Stoi na stacji Lokomotywa!

Stoi na stacji Lokomotywa!

Dzieje się przy Buł­garskiej. Pow­sta­je nowy pro­jekt „Staw­iamy Leg­endę na Stacji Buł­gars­ka”, real­i­zowany przez Lecha Poz­nań we współpra­cy ze Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poz­nań oraz Spon­sorem Głównym klubu, marką Lech Pils.

Karol Klim­czak — Cieszę się, że jest to kole­j­na wspól­na inic­jaty­wa z Lech Pils i kibi­ca­mi, która wychodzi naprze­ciw oczeki­wan­iom otoczenia ludzi w Wielkopolsce. KKS jest ele­mentem tożsamoś­ci Wielkopol­s­ki. Mamy nadzieje, że wpisu­je­my się w trady­cję Wielkopol­s­ki. Każ­da Wielkopolan­ka i Wielkopolanin myśli o klu­bie i przeży­wa emoc­je związane z Lechem. Aby to unaocznić poszuki­wal­iśmy wspól­nego sym­bolu, który w sposób namacal­ny pokaże naszą kole­jową tożsamość. Wpadliśmy na wspól­ny pomysł, żeby przeprowadz­ić pro­jekt, który wyda­je się być ciekawy i poz­woli zre­al­i­zować cele. Tym pro­jek­tem jest sprowadze­nie pięknej loko­mo­ty­wy przed INEA Sta­dion. Bez współpra­cy z naszy­mi part­nera­mi nie będzie to możliwe. 

Karoli­na Kulinek-Łat­ka — Chce­my być akty­wnym spon­sorem, który robi różne rzeczy. To nie będzie pier­wsza i ostat­nia akc­ja. Chce­my postaw­ić loko­mo­ty­wę na Stacji Buł­garską. Ma być ona sym­bol­em klubu, który stoi za klubem i kibi­ca­mi. Liczy się wytr­wałość, kon­sek­wenc­ja, wiara i dąże­nie do celu. Jeśli chodzi o tę aktywację to chce­my, aby ona była sil­nie wku­pi­ona w Wielkopolsce. Loko­mo­ty­wa jest z Wol­sz­ty­na. Jej renowac­ja będzie prze­b­ie­gała u Cegiel­skiego. Każdy kibic o niej się dowie. Wykupil­iśmy edy­cję lim­i­towaną opakowań.. cala akc­ja będzie składała się z wielu kroków, ten pro­jekt jest skom­p­likowany. Jak jeden mąż chce­my, by on się ziś­cił. Akc­ja skierowana jest do kon­sumen­tów, do kibiców, którzy sto­ją za Lechem. 

Radosław Majchrzak – Nieste­ty, nie mam w rodzinie kole­jarza. Swo­je pier­wsze kro­ki, jakie staw­iałem na Lechu były na Dębcu. Ja jestem wdz­ięczny klubowi i spon­so­ra­mi, że moż­na zre­al­i­zować ten pro­jekt. Te rzeczy, które sto­ją przed nami pokazu­ją ogrom pro­jek­tu. Parowozy w Wol­sz­tynie mają swo­je specy­ficzne określe­nie. Wiemy, co chce­my. Jak nam się to uda, to będzie coś pier­wszego w Polsce, a może i Europie. To sym­bol, tożsamość, z którego się wywodz­imy. Wspól­ny­mi siła­mi będziemy to realizować. 

ejberempire

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress