Nowy regulamin imprezy masowej

kibiceZakończyły się prace grupy roboczej, której zadaniem było wypra­cow­anie jed­no­litej treś­ci reg­u­laminu imprezy masowej. Będzie on obow­iązy­wał pod­czas meczów Ekstrak­lasy od rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013

Powołanie grupy roboczej, którą tworzyli przed­staw­iciele klubów Ekstrak­lasy, było odpowiedz­ią na potrze­bę ujed­no­lice­nia przepisów w całej lidze. – Kluby jako orga­ni­za­torzy meczów zgłasza­ły real­ne prob­le­my z inter­pre­tacją przepisów przez organy admin­is­tracji państ­wowej w skali całe­go kra­ju. Wierzymy, że zapro­ponowana przez grupę roboczą treść reg­u­laminu będzie krok­iem, który ułatwi orga­ni­za­cję meczów Ekstrak­lasy – mówi Marcin Ani­mucki, członek zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Wypra­cow­any doku­ment został przekazany do wiado­moś­ci Komendy Głównej Policji.
Na bieżą­co współpracu­je­my z policją. Chce­my, aby wszys­tkie nasze reg­u­lac­je były kon­sul­towane sze­roko. Polic­ja zgłosiła swo­je rekomen­dac­je do treś­ci reg­u­laminu. Uważamy, że run­da wiosen­na tego sezonu będzie dobrym pilotażem dla nowe­go reg­u­laminu imprezy masowej. Najbliższe miesiące pokażą, w jakim zakre­sie od sezonu 2013/2014 warto będzie dokon­ać  w tym doku­men­cie dal­szy­ch mody­fikacji. – doda­je Marcin Ani­mucki.

Do tej pory nowy jed­no­li­ty reg­u­lam­in imprezy masowej przyjęło 11 klubów Ekstrak­lasy. W pozostały­ch klubach doku­ment będzie przed­staw­iany do zatwierdzenia na najbliższy­ch posiedzeni­ach Zarządów.

***

Przy­pom­ni­jmy, że reg­u­lam­in imprezy masowej jest, zgod­nie z zapisami Ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych z 20 mar­ca 2009 r., jed­nym z doku­men­tów niezbęd­ny­ch do uzyska­nia poz­wole­nia na orga­ni­za­cję imprezy masowej.

***

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

- meczu piłki nożnej

Na pod­staw­ie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 mar­ca 2009 r. o bez­pieczeńst­wie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy reg­u­lam­in imprez masowych — meczów piłki nożnej:

Rozdzi­ał I

Zakres obow­iązy­wa­nia

§ 1

 1. Reg­u­lam­in doty­czy imprez masowych — meczów piłki nożnej , orga­ni­zowany­ch przez KKS Lech Poz­nań SA, na tere­nie Sta­dionu Miejskiego usy­tuowane­go przy ul. Buł­garskiej 17 w Poz­na­niu.
 2. Reg­u­lam­in określa prawa i obow­iązki Orga­ni­za­tora, warunki udzi­ału i zasady zachowa­nia się uczest­ników imprezy masowej, w tym w szczegól­noś­ci postanowienia reg­u­lu­jące:

a.         sposób orga­ni­za­cji imprezy masowej,

b.         obow­iązki uczest­ników imprezy masowej;

 1. warunki uczest­nict­wa w imprezie masowej;
 2. uprawnienia uczest­ników imprezy masowej;
 3. zasady odpowiedzial­noś­ci uczest­ników imprezy masowej za zachowanie niez­god­ne z  reg­u­laminem

Rozdzi­ał II

Sposób orga­ni­za­cji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

§ 2

 1. Za bez­pieczeńst­wo imprezy masowej w miejs­cu i w cza­sie jej trwa­nia odpowiada Orga­ni­za­tor imprezy.
 2. Impreza jest odpłat­na i dostęp­na dla osób posi­ada­ją­cy­ch kar­ty wstępu na imprezę masową — mecze piłki nożnej (bile­ty jed­no­ra­zowe, kar­ne­ty, imi­en­ne zaproszenia itp.) oraz, w przy­pad­ku wprowadzenia, imi­en­ne kar­ty kibi­ca, wydane zgod­nie z właś­ci­woś­cią przez Orga­ni­za­tora imprezy, pod­miot zarządza­ją­cy roz­gry­wkami ligi zawodowej, bądź w uzgod­nie­niu z nim przez klub.
 3. Do zakupu lub bezpłat­ne­go otrzy­ma­nia kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, które pod­czas zakupu okażą  doku­ment potwierdza­ją­cy tożsamość lub w przy­pad­ku  wprowadzenia, posi­ada­jące imi­en­ną kartę kibi­ca.
 4. Doku­men­ty upraw­ni­a­jące do wejś­cia na teren imprezy masowej,  są imi­en­ne i nie podle­ga­ją przekazy­wa­niu lub odsprzedaży.
 5. Przyj­mowanie zor­ga­ni­zowany­ch grup kibiców goś­ci odby­wa się zgod­nie z odręb­nymi reg­u­lac­jami Pol­skiego Związku Piłki Nożnej i/lub Ekstrak­lasy SA.

Rozdzi­ał III

Obow­iązki uczest­nika imprezy masowej — meczu piłki nożnej

§ 3

 1. Uczest­nik imprezy jest obow­iązany:
  1. nie zakłó­cać  porząd­ku pub­liczne­go;
  2. przestrze­gać postanowień niniejsze­go reg­u­laminu oraz reg­u­laminu obiek­tu;
  3. posi­adać przy sobie i okazy­wać każ­do­ra­zowo na żądanie służb porząd­kowych lub służb infor­ma­cyjny­ch zabez­piecza­ją­cy­ch imprezę masową doku­ment upraw­ni­a­ją­cy do wejś­cia i prze­by­wa­nia na imprezie, doku­ment tożsamoś­ci, oraz, w przy­pad­ku wyda­nia,  kartę kibi­ca;
  4. zaj­mować miejsce określone w doku­men­cie upraw­ni­a­ją­cym do wejś­cia na imprezę masową;
  5. nie zagrażać bez­pieczeńst­wu inny­ch osób obec­ny­ch na imprezie masowej;
  6. stosować się do pole­ceń porząd­kowych wydawany­ch przez  służby porząd­kowe i służby infor­ma­cyjne  Orga­ni­za­tora imprezy masowej (w tym spik­era zawodów), a w przy­pad­ku inter­wencji funkcjonar­iuszy Policji, Państ­wowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żan­darmerii Wojskowej lub pra­cown­ików inny­ch uprawniony­ch służb i organów – do wykony­wa­nia ich pole­ceń;

 

 1. Ze wzglę­du na bez­pieczeńst­wo imprezy masowej uczest­ni­cy imprezy masowej, na żądanie służby porząd­kowej lub służby infor­ma­cyjnej, zobow­iązani są zaj­mować miejs­ca inne niż określone w doku­men­cie upraw­ni­a­ją­cym do wejś­cia na obiekt lub pow­strzy­mać się od opuszczenia zaj­mowane­go miejs­ca po zakończe­niu zawodów.

 Rozdzi­ał IV

Warunki uczest­nict­wa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

§ 4

 1. Zakazu­je się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej oso­bie:
  1. wobec której zostało wydane orzecze­nie zakazu­jące wstępu na imprezę masową lub zobow­iązu­jące do pow­strzy­ma­nia się od prze­by­wa­nia w miejs­cach przeprowadzany­ch imprez masowych;
  2. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  3. odmaw­ia­jącej pod­da­nia się czyn­noś­ciom określonym w art. 20 ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych;
  4. zna­j­du­jącej się  pod widocznym  wpły­wem alko­holu, środ­ków odurza­ją­cy­ch, psy­chotropowych lub inny­ch podob­nie dzi­ała­ją­cy­ch środ­ków;
  5. zachowu­jącej się agresy­wnie, prowoka­cyjnie albo w inny sposób stwarza­jącej zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa lub porząd­ku pub­liczne­go;
  6. mało­let­niej do  lat 13, nie będącej  pod opieką osoby pełno­let­niej .

