsze są cie­kawe i emo­cjo­nu­jące. Obie […]

Posted by Karol Jaroni On paź - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_5132

Dziś o 20:30 Lech Poznań zagra przy Łazien­kow­skiej z Legią. Spo­tka­nie w War­sza­wie będzie hitem 13. kolejki Lotto Ekstraklasy.

Posted by Natalia Grygiel On paź - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
nenad bjelica

Przed nie­dziel­nym kla­sy­kiem w dobrej sytu­acji kadro­wej znaj­duje się tre­ner Nenad Bje­lica. Ma on do dys­po­zy­cji pra­wie wszyst­kich zawod­ni­ków. — Oprócz Nic­kiego Bille wszy­scy zawod­nicy są do mojej dys­po­zy­cji. W tygo­dniu Mar­cin Robak tre­no­wał indy­wi­du­al­nie, ale w dal­szej czę­ści tygo­dnia uczest­ni­czył w nor­mal­nych zaję­ciach z zespo­łem. Jest gotowy, by zagrać prze­ciwko Legii — infor­muje szko­le­nio­wiec Kole­jo­rza.  W poprzed­niej kolejce Lotto Eks­tra­klasy żadna z ekip nie zachwy­ciła swoją grą — War­sza­wiacy pole­gli w spo­tka­niu prze­ciwko Pogoni Szcze­cin, zaś Lech w ostatnich […]

Posted by Karolina Torz On paź - 21 - 2016 Add Comments READ FULL POST
kamil jóźwiak

Już w sobotę czeka nas hit Eks­tra­klasy. Kole­jorz w War­sza­wie zagra z Legią i jak mówi Kamil Jóź­wiak, nie inte­re­suje ich nic wię­cej, jak trzy punkty.

Posted by Marta Kicińska On paź - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
reklama-internetowa

Reklama w Inter­ne­cie ma się dobrze – roz­wój tech­no­lo­gii kom­pu­te­ro­wych, zwięk­sza­jąca się  popu­lar­ność tech­no­lo­gii mobil­nych oraz łatwy dostęp do sieci spra­wiają, że Inter­net ma w dzi­siej­szych cza­sach naj­więk­szy poten­cjał w dzie­dzi­nie mar­ke­tingu. Two­rze­nie kam­pa­nii rekla­mo­wych on-line nie jest zada­niem łatwym – pozy­cjo­no­wa­nie, kre­atywne two­rze­nie stron www oraz e-marketing rzą­dzą się swo­imi pra­wami. Sku­teczna reklama w Inter­ne­cie nie jest dzie­łem przy­padku – duże doświad­cze­nie i zna­jo­mość branży jest tutaj rów­nie ważna co inno­wa­cyj­ność czy kreatywność.

Posted by buffiasty On paź - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress