Mistrz, Mistrz Kolejorz?

tralka mozdzen lechiciLech Poz­nań w zeszłym roku niemalże do samego koń­ca wal­czył z Legią o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. W Pucharze Pol­s­ki oraz Lidze Europe­jskiej już tak kolorowo nie było. Poz­na­ni­a­cy szy­bko pożeg­nali się z tymi roz­gry­wka­mi. Jak będzie w nad­chodzą­cym sezonie?

Zan­im prze­jdziemy do prog­no­zowa­nia należy przy­pom­nieć sukcesy (lub nie) Kole­jorza w sezonie 2012/2013. W lidze – wicemistr­zost­wo, w Pucharze Pol­s­ki – 1/16, w Lidze Europe­jskiej – 2. run­da elim­i­nacji. Imponu­ją­cy, his­to­ryczny sukces jedynie w Ekstrak­lasie. Warto jed­nak wspom­nieć, że min­iony rok to debi­ut tren­era Ruma­ka w roli pier­wszego szkole­niow­ca drużyny, którą w ubiegłoroczne lato opuś­ciło aż sied­miu piłkarzy, w tym sześ­ciu z pod­sta­wowego składu. Artiom Rud­nevs odszedł jako król strzel­ców Ekstrak­lasy do HSV Ham­burg­er, Grze­gorz Wojtkowiak, Marcin Kikut oraz Semir Stil­ić pożeg­nali się z Kole­jorzem bez odstęp­nego, Dim­itri­je Injac oraz Jacek Kiełb trafili do Polonii Warsza­wa, a Sergiej Kriv­ets postanow­ił zma­gać się w chińskiej lidze. Widoczne były bra­ki zwłaszcza due­tu Stil­ić – Rud­nevs, którzy fanom pol­skiej ligi nadawali kolory­tu oraz kon­struowali razem nieza­pom­ni­ane akc­je pod bramka­mi rywali.

Po pier­wsze, mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka twar­do ozna­jmi­a­ją, że w tym sezonie, po czterech lat­ach prz­er­wy, majster wró­ci do stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Jed­nak warto pamię­tać, że najpierw trze­ba wywal­czyć miejsce w pier­wszej siódem­ce pod­czas rundy zasad­niczej, by móc wal­czyć o to tro­feum. Kto będzie rywalem Kole­jorza pod­czas wal­ki o mis­tr­zost­wo? Na pewno Legia Warsza­wa. Wojskowi, choć może nie zaprezen­towali się wybit­nie pod­czas Dey­na Cup, to jed­nak za wszelką cenę będą chcieli powtórzyć swój wynik z tego roku. Jan Urban oraz Bogusław Leśn­odor­s­ki prowadzą także men­tal­ną poty­czkę z Mar­iuszem Rumakiem i Jack­iem Rutkowskim. Wypła­ta tren­era Kole­jorza, czy trans­fer Estończy­ka Ojaamy to tylko nieliczne przykłady sporu na linii Lech-Legia. Czy ktoś jeszcze może zagroz­ić poz­na­ni­akom? Wyda­je się, że mis­trz oraz wicemistrz Pol­s­ki sezonu 2012/2013 odb­ie­ga­ją od resz­ty zespołów poziomem gry, dys­ponu­jącą kadrą, więc praw­dopodob­nie to znów pomiędzy nimi roze­gra się wal­ka o mis­tr­zost­wo Polski.

Po drugie, Liga Europy. Tren­er Mar­iusz Rumak, Piotr Rutkows­ki oraz inni pra­cown­i­cy klubu oświad­cza­ją, że celem Lecha jest run­da grupowa. Zan­im Kole­jorz zna­jdzie się w eli­tarnym gronie, musi pokon­ać Honkę Espoo w drugiej rundzie elim­i­nacji oraz prze­jść trze­cią i czwartą rundę. Po ubiegłorocznym bla­mażu z AIK Sol­na wszyscy w Poz­na­niu zas­tanaw­ia­ją się, czy tym razem uda się pokon­ać Lechowi Skan­dy­nawów. Każdy kibol Kole­jorza chci­ała­by, aby na Buł­garską powró­ciła atmos­fera meczów, taka jak pod­czas spotkań z Juven­tusem czy Man­ches­terem City. Hon­ka obec­nie zaj­mu­je drugie miejsce w fińskiej lidze i jest najlepiej gra­ją­cym zespołem na włas­nym sta­dion­ie. Pier­wszy mecz pomiędzy tymi druży­na­mi już w czwartek, 18 lip­ca, o 18:00. Rewanż tydzień później w Poznaniu.

