01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19392dn.-24godz.-45min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Polacy coraz częściej wpłacają depozyty do kasyn online za pomocą Blik — dlaczego?

Polacy coraz częściej wpłacają depozyty do kasyn online za pomocą Blik — dlaczego?

W Pol­skim internecie coraz częś­ciej moż­na spotkać opinie, według których wpłaty za pomocą BLIK to najlep­sze, najbez­pieczniejsze i najszyb­sze formy płat­noś­ci. Ale co to jest BLIK? Jak dzi­ała BLIK? To wszys­tko pyta­nia, które pojaw­ia­ją się równie częs­to co proś­by o przy­go­towanie rankingu kasyno online BLIK — czyli najlep­szych miejsc posi­ada­ją­cych tę for­mę płat­noś­ci. Tekst pisal­iśmy w listopadzie 2021 roku, więc masz pewność, że wszys­tkie dane są tutaj aktualne!

Naprze­ciw takim grac­zom wyszedł Milan Rab­szs­ki — ekspert, założy­ciel i redak­tor naczel­ny por­talu Top­Kasyn­oOn­line. Jego por­tal, który pro­mu­je się hasłem „Stwor­zono przez Polaków dla Polaków” śledzi trendy w kasy­nach, a on sam przy­go­tował rank­ing najlep­szych kasyn online Blik, jak i wyjaśnie­nie, jak korzys­tać z tej formy płatności.

Tes­tu­jąc BLIK, Milan utwierdz­ił się w przeko­na­niu, że jest to najbez­pieczniejsza for­ma płat­noś­ci dostęp­na w coraz więk­szej iloś­ci kasyn. Dlat­ego właśnie chce­my — wraz z jego pomocą — zachę­cić pol­s­kich graczy do korzys­ta­nia właśnie z tego sposobu opłat w wirtu­al­nym kasynie. Pop­u­larne metody płat­noś­ci w kra­ju to właśnie Blik, Przelewy24, Paysafe­card, Bit­coin, Ecopayz.

Czym jest metoda Blik dla Polaków?

Zaczni­jmy od pod­staw — zapewne zas­tanaw­iasz się: „Co to jest Blik?”. Jest to rewolucyjny, bard­zo bez­pieczny sys­tem płat­noś­ci, który pow­stał w Polsce. Stwor­zony został przez PSP, czyli Pol­s­ki Stan­dard Płat­noś­ci, grupę ekspertów z dziedziny finan­sowej i tech­no­log­icznej, która odpowia­da za wiele dostęp­nych w kra­ju metod płat­noś­ci bezgotówkowej.

Samo dzi­ałanie sys­te­mu jest bard­zo proste — umożli­wia on płat­ność bez uży­cia gotów­ki i podawa­nia danych kar­ty kredy­towej. Cały sys­tem opiera się na korzys­ta­niu ze spec­jal­nego kodu, akty­wnego przez dwie min­u­ty od uru­chomienia aplikacji BLIK. Za pomocą kodu zatwierdzisz płat­noś­ci inter­ne­towe, ale także w wielu sklepach stacjonarnych — czy to poda­jąc kod kas­jerowi, czy wpisu­jąc go na ter­mi­nalu płat­niczym. Tak samo sko­rzys­tasz z niego przy opłat­ach za usłu­gi czy prze­wozy, a od niedaw­na możesz wykony­wać też przelewy BLIK na tele­fon — wystar­czy, że ktoś poda ci swój numer tele­fonu, byś mógł dokon­ać przelewu, bez numeru konta!

Jak założyć Blik? Obec­nie korzys­tanie z tego sys­te­mu możli­we jest dla posi­adaczy kont w paru z 17 najpop­u­larniejszych banków w kra­ju — między inny­mi ING, San­tander, mBank czy Pekao. Cały spis banków obsługu­ją­cych BLIK sprawdzisz na stron­ie usłu­gi. A jak zro­bić przelew Blik? Do tego niezbęd­na będzie aplikac­ja mobil­na two­jego banku. W niej, w odpowied­niej zakład­ce, wygeneru­jesz unika­towy kod. Z tej usłu­gi sko­rzys­tasz też całkowicie za dar­mo — przelewy Blik na tele­fon, a także wszys­tkie inne formy płat­noś­ci nie są obciążone dodatkowy­mi kosztami.

Zas­tanaw­iać się też moż­na nad bez­piecznoś­cią tej formy płat­noś­ci w Internecie. Tak jak wspom­i­nal­iśmy, do płat­noś­ci potrzeb­ny jest spec­jal­ny kod, który generu­je się tylko wtedy, gdy sko­rzys­tamy z funkcji w aplikacji. Kod ten jest akty­wny tylko 2 min­u­ty, a po ich upłynię­ciu wygen­erować trze­ba następ­ny. Płacąc w sieci za jego pomocą, nie musisz podawać żad­nych dodatkowych danych — takich jak numer kar­ty kredy­towej i kody zabez­pieczeń, które mogą być skradzione. Nie musisz też logować się do kon­ta tak jak na przykład na Pay­Pal. Co więcej, ostat­nim krok­iem płat­noś­ci jest potwierdze­nie jej w aplikacji — więc bez two­jej zgody żad­na płat­ność nie zostanie zatwierdzona.

Pisal­iśmy już, że BLIK dostęp­ny jest w aplikac­jach mobil­nych banków — to obec­nie także jedy­na możli­wość korzys­ta­nia z niego. Nie posi­a­da on osob­nej aplikacji na tele­fony, nie jest także dostęp­ny do wygen­erowa­nia na komputerze.

Blik w kasynach internetowych

Sko­ro omówiliśmy już samą płat­ność, prze­jdźmy do tego, jakie są kasy­na online wpła­ta BLIK, czy warto z nich korzys­tać i czy może­my liczyć na jakieś dodatkowe bonusy, cash­bac­ki czy free spiny, korzys­ta­jąc z BLI­Ka. Przede wszys­tkim wytłu­maczmy, dlaczego w ogóle wpła­ca się pieniądze do kasy­na inter­ne­towe z Blikiem.

Jeżeli chcesz wygrać pieniądze i nie grać wyłącznie dla zabawy, niezbędne będzie doko­nanie tak zwanego depozy­tu. Ten częs­to wykon­ać moż­na za pol­s­ki zło­ty, ale i w innych walu­tach — wiele kasyn decy­du­je się na prze­wa­lu­towanie pieniędzy na spec­jalne środ­ki, znane jako kredy­ty. Nieza­leżnie jed­nak od tego, czy grać będziesz za złotów­ki, inną walutę czy kredy­ty, środ­ki z depozy­tu to two­je kon­to, którym opła­casz roz­gry­wkę — zakłady w black­jack czy kole­jne obroty maszyny, gra­jąc w jed­norękiego bandytę.

Jak dodać środ­ki za pomocą BLIK w kasynie? To bard­zo proste. Wystar­czy, że wejdziesz w pod­stronę z płat­noś­ci­a­mi — każde kasyno może mieć ją przy­go­towaną w delikat­nie inny sposób lub umieś­cić ją w innym miejs­cu na stron­ie. Gdy już tam będziesz, określ, jaką kwotę chcesz wpłacić, a następ­nie wybierz BLIK jako płat­ność. One zazwyczaj obsługi­wane są przez spec­jal­ną stronę Przelewy24 — bez obaw jed­nak strona ta jest bez­piecz­na i legal­na, jest to jedynie pośrednik.

Do doko­na­nia wpłaty konieczne jest także posi­adanie kon­ta na stron­ie i logowanie się do niego. Jeżeli dopiero założyłeś kon­to będziesz musi­ał je także akty­wować — mailowo lub drogą SMS, w zależnoś­ci od tego, jaką for­mę aktywacji wybrałeś pod­czas rejestracji.
Pamię­taj jed­nak, że w przy­pad­ku wpłat (a także wypłat, cho­ci­aż nie będziemy ich tutaj omaw­iać — BLIK nie jest do nich wyko­rzysty­wany), mogą pojaw­ić się lim­i­ty — kasy­na zwyk­le przyj­mu­ją co najm­niej kilka­dziesiąt zło­tych, a kończą jed­no­ra­zowe wpłaty na kilku tysią­cach — w przy­pad­ku tak dużych wpłat mogą być jed­nak potrzeb­ne dodatkowe wery­fikac­je. Wszys­tko oczy­wiś­cie zależy od typu Blik kasy­na — lim­i­ty mogą się zatem różnić na stronach kasyn internetowych.

