LechNews.pl

O Bułgarskiej z pierwszej ręki

IMG_6773

Po porażce z ekipą Zagłę­bia Lubin w sze­re­gach poznań­skiego Lecha humory nie dopi­sują, ponie­waż począ­tek sezonu miał wyglą­dać zupeł­nie ina­czej. – Słabo zagra­li­śmy, a jedy­nym plu­sem tego jest fakt, że już nie­długo gramy z Jagiel­lo­nią i trzeba to wygrać. Nie wyda­wało mi się, aby­śmy wystra­szyli się Zagłę­bia. Brak sku­tecz­no­ści jest naszym pro­ble­mem od dłuż­szego czasu i nie można się nim cią­gle uspra­wie­dli­wiać. Jest 0:2 i nie­stety mamy zero z przodu drugi mecz z rzędu. Trzeba prze­stać pra­co­wać nad sku­tecz­no­ścią, a […]

Posted by Karolina Torz On lip - 27 - 2016 Add Comments READ FULL POST
Kotor

Po raz pierw­szy od wielu sezo­nów w skła­dzie bram­ka­rzy Lecha Poznań bra­kuje Krzysz­tofa Koto­row­skiego. Zawod­nik ten – można już go śmiało nazwać legendą Kole­jo­rza – w ostat­nim cza­sie rzadko sta­wał mię­dzy słup­kami w meczach ofi­cjal­nych jed­nakże na tre­nin­gach zawsze słu­żył cenną radą i poma­gał młod­szym kole­gom. ­– Duch Kotora krąży po boisku, po szatni czy też po sta­dio­nie i na pewno gdzieś tam nawią­zu­jemy do tego okresu, w któ­rym to wspól­nie współ­pra­co­wa­li­śmy. W momen­cie gdy jed­nak mamy pracę do wykonania […]

Posted by Karolina Torz On lip - 26 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_1098

Dziś w War­sza­wie odbyło się loso­wa­nie 1/16 Pucharu Pol­ski. Pierw­szym rywa­lem Kole­jorz będzie pierw­szo­li­gowe Pod­be­ski­dzie Bielsko-Biała.

Posted by Marta Kicińska On lip - 25 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_6768

Ina­czej wyobra­żali sobie nie­dzielny mecz z Zagłę­biem zarówno pił­ka­rze jak i kibice Kole­jo­rza. Lech prze­grał z Zagłe­biem 0:2, a pierw­szą bramkę stra­cił po indy­wi­du­al­nych błę­dach, zaś druga została strze­lona przez Filipa Sta­rzyń­skiego z rzutu wol­nego. ­– Przy tej bramce otwie­ra­ją­cej popeł­ni­li­śmy za dużo błę­dów i dla­tego Zagłe­bie strze­liła., a druga sytu­acja to ciężko mówić o zasko­cze­niu, bo to była dobra sytu­acja. Jed­nak my też mie­li­śmy potem kilka oka­zji do tego by zdo­być gola – komen­tuje Łukasz Trałka. W pome­czo­wych statystykach […]

Posted by Karolina Torz On lip - 25 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_6799

Kole­jorz prze­grał wczo­raj z Zagłę­biem Lubin 0:2 i w tym sezo­nie nie zaznał jesz­cze eks­tra­kla­so­wego zwycięstwa.

Posted by Marta Kicińska On lip - 25 - 2016 Add Comments READ FULL POST
jan urban

Po spo­tka­niu 2. kolejki Lotto Eks­tra­klasy, który zakoń­czył się zwy­cię­stwem Zagłę­bia Lubin po bram­kach Papa­do­pu­losa i Filipa Sta­rzyń­skiego głos zabrali szko­le­niowcy obu zespołów.

Posted by Karol Jaroni On lip - 24 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_0487

Kibole Lecha po raz drugi z rzędu uczą się na wła­snej skó­rze, że mecz o Super­pu­char jest wart tyle, co Kebba Ceesay. Kole­jorz znów zde­mo­lo­wał Legię w tym arcy­waż­nym spo­tka­niu i drugi rok z rzędu notuje fatalne wej­ście w sezon. Po bez­bram­ko­wym remi­sie ze Ślą­skiem na wyjeź­dzie lechici pole­gli na wła­snym sta­dio­nie z Zagłę­biem Lubin. Naczel­nymi katami Kole­jo­rza byli Michal Papa­do­pu­los i Filip Starzyński.

