27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
54dn.19godz.46min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowa inicjatywa dla holenderskich fanów piłki nożnej

Nowa inicjatywa dla holenderskich fanów piłki nożnej

Dobrze doin­for­mowane społeczeńst­wo to dobrze dzi­ała­jące społeczeńst­wo. Wiedzą o tym również w Holandii, gdzie rząd chce pro­mować odpowiedzial­ny i bez­pieczny haz­ard. W tym europe­jskim kra­ju granie w kasyno online nie jest czymś nieak­cep­towal­nym. Ważne jed­nak by wszys­tko robić z głową, co elimin­u­je nieprzy­jemne sytu­acje oraz niwelu­je szanse zatrace­nia się w roz­gry­wkach na pieniądze.

Promocja odpowiedzialnego hazardu przez piłkę nożną

Liga holen­der­s­ka jest jed­ną z najlep­szych na świecie, a w tamte­jszych klubach oraz szkółkach swo­ją kari­erę zaczy­nało wielu świet­nych i renomowanych piłkarzy. Stąd też na ligę spoglą­da­ją nie tylko Holen­drzy, ale także oso­by z innych państw. W Ere­di­visie może­my oglą­dać między inny­mi Mario Götze, Lasse Schöne czy Dušana Tadića, a do czołowych zespołów zal­icza się Ajax Ams­ter­dam, PSV Eind­hoven, AZ Alk­maar, SBV Vitesse i Feyeno­ord. Sami zatem widzi­cie, że nie są to pier­wsze lep­sze zespoły oraz nazwiska. W prze­ci­wieńst­wie do pol­s­kich klubów, te z Holandii stale rywal­izu­ją na najwyższym europe­jskim poziomie i niejed­nokrot­nie osią­ga­ją na nim spore sukcesy. Roz­gry­w­ki cieszą się wysoką liczbą kibiców oraz fanów.
Państ­wowe Hol­land Casi­no naw­iąza­ło współpracę z Ere­di­visie i Keuken Kam­pi­oen Divisie, dwoma czołowy­mi klubowy­mi roz­gry­wka­mi piłkarski­mi w Holandii, oraz nadaw­cą ESPN w ramach nowej inic­jaty­wy pro­mu­jącej i prak­tyku­jącej odpowiedzial­ny haz­ard. Począwszy od tego sezonu, wszys­tkie strony będą pra­cow­ać nad szeregiem pro­gramów i pro­jek­tów mają­cych na celu zachęce­nie do bez­pieczniejszego haz­ardu wśród graczy w kra­ju w ciągu najbliższych czterech lat.
Wszys­tko zbieg­nie się zatem z otwar­ciem reg­u­lowanego holen­der­skiego rynku haz­ardu online, który wejdzie w życie pier­wszego październi­ka tego roku po serii wielu opóźnień.

Jak to dokładnie będzie wyglądać?

Dzię­ki nowej umowie, Ere­di­visie, Keuken Kam­pi­oen Divisie i ESPN będą wspier­ać Hol­land Casi­no w pode­j­mowa­niu odpowiedzial­nego haz­ardu. Stac­ja ESPN będzie zapewne zoblig­owana do przy­go­towa­nia spec­jal­nych spotów i reklam, mają­cych na celu pro­mowanie bez­piecznego haz­ardu wśród fanów pił­ki nożnej w Holandii.
“Wartość tej współpra­cy jest nie tylko świet­na dla wszys­t­kich bezpośred­nio zaan­gażowanych stron, ale także w intere­sie holen­der­skiej opinii pub­licznej i wszys­t­kich pro­fesjon­al­nych klubów piłkars­kich.” — powiedzi­ał dyrek­tor gen­er­al­ny Hol­land Casi­no, Erwin van Lam­baart — “To part­nerst­wo z holen­der­ską piłką nożną pomoże nam w nad­chodzą­cych lat­ach nabrać nowego roz­machu w przyszłoś­ci. Plan jest solid­ny i real­isty­czny. Jesteśmy przeko­nani, że to się opłaci na kilku frontach.” — dodał.

Inni powinni brać przykład

Haz­ard zawsze ist­ni­ał i zawsze ist­nieć będzie. Kra­je mogą z nim wal­czyć, lecz on nigdy w stu pro­cen­tach nie zniknie. Warto zatem zmienić myśle­nie i zami­ast starać się całkowicie zniszczyć kasy­na lub buk­macherów, to po pros­tu przy­go­tować społeczeńst­wo i postarać się, by było ono odpowiedzialne. Tego typu spo­ty powin­ny się pojaw­iać w telewiz­ji na najwięk­szych stac­jach, tak samo, jak to ma miejsce w przy­pad­ku pro­mocji najwięk­szych wydarzeń sportowych lub kam­panii finan­sowanych z różnych ministerstw.
Na przykład dajmy tutaj niedawną kam­panię odnoszącą się do zbyt wyso­kich pręd­koś­ci kierow­ców w tere­nie zabu­dowanym. Tekst “10 mniej ratu­je życie” był bard­zo trafny, chwytli­wy i zapadał w pamięć. Coś podob­ne­go przy­dało­by się w spotach odnoszą­cych się do nieod­powiedzial­nego haz­ardu. Z pewnoś­cią uchroniło­by to niejed­ną osobę od pode­j­mowa­nia zbyt dużego ryzy­ka i zatra­ca­nia całych fun­duszy na “jeszcze jed­ną, ostat­nią grę”.
Ekstrak­lasa, czyli najwyższa liga w Polsce również cieszy się zain­tere­sowaniem. Oczy­wiś­cie jest ono znacznie mniejsze, co jed­nak nie oznacza, że kom­plet­nie nikt tego nie oglą­da. Każdy klub w naszym kra­ju ma spore grono odbior­ców. Oso­by pow­iązanych z buk­macherką również moż­na znaleźć, zatem takie dzi­ała­nia trafiły­by na pewno do wielu osób. Warto zatem by rządzą­cy się na tym tem­atem pochylili, gdyż real­nie miało­by to pozy­ty­wny pływ, czego już nie moż­na powiedzieć o wielu innych ich działaniach.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.