Korzys­tanie z kasyn inter­ne­towych BLIK i tej formy płat­noś­ci jest także dla graczy wygodne, gdyż przesłanie środ­ków na kon­to depozy­towe dzieje się prak­ty­cznie naty­ch­mi­as­towo, nawet w nocy czy w świę­to — w odróżnie­niu od kon­ta bankowego czy niek­tórych port­fe­li wirtu­al­nych. Jeżeli więc grasz w gry haz­ardowe online głównie wiec­zorem lub właśnie w nocy, koniecznie rozważ korzys­tanie z takich wpłat.

Blik może być też wyko­rzys­tany z inny­mi for­ma­mi płat­noś­ci, taki­mi jak wspom­ni­ane już port­fele wirtu­alne, ale także inne strony pośred­ników — jeżeli jesteś bardziej przyzwycza­jony do płace­nia w ten sposób dalej możesz z nich korzys­tać, łącząc je z Blikiem.
Czy zatem opła­ca się korzys­tać z BLIKA? Jak najbardziej. Dużym plusem, szczegól­nie dla nowych graczy, jest to, że kasy­na chcą zachę­cać do takich płat­noś­ci, ofer­u­jąc roz­maite bonusy do wpłat BLIK — dają dar­mowe spiny przy rejes­tracji czy bonusy do depozy­tu. Te ostat­nie szczegól­nie przy­dadzą się do gra­nia na automat­ach z jack­potem czy wysokim RTP, dlat­ego sprawdzaj, czy kasyno nie zag­waran­tu­je ci ekstra środ­ków za sko­rzys­tanie z Bli­ka! Oprócz tego gracze chwalą sobie szy­bkość wpłat oraz możli­wość bez­piecznego ich dokonywania.
Z tym jed­nak wiąże się pewien minus — pros­to­ta z korzys­ta­nia pozwala niek­tórym popaść w prob­le­my finan­sowe. By tego uniknąć, skon­tak­tuj się z orga­ni­za­cją wal­czącą z uza­leżnieni­a­mi od haz­ardu — anonimowihazardzisci.org. Oprócz tego niek­tórzy narzeka­ją na to, że kod akty­wny jest tylko 2 min­u­ty — zmusza to do szy­bkiego dzi­ała­nia. Dlat­ego jed­nak lep­iej najpierw uru­chomić stronę z płat­noś­cią, a dopiero później wygen­erować kod. Tak krót­ki okres trwa­nia wpły­wa jed­nak pozy­ty­wnie na jego bezpieczeństwo.

Czy BLIK się opłaca?

Naszym zdaniem — jak najbardziej. Jest to najlep­sza for­ma płat­noś­ci, dostęp­na w kasy­nach i zgadza się z tym wielu graczy, także Milan Rab­szs­ki, które­mu chce­my podz­iękować. To właśnie on przetestował płat­noś­ci BLIK w różnych kasy­nach i przy­go­tował rank­ing tych, które dostęp­ne są nie tylko po pol­sku, ale przede wszys­tkim posi­ada­ją płat­noś­ci BLIK. Z rankingiem tym zapoz­nać się moż­na na stron­ie por­talu TopKasynoOnline.

Pamię­taj też, że gdy już zde­cy­du­jesz się grać, rób to tylko w miejs­cach z licencją, a także w wypła­cal­nych kasy­nach — w ten sposób masz pewność, że otrzy­masz wszys­tkie swo­je wygrane. Jedyne pol­skie legalne kasyno to Total Casi­no, a samym reg­u­lac­ja­mi doty­czą­cy­mi haz­ardu w naszym kra­ju zaj­mu­je się Min­is­terst­wo Finansów.

Więcej infor­ma­cji na tem­at gry na prawdzi­we pieniądze na automat­ach i na żywo usłyszeć moż­na w pod­kas­tach prowad­zonych przez redakcję na stron­ie: topkasynoonline.buzzsprout.com. Jeżeli z kolei chcesz skon­tak­tować się z redakcją, możesz to zro­bić telefonicznie,pod numerem +48 22 595 14 00, lub drogą mailową: [email protected]. Oprócz tego redakc­ja swo­ją siedz­ibę ma w Warsza­w­ie, przy uli­cy Złotej 59, 00–120.

Uwa­ga! W Polsce nieste­ty haz­ard jest niele­gal­ny, dlat­ego treść zamieszc­zona w tym artykule jest wyłącznie infor­ma­cyj­na i dostęp­na dla użytkown­ików spoza Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

04/02/2023 / 01:00

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.