Posted by Karol Jaroni On lip - 24 - 2016 Add Comments READ FULL POST
maciej wilusz

W kon­fe­ren­cji pra­so­wej przed meczem dru­giej kolejki Lotto Eks­tra­klasy wziął udział sto­per Kole­jo­rza uzna­wany przez tre­nera Jana Urbana za naj­więk­szego „pra­cu­sia” w zespole, Maciej Wilusz — Bar­dzo się cie­szę, że zosta­łem doce­niony. Każdy z nas pra­cuje po tre­nin­gach i wielu chło­pa­ków wie, że muszą nad sobą pra­co­wać. Tutaj mówię rów­nież o rege­ne­ra­cji, bo to też praca – odpo­wie­dział Wilusz na komen­tarz szko­le­niowca. 27-letni obrońca „Poznań­skiej Loko­mo­tywy” ma dość spe­cy­ficzne podej­ście do nie­dziel­nego rywala i celowo nie oglą­dał meczu, w którym […]

Posted by Karol Jaroni On lip - 23 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_0318

W dru­giej kolejce sezonu Eks­tra­klasy Lech Poznań podej­mie na Inea Sta­dio­nie Zagłę­bie Lubin.  Oba zespoły do tego meczu pod­cho­dzą w zupeł­nie innych nastro­jach. Gospo­da­rze, któ­rzy w inau­gu­ru­ją­cym meczu tylko zre­mi­so­wali z wro­cław­skim Ślą­skiem na pewno czują nie­do­syt i będą chcieli poka­zać swoim kibi­com, że był do tylko wypa­dek przy pracy. Z dru­giej strony ekipa Lubi­nian, która w pierw­szej kolejce roz­gro­miła u sie­bie kie­lecką Koronę aż 4:0. Co wię­cej, goście w miniony czwar­tek po dra­ma­tycz­nym meczu w dru­giej run­dzie eli­mi­na­cji Ligi […]

Posted by Karolina Torz On lip - 23 - 2016 Add Comments READ FULL POST
jan urban

W nie­dzielę o godzi­nie 18:00 Lech Poznań podej­mie na Inea Sta­dio­nie Zagłę­bie Lubin, które w czwart­kowy wie­czór poko­nało dopiero po dogrywce i rzu­tach kar­nych Par­ti­zana Bel­grad. Tym samym zespół Pio­tra Sto­kowca awan­so­wał do kolej­nej rundy eli­mi­na­cji Ligi Europy. Jan Urban mecz oglą­dał i przy­znał, że po ostat­nim gwizdku nie ukry­wał dumy — Kibi­co­wa­łem, biłem brawo po rzu­tach kar­nych i cie­szę się, że pol­ska dru­żyna awan­so­wała wyżej w Euro­pie i wcale nie dla­tego, że kie­dyś tam tre­no­wa­łem - przyznał.

Posted by Karol Jaroni On lip - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
nicki bille

Inau­gu­ra­cyjny mecz Lecha prze­ciwko Ślą­skowi był pierw­szym od nie­pa­mięt­nych cza­sów, gdy w napa­dzie lechi­tów wystę­po­wało dwóch zawod­ni­ków. Nicki Bille two­rzył zgrany duet z Mar­ci­nem Roba­kiem spra­wia­jąc defen­so­rom gospo­da­rzy sporo kło­po­tów. Jak sądzi duń­ski napast­nik, bra­kuje jedy­nie sku­tecz­no­ści — Mie­li­śmy wiele oka­zji, ale nie udało nam się zdo­być gola. To jest naj­waż­niej­sze – stwa­rza­nie sytu­acji. Jeśli tego nie robisz, jest źle – powie­dział pod­czas ostat­niego dnia dla mediów. 28-letni napast­nik oce­nił rów­nież mecz ze Ślą­skiem, gdzie osta­tecz­nie nie padła żadna bramka, […]

Posted by Karol Jaroni On lip - 22 - 2016 Add Comments READ FULL POST
andrzej dawidziuk

Tre­ner Andrzej Dawi­dziuk, który w szta­bie Jana Urbana odpo­wie­dzialny jest za pracę z bram­ka­rzami przed roz­po­czę­ciem obec­nego sezonu ma do dys­po­zy­cji dwóch kla­so­wych zawod­ni­ków, a miej­sce w bramce tylko jedno. ­– Jasmin Burić obro­nił swoją pozy­cję i roz­po­czął roz­grywki mię­dzy słup­kami. Na pewno sytu­acja Matusa tro­chę mu pokrzy­żo­wała plany, bo chciał się włą­czyć do rywa­li­za­cji.  Myślę, że w okre­sie przy­go­to­waw­czym, kiedy ta walka była na naj­wyż­szym pozio­mie to Matus poka­zał, że spro­stał ocze­ki­wa­niom i będzie bar­dzo dużym kon­ku­ren­tem dla Jasmina. […]

Posted by Karolina Torz On lip - 21 - 2016 Add Comments READ FULL POST
miłosz mleczko

Miłosz Mleczko w tym sezo­nie pełni rolę trze­ciego bram­karz Poznań­skiej Loko­mo­tyw. 17-latek w pierw­szej kolejce wybrał się z dru­żyną do Wro­cła­wia, gdzie peł­nił rolę zmien­nika Jasmina Buricia.

Posted by Marta Kicińska On lip - 21 - 2016 Add Comments READ FULL POST
karolek linetty

Karol Linetty na Euro 2016 nie zagrał ani minuty, ale dopiero w tym tygo­dniu wró­cił do tre­ningu z zespołem.

Posted by Marta Kicińska On lip - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST
IMG_6692

Pił­ka­rze Kole­jo­rza szy­kują się do nie­dziel­nego meczu z brą­zo­wym meda­li­stą minio­nego sezonu, Zagłę­biem Lubin.

Posted by Marta Kicińska On lip - 20 - 2016 Add Comments READ FULL POST


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress