01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.16godz.45min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Polacy coraz częściej wpłacają depozyty do kasyn online za pomocą Blik — dlaczego?

Polacy coraz częściej wpłacają depozyty do kasyn online za pomocą Blik — dlaczego?

W Pol­skim internecie coraz częś­ciej moż­na spotkać opinie, według których wpłaty za pomocą BLIK to najlep­sze, najbez­pieczniejsze i najszyb­sze formy płat­noś­ci. Ale co to jest BLIK? Jak dzi­ała BLIK? To wszys­tko pyta­nia, które pojaw­ia­ją się równie częs­to co proś­by o przy­go­towanie rankingu kasyno online BLIK — czyli najlep­szych miejsc posi­ada­ją­cych tę for­mę płat­noś­ci. Tekst pisal­iśmy w listopadzie 2021 roku, więc masz pewność, że wszys­tkie dane są tutaj aktualne!

Naprze­ciw takim grac­zom wyszedł Milan Rab­szs­ki — ekspert, założy­ciel i redak­tor naczel­ny por­talu Top­Kasyn­oOn­line. Jego por­tal, który pro­mu­je się hasłem „Stwor­zono przez Polaków dla Polaków” śledzi trendy w kasy­nach, a on sam przy­go­tował rank­ing najlep­szych kasyn online Blik, jak i wyjaśnie­nie, jak korzys­tać z tej formy płatności.

Tes­tu­jąc BLIK, Milan utwierdz­ił się w przeko­na­niu, że jest to najbez­pieczniejsza for­ma płat­noś­ci dostęp­na w coraz więk­szej iloś­ci kasyn. Dlat­ego właśnie chce­my — wraz z jego pomocą — zachę­cić pol­s­kich graczy do korzys­ta­nia właśnie z tego sposobu opłat w wirtu­al­nym kasynie. Pop­u­larne metody płat­noś­ci w kra­ju to właśnie Blik, Przelewy24, Paysafe­card, Bit­coin, Ecopayz.

Czym jest metoda Blik dla Polaków?

Zaczni­jmy od pod­staw — zapewne zas­tanaw­iasz się: „Co to jest Blik?”. Jest to rewolucyjny, bard­zo bez­pieczny sys­tem płat­noś­ci, który pow­stał w Polsce. Stwor­zony został przez PSP, czyli Pol­s­ki Stan­dard Płat­noś­ci, grupę ekspertów z dziedziny finan­sowej i tech­no­log­icznej, która odpowia­da za wiele dostęp­nych w kra­ju metod płat­noś­ci bezgotówkowej.

Samo dzi­ałanie sys­te­mu jest bard­zo proste — umożli­wia on płat­ność bez uży­cia gotów­ki i podawa­nia danych kar­ty kredy­towej. Cały sys­tem opiera się na korzys­ta­niu ze spec­jal­nego kodu, akty­wnego przez dwie min­u­ty od uru­chomienia aplikacji BLIK. Za pomocą kodu zatwierdzisz płat­noś­ci inter­ne­towe, ale także w wielu sklepach stacjonarnych — czy to poda­jąc kod kas­jerowi, czy wpisu­jąc go na ter­mi­nalu płat­niczym. Tak samo sko­rzys­tasz z niego przy opłat­ach za usłu­gi czy prze­wozy, a od niedaw­na możesz wykony­wać też przelewy BLIK na tele­fon — wystar­czy, że ktoś poda ci swój numer tele­fonu, byś mógł dokon­ać przelewu, bez numeru konta!

Jak założyć Blik? Obec­nie korzys­tanie z tego sys­te­mu możli­we jest dla posi­adaczy kont w paru z 17 najpop­u­larniejszych banków w kra­ju — między inny­mi ING, San­tander, mBank czy Pekao. Cały spis banków obsługu­ją­cych BLIK sprawdzisz na stron­ie usłu­gi. A jak zro­bić przelew Blik? Do tego niezbęd­na będzie aplikac­ja mobil­na two­jego banku. W niej, w odpowied­niej zakład­ce, wygeneru­jesz unika­towy kod. Z tej usłu­gi sko­rzys­tasz też całkowicie za dar­mo — przelewy Blik na tele­fon, a także wszys­tkie inne formy płat­noś­ci nie są obciążone dodatkowy­mi kosztami.

Zas­tanaw­iać się też moż­na nad bez­piecznoś­cią tej formy płat­noś­ci w Internecie. Tak jak wspom­i­nal­iśmy, do płat­noś­ci potrzeb­ny jest spec­jal­ny kod, który generu­je się tylko wtedy, gdy sko­rzys­tamy z funkcji w aplikacji. Kod ten jest akty­wny tylko 2 min­u­ty, a po ich upłynię­ciu wygen­erować trze­ba następ­ny. Płacąc w sieci za jego pomocą, nie musisz podawać żad­nych dodatkowych danych — takich jak numer kar­ty kredy­towej i kody zabez­pieczeń, które mogą być skradzione. Nie musisz też logować się do kon­ta tak jak na przykład na Pay­Pal. Co więcej, ostat­nim krok­iem płat­noś­ci jest potwierdze­nie jej w aplikacji — więc bez two­jej zgody żad­na płat­ność nie zostanie zatwierdzona.

Pisal­iśmy już, że BLIK dostęp­ny jest w aplikac­jach mobil­nych banków — to obec­nie także jedy­na możli­wość korzys­ta­nia z niego. Nie posi­a­da on osob­nej aplikacji na tele­fony, nie jest także dostęp­ny do wygen­erowa­nia na komputerze.

Blik w kasynach internetowych

Sko­ro omówiliśmy już samą płat­ność, prze­jdźmy do tego, jakie są kasy­na online wpła­ta BLIK, czy warto z nich korzys­tać i czy może­my liczyć na jakieś dodatkowe bonusy, cash­bac­ki czy free spiny, korzys­ta­jąc z BLI­Ka. Przede wszys­tkim wytłu­maczmy, dlaczego w ogóle wpła­ca się pieniądze do kasy­na inter­ne­towe z Blikiem.

Jeżeli chcesz wygrać pieniądze i nie grać wyłącznie dla zabawy, niezbędne będzie doko­nanie tak zwanego depozy­tu. Ten częs­to wykon­ać moż­na za pol­s­ki zło­ty, ale i w innych walu­tach — wiele kasyn decy­du­je się na prze­wa­lu­towanie pieniędzy na spec­jalne środ­ki, znane jako kredy­ty. Nieza­leżnie jed­nak od tego, czy grać będziesz za złotów­ki, inną walutę czy kredy­ty, środ­ki z depozy­tu to two­je kon­to, którym opła­casz roz­gry­wkę — zakłady w black­jack czy kole­jne obroty maszyny, gra­jąc w jed­norękiego bandytę.

Jak dodać środ­ki za pomocą BLIK w kasynie? To bard­zo proste. Wystar­czy, że wejdziesz w pod­stronę z płat­noś­ci­a­mi — każde kasyno może mieć ją przy­go­towaną w delikat­nie inny sposób lub umieś­cić ją w innym miejs­cu na stron­ie. Gdy już tam będziesz, określ, jaką kwotę chcesz wpłacić, a następ­nie wybierz BLIK jako płat­ność. One zazwyczaj obsługi­wane są przez spec­jal­ną stronę Przelewy24 — bez obaw jed­nak strona ta jest bez­piecz­na i legal­na, jest to jedynie pośrednik.

Do doko­na­nia wpłaty konieczne jest także posi­adanie kon­ta na stron­ie i logowanie się do niego. Jeżeli dopiero założyłeś kon­to będziesz musi­ał je także akty­wować — mailowo lub drogą SMS, w zależnoś­ci od tego, jaką for­mę aktywacji wybrałeś pod­czas rejestracji.
Pamię­taj jed­nak, że w przy­pad­ku wpłat (a także wypłat, cho­ci­aż nie będziemy ich tutaj omaw­iać — BLIK nie jest do nich wyko­rzysty­wany), mogą pojaw­ić się lim­i­ty — kasy­na zwyk­le przyj­mu­ją co najm­niej kilka­dziesiąt zło­tych, a kończą jed­no­ra­zowe wpłaty na kilku tysią­cach — w przy­pad­ku tak dużych wpłat mogą być jed­nak potrzeb­ne dodatkowe wery­fikac­je. Wszys­tko oczy­wiś­cie zależy od typu Blik kasy­na — lim­i­ty mogą się zatem różnić na stronach kasyn internetowych.

Korzys­tanie z kasyn inter­ne­towych BLIK i tej formy płat­noś­ci jest także dla graczy wygodne, gdyż przesłanie środ­ków na kon­to depozy­towe dzieje się prak­ty­cznie naty­ch­mi­as­towo, nawet w nocy czy w świę­to — w odróżnie­niu od kon­ta bankowego czy niek­tórych port­fe­li wirtu­al­nych. Jeżeli więc grasz w gry haz­ardowe online głównie wiec­zorem lub właśnie w nocy, koniecznie rozważ korzys­tanie z takich wpłat.

Blik może być też wyko­rzys­tany z inny­mi for­ma­mi płat­noś­ci, taki­mi jak wspom­ni­ane już port­fele wirtu­alne, ale także inne strony pośred­ników — jeżeli jesteś bardziej przyzwycza­jony do płace­nia w ten sposób dalej możesz z nich korzys­tać, łącząc je z Blikiem.
Czy zatem opła­ca się korzys­tać z BLIKA? Jak najbardziej. Dużym plusem, szczegól­nie dla nowych graczy, jest to, że kasy­na chcą zachę­cać do takich płat­noś­ci, ofer­u­jąc roz­maite bonusy do wpłat BLIK — dają dar­mowe spiny przy rejes­tracji czy bonusy do depozy­tu. Te ostat­nie szczegól­nie przy­dadzą się do gra­nia na automat­ach z jack­potem czy wysokim RTP, dlat­ego sprawdzaj, czy kasyno nie zag­waran­tu­je ci ekstra środ­ków za sko­rzys­tanie z Bli­ka! Oprócz tego gracze chwalą sobie szy­bkość wpłat oraz możli­wość bez­piecznego ich dokonywania.
Z tym jed­nak wiąże się pewien minus — pros­to­ta z korzys­ta­nia pozwala niek­tórym popaść w prob­le­my finan­sowe. By tego uniknąć, skon­tak­tuj się z orga­ni­za­cją wal­czącą z uza­leżnieni­a­mi od haz­ardu — anonimowihazardzisci.org. Oprócz tego niek­tórzy narzeka­ją na to, że kod akty­wny jest tylko 2 min­u­ty — zmusza to do szy­bkiego dzi­ała­nia. Dlat­ego jed­nak lep­iej najpierw uru­chomić stronę z płat­noś­cią, a dopiero później wygen­erować kod. Tak krót­ki okres trwa­nia wpły­wa jed­nak pozy­ty­wnie na jego bezpieczeństwo.

Czy BLIK się opłaca?

Naszym zdaniem — jak najbardziej. Jest to najlep­sza for­ma płat­noś­ci, dostęp­na w kasy­nach i zgadza się z tym wielu graczy, także Milan Rab­szs­ki, które­mu chce­my podz­iękować. To właśnie on przetestował płat­noś­ci BLIK w różnych kasy­nach i przy­go­tował rank­ing tych, które dostęp­ne są nie tylko po pol­sku, ale przede wszys­tkim posi­ada­ją płat­noś­ci BLIK. Z rankingiem tym zapoz­nać się moż­na na stron­ie por­talu TopKasynoOnline.

Pamię­taj też, że gdy już zde­cy­du­jesz się grać, rób to tylko w miejs­cach z licencją, a także w wypła­cal­nych kasy­nach — w ten sposób masz pewność, że otrzy­masz wszys­tkie swo­je wygrane. Jedyne pol­skie legalne kasyno to Total Casi­no, a samym reg­u­lac­ja­mi doty­czą­cy­mi haz­ardu w naszym kra­ju zaj­mu­je się Min­is­terst­wo Finansów.

Więcej infor­ma­cji na tem­at gry na prawdzi­we pieniądze na automat­ach i na żywo usłyszeć moż­na w pod­kas­tach prowad­zonych przez redakcję na stron­ie: topkasynoonline.buzzsprout.com. Jeżeli z kolei chcesz skon­tak­tować się z redakcją, możesz to zro­bić telefonicznie,pod numerem +48 22 595 14 00, lub drogą mailową: [email protected]. Oprócz tego redakc­ja swo­ją siedz­ibę ma w Warsza­w­ie, przy uli­cy Złotej 59, 00–120.

Uwa­ga! W Polsce nieste­ty haz­ard jest niele­gal­ny, dlat­ego treść zamieszc­zona w tym artykule jest wyłącznie infor­ma­cyj­na i dostęp­na dla użytkown­ików spoza Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.