 

 1. Pod­czas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabra­nia się w szczegól­noś­ci:
  1. uży­wa­nia ele­men­tów odzieży lub przed­mio­tu służą­cy­ch do zakrycia twarzy lub  do uniemożli­wienia lub utrud­nienia iden­ty­fikacji;
  2. głoszenia i wywiesza­nia haseł o treś­ci­ach obsceniczny­ch, obraźli­wych, wul­gar­ny­ch, rasis­tows­kich, nawoły­wa­nia do waśni na tle nar­o­dowoś­ciowym, religi­jnym, społecznym, świato­poglą­dowym, itp.; a także skła­ni­a­nia inny­ch uczest­ników imprezy masowej do głoszenia takich treś­ci, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
  3. rzu­ca­nia przed­mio­tami;
  4. wnoszenia, posi­ada­nia oraz spoży­wa­nia alko­holu poza miejs­cami do tego wyz­nac­zonymi przez Orga­ni­za­tora;
  5. zaży­wa­nia środ­ków odurza­ją­cy­ch lub  psy­chotropowych;
  6. upor­czy­we­go sta­nia poza miejs­cami w sek­torach wskazany­ch przez Orga­ni­za­tora;
  7. roznieca­nia i podsy­ca­nia ognia oraz pale­nia tyto­niu poza miejs­cami do tego wyz­nac­zonymi;
  8. posi­ada­nia mate­ri­ałów wybu­chowych, wyrobów pirotech­niczny­ch oraz inny­ch sub­stancji o podob­nym dzi­ała­niu.;
  9. umieszcza­nia trans­par­en­tów, flag lub ele­men­tów opraw w sposób ogranicza­ją­cy widoczność innym uczest­nikom imprezy lub w sposób ogranicza­ją­cy widoczność mate­ri­ałów reklam­owych lub bloku­ją­cy­ch wyjś­cia i bramy ewakua­cyjne;
  10. załatwia­nia potrzeb fizjo­log­iczny­ch poza toale­tami i zaśmieca­nia terenu sta­dionu, a także niszczenia infra­struk­tu­ry obiek­tu;
  11. nieuza­sad­nione­go zaj­mowa­nia  miejsc w cią­gach komu­nika­cyjny­ch oraz na dro­gach ewakua­cyjny­ch.
  12. uży­wa­nia urządzeń obiek­tu w sposób niez­god­ny z nich przez­nacze­niem;
  13. stosowa­nia prze­mo­cy fizy­cznej lub for­mułowa­nia gróźb pod adresem inny­ch uczest­ników imprezy masowej.

 

 1. Zabra­nia się wnoszenia i posi­ada­nia na imprezie masowej – meczu piłki nożnej: 
  1. broni, amu­nicji oraz inny­ch niebez­pieczny­ch przed­miotów, mogą­cy­ch być uży­ty­ch jako broń;
  2. mate­ri­ałów wybu­chowych, wyrobów pirotech­niczny­ch oraz sub­stancji o podob­nym dzi­ała­niu oraz wszelkiego rodza­ju mate­ri­ałów pożarowo niebez­pieczny­ch;
  3. pojem­ników na płyny lub pro­duk­ty, w tym pro­duk­ty spoży­w­cze. W uza­sad­niony­ch przy­pad­kach Orga­ni­za­tor może wyraz­ić zgodę na wnosze­nie przed­miotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  4. środ­ków odurza­ją­cy­ch, psy­chotropowych lub inny­ch podob­nie dzi­ała­ją­cy­ch środ­ków;
  5. kasków oraz para­soli;
  6. mate­ri­ałów, zaw­ier­a­ją­cy­ch treś­ci rasis­towskie, obraźli­we, poli­ty­czne, kseno­fo­biczne, lub wul­gar­ne;
  7. pojem­ników do rozpy­la­nia gazu, sub­stancji żrą­cy­ch lub far­bu­ją­cy­ch;
  8. przed­miotów, które z uwagi na swe ksz­tał­ty lub/i rozmi­ary nie mogą być schowane pod siedze­nie;
  9. trąbek oraz instru­men­tów z napędem mechan­icznym lub elek­trycznym.
  10. wskaźników laserowych;
  11. mate­ri­ałów reklam­owych za wyjątkiem dopuszc­zony­ch za pisem­ną zgodą Orga­ni­za­tora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkown­ika obiek­tu;
  12. wprowadza­nia zwierząt, z wyjątkiem psów – prze­wod­ników;

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo odmowy wyraże­nia zgody na wnosze­nie kamer, aparatów fotograficzny­ch oraz inny­ch tego typu urządzeń rejestru­ją­cy­ch dźwięk lub obraz jak również urządzeń służą­cy­ch do przesyła­nia w celach komer­cyjny­ch obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Inter­net.

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo odmowy wyraże­nia zgody na wniesie­nie przed­mio­tu, jeżeli ist­nieje uza­sad­nione pode­jrze­nie, iż może on być uży­ty w celu popełnienia czynu zabro­nione­go, określone­go ustawą lub niniejszym reg­u­laminem.

 

 1. Zabra­nia się wchodzenia w miejs­ca nieprzez­nac­zone dla pub­licznoś­ci. Zakaz doty­czy w szczegól­noś­ci: terenu na którym roz­gry­wane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzez­nac­zony­ch dla powszech­ne­go użytku, fasady obiek­tu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów sta­dionu, urządzeń oświ­etle­niowych, pomostów kamerowych,  drzew, wszelkiego rodza­ju masztów oraz wejś­cia do inny­ch miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby spec­jal­isty­czne lub przed­staw­iciele Orga­ni­za­tora imprezy.

 

 1. Współspraw­st­wo oraz pomoc­nict­wo w czy­nach, które są zabro­nione zgod­nie z ust. 2–3 oraz ust.6 powyżej, również będą trak­towane jako narusze­nie niniejsze­go reg­u­laminu.

 

Rozdzi­ał V 

Uprawnienia uczest­nika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

§ 5

 1. Uczest­nik imprezy masowej ma pra­wo:
  1. prze­by­wać na tere­nie sta­dionu w cza­sie trwa­nia imprezy, tj. od chwili udostęp­nienia obiek­tu przez Orga­ni­za­tora do cza­su zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrępowany sposób uczest­niczyć w meczu wyraża­jąc swo­je emoc­je, co jest ogranic­zone jedynie koniecznoś­cią przestrze­ga­nia ogól­nie obow­iązu­ją­cy­ch przepisów prawa oraz postanowień określony­ch niniejszym reg­u­laminem a także koniecznoś­cią poszanowa­nia praw i god­noś­ci oso­bis­tej inny­ch uczest­ników imprezy masowej;
  3. do infor­ma­cji o umiejs­cowie­niu punk­tów medy­czny­ch, infor­ma­cyjny­ch, gas­tro­nom­iczny­ch i san­i­tarny­ch oraz udo­god­nieni­ach, a także wymo­gach bez­pieczeńst­wa określony­ch przez Orga­ni­za­tora lub służby ratown­icze;
  4. korzys­tać z urządzeń, w tym z zaplecza higien­iczno-san­i­tarne­go, które są udostęp­nione do ogól­ne­go użytku, w sposób zgod­ny z ich przez­nacze­niem;
  5. korzys­tać z pomo­cy medy­cznej na imprezie;
  6. korzys­tać z punk­tu depozy­towe­go po uprzed­nim zgłosze­niu służbom porząd­kowym lub służbom infor­ma­cyjnym Orga­ni­za­tora.

 

 1. Uczest­nik imprezy jest uprawniony także do: 
  1. niezwłoczne­go zgłoszenia Orga­ni­za­torowi infor­ma­cji i ewen­tu­al­ny­ch roszczeń na tem­at ponie­siony­ch przez niego szkód pow­stały­ch w trak­cie i na tere­nie imprezy masowej,
  2. żąda­nia od Orga­ni­za­tora zwro­tu kosztów, za niewyko­rzys­tane bile­ty lub kar­ty wstępu upraw­ni­a­jące do udzi­ału w imprezie masowej na zasadach określony­ch przez Orga­ni­za­tora w odręb­ny­ch reg­u­lam­i­nach,
  3. składa­nia skarg i wniosków.

 Rozdzi­ał VI

Postanowienia szczegól­ne doty­czące roz­gry­wek ligi zawodowej 

 

§ 6

 1. Poprzez zakup kar­ty kibi­ca, bile­tu, kar­ne­tu, wejś­cie w posi­adanie doku­men­tu upraw­ni­a­jące­go do uczest­nict­wa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczest­nik imprezy udziela automaty­cznej zgody na przetwarzanie przez Orga­ni­za­tora, pod­miot zarządza­ją­cy roz­gry­wkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź sto­warzys­zone kluby piłkarskie, dany­ch osobowych niezbęd­ny­ch do spełnienia wymogów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, a także do przekazy­wa­nia tych dany­ch innym pod­miotom na zasadach i w zakre­sie wskazanym w w/w Ustaw­ie.