Po trze­cie, Puchar Pol­s­ki. Lechi­ci nie chcą odpaść już w 1/16, kiedy to zostali wye­lim­i­nowani przez Olimpię Grudz­iądz. Wyda­je się, że chcą też prz­er­wać hege­monię Legii Warsza­wa, która od trzech lat królu­je w Pucharze Pol­s­ki. Są to roz­gry­w­ki dość loteryjne, bowiem wszys­tko zależy od losowa­nia, jed­nak z naj­groźniejszy­mi rywala­mi moż­na spotkać się dopiero w 1/8 lub nawet ¼ finału.

Po czwarte, kadra Kole­jorza. Zmartwie­nie czy nie kibiców Lecha? Wyda­je się, że tren­er Rumak doskonale wie, na co stać jego zespół i piłkarzy, których posi­a­da. Sko­ro nie naciska zarzą­du na dal­sze trans­fery to musi mieć świado­mość, że z obec­ną kadrą jest w stanie osiągnąć zamier­zone przez siebie cele. Wszyscy w Poz­na­niu liczą na to, że lim­it kon­tuzji wycz­er­pał się w okre­sie przygotowawczym.

O pozy­cję bramkarza szkole­niowiec nie musi się martwić. Jas­min Burić jest jed­nym z lep­szych golkiperów w naszej lidze, Krzysztof Kotorows­ki doskon­ałym zmi­en­nikiem oraz men­torem młod­szych kolegów z drużyny, a nowy nabytek Maciej Gos­tom­s­ki zaprezen­tował się przyz­woicie pod­czas sparingowego spotka­nia z Wisłą Kraków. Najwięcej prob­le­mu spraw­iała w okre­sie przy­go­towaw­czym linia obrony. Tren­er Rumak nie mógł sko­rzys­tać aż z 4 z 7 swoich obrońców!

Najwięk­szym kłopotem wyda­je się być lewa obrona, ponieważ zarówno Bar­ry Dou­glas oraz Luis Hen­riquez są kon­tuzjowani, z koniecznoś­ci w sparingach musi­ał wys­tępować tam Hubert Wołąkiewicz, dla którego ide­al­ną pozy­cją jest środek obrony. Ma tam jed­nak dobrych konkuren­tów — wyso­cy Marcin Kamińs­ki oraz Manuel Arbole­da wyda­ją się mieć nieza­grożoną pozy­cję na boisku. Prawa obrona to Keb­ba Ceesay oraz Tomasz Kędzio­ra, lecz obo­je zma­gali się z uraza­mi w okre­sie przy­go­towaw­czym. Na tej pozy­cji próbowany jest co jak­iś czas Mateusz Możdżeń, który jed­nak zde­cy­dowanie lep­iej czu­je się na prawej pomo­cy. O środek pola tren­er Rumak martwić się nie musi.

W tej częś­ci boiska Lech dys­ponu­je sze­roką kadrą zawod­ników, którzy dość przyz­woicie spisy­wali się w min­ionym sezonie oraz meczach sparingowych. Ciekawa będzie rywal­iza­c­ja napast­ników o wyjś­ciową „11”. Ślusars­ki powraca do zdrowia i to on był numerem jeden pod­czas ubiegłorocznych roz­gry­wek. Z kolei Teodor­czyk chy­ba wresz­cie odblokował się strz­elecko pod­czas meczów sparingowych i zyskał świeżość, jaką dys­ponował będąc w Polonii Warsza­wa. Będzie ciekawie.

Tren­er Rumak musi skom­ple­tować taką „11” (a nawet 18) by była ona zwycięs­ka. Pier­wsze ruchy tak­ty­czne szkole­niow­ca poz­namy pod­czas czwartkowego meczu z Fina­mi oraz niedziel­nego spotka­nia z Ruchem Chorzów w ramach T‑Mobile Ekstrak­lasy. Nikt chy­ba jed­nak nie ma wąt­pli­woś­ci, że za kadencji młodego szkole­niow­ca rodzi się nowy Lech Poz­nań. Czy tri­um­fu­ją­cy na lata? Przekon­amy się niebawem!

Kursy na mecze Lecha

APOEL - Petrocub

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Malmo FF - Klaksvik

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Sturm Graz - FC Porto

Mecz towarzyski

23/07/2024 19:00

FC Differdange - Ordabasy

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 19:00

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

APOEL - Petrocub

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Malmo FF - Klaksvik

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Sturm Graz - FC Porto

Mecz towarzyski

23/07/2024 19:00

FC Differdange - Ordabasy

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 19:00

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

APOEL - Petrocub

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Malmo FF - Klaksvik

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Sturm Graz - FC Porto

Mecz towarzyski

23/07/2024 19:00

FC Differdange - Ordabasy

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 19:00

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

APOEL - Petrocub

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Malmo FF - Klaksvik

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:00

Sturm Graz - FC Porto

Mecz towarzyski

23/07/2024 19:00

FC Differdange - Ordabasy

Liga Konferencji Europy

23/07/2024 19:00

FCSB - Maccabi Tel Awiw

Liga Mistrzów

23/07/2024 19:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.