 

 1. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgod­nie z przepisami ustawy o ochronie dany­ch osobowych.

 

 1. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostat­niego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczest­nik  brał udzi­ał.

 Rozdzi­ał VII

Przepisy koń­cowe

§ 7

 1. Wejś­cie na teren obiek­tu stanowi jed­noczes­ną zgodę na uży­cie swo­je­go wiz­erunku w związku z pro­dukcją, prezen­towaniem, reklam­owaniem lub uży­waniem fil­mu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każde­go ele­men­tu meczu prezen­towane­go w przekazach medi­al­ny­ch na całym świecie.
 2. W przy­pad­ku zatrzy­ma­nia uczest­nika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby infor­ma­cyjne lub służby porząd­kowe Orga­ni­za­tora imprezy masowej, w związku ze zła­maniem przez uczest­nika postanowień niniejsze­go reg­u­laminu, Orga­ni­za­tor imprezy masowej zas­trze­ga sobie pra­wo tym­cza­sowe­go zatrzy­ma­nia i/lub zablokowa­nia doku­men­tu upoważ­ni­a­jące­go do wstępu na imprezę masową. Doku­ment taki zostanie uczest­nikowi zwró­cony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przy­pad­ku odstąpi­enia od nałoże­nia przez Orga­ni­za­tora kary zakazu klubowe­go, a w przy­pad­ku nałoże­nia takiej kary, w ter­minie 3 dni od dnia jej wyko­na­nia.
 1. Osoby zakłó­ca­jące porządek pub­liczny lub zachowu­jące się niez­god­nie z reg­u­laminem imprezy masowej  mogą być  usunięte  z terenu imprezy masowej.
 2. Wobec spraw­cy naruszenia reg­u­laminu Orga­ni­za­tor imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, pole­ga­ją­cy na zakazie uczest­nict­wa w kole­jny­ch imprezach masowych przeprowadzany­ch przez tego Orga­ni­za­tora. Od zas­tosowa­nia zakazu klubowe­go oso­bie ukaranej służy pra­wo do złoże­nia odwoła­nia do właś­ci­we­go pod­mio­tu zarządza­jące­go roz­gry­wkami w ter­minie i w try­bie przez niego określonym.
 3. W przy­pad­kach określony­ch w ustaw­ie o bez­pieczeńst­wie imprez masowych służby Orga­ni­za­tora uprawnione są do uję­cia, w celu niezwłoczne­go przekaza­nia Policji osób stwarza­ją­cy­ch bezpośred­nie zagroże­nie dla dóbr powier­zony­ch ochronie oraz osób dopuszcza­ją­cy­ch się czynów zabro­niony­ch.
 4. Nieza­leżnie od postanowień niniejsze­go reg­u­laminu służby Orga­ni­za­tora odmaw­ia­ją oso­bie wstępu na imprezę masową w przy­pad­kach określony­ch w art. 22.1 ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych

 

 1. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do: 
  1. zmi­any ter­minu imprezy, gwaran­tu­jąc możli­wość zwro­tu pieniędzy za zaku­pi­one wcześniej kar­ty wstępu z zas­trzeże­niem, że zmi­ana będzie ogłaszana przez Orga­ni­za­tora niezwłocznie po pod­ję­ciu infor­ma­cji o koniecznoś­ci jej doko­na­nia
  2. stosowa­nia atestowany­ch urządzeń tech­niczny­ch, służą­cy­ch do pomi­aru alko­holu w wydy­chanym powi­etrzu.
  3. dochodzenia roszczeń za wyrząd­zone przez uczest­nika imprezy szkody,
  4. unieważnienia kar­ty kibi­ca, iden­ty­fika­tora, abona­men­tu lub innego doku­men­tu upraw­ni­a­jące­go do wejś­cia na imprezę masową, zgod­nie z przepisami obow­iązu­jące­go prawa.

 

 1. Reg­u­lam­in imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 1 lute­go 2013 r.

Orga­ni­za­tor

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress