10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.9min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wojewoda zdecydował: “Kocioł” zamknięty na mecz z Koroną

Wojewoda zdecydował: “Kocioł” zamknięty na mecz z Koroną

Woje­w­o­da wielkopol­s­ki Piotr Flo­rek zde­cy­dował, że try­buna numer 2 zostanie zamknię­ta na mecz z Koroną Kielce. “Kocioł” może być zamknię­ty również na meczu ze Śląskiem Wrocław, chy­ba że klub pode­jmie dzi­ała­nia uniemożli­wia­jące powtórze­nie się sytu­acji, jaka miała miejsce na meczu z Legią. Decyz­ja ta została spowodowana uży­ciem środ­ków pirotech­nicznych pod­czas prezen­tacji opraw mec­zowych na spotka­niu Lecha Poz­nań z Legią Warsza­wa, które odbyło się 22 marca.

Po meczu z Legią Warsza­wa na sta­dion­ie znaleziono 124 opakowa­nia po środ­kach pirotech­nicznych. Jak pod­kreślał na kon­fer­encji pra­sowej Piotr Flo­rek, ziden­ty­fikowanie osób, które ich użyły jest bard­zo trudne: Są przykryci, bard­zo ciężko jest wyła­pać te 20–40 osób.

To samo, co miało miejsce już kil­ka razy na sta­dion­ie miejskim w Poz­na­niu nastąpiło znowu celowo. Dzi­ałanie, które wcześniej zostało zor­ga­ni­zowane i masowo wyko­nane, chodzi tu o odpale­nie rac i świec dym­nych — zaz­naczył Piotr Flo­rek i wyraz­ił wielkie zaniepoko­je­nie sytu­acją, ponieważ pier­wszy raz zdarzyło się, że zadymie­nie sta­dionu było tak duże.

Jest wiele przykładów pani­ki związanej z dymem. Ta pani­ka jest możli­wa i real­na. Z infor­ma­cji, jakie otrzy­małem od komen­dan­ta wojew­ódzkiego było rzeczy­wiste zagroże­nie zdrowia i życia pod­czas tego spotka­nia — mówił na kon­fer­encji pra­sowej woje­w­o­da wielkopol­s­ki i jed­nocześnie dodawał, że zaprasza przed­staw­icieli Komisji Ligi, by sami przekon­ali się o zagroże­ni­ach, jakie mogą wys­tąpić przy zadymieni­ach tego typu.

Komen­dant straży pożarnej infor­mował nas, że ist­nieją spec­jalne komory, na których moż­na sprawdz­ić, jakie reakc­je wys­tępu­ją przy takich zadymieni­ach. Chce­my zaprosić przed­staw­icieli Komisji Ligi na kole­jne spotkanie, by uzmysłow­ić jak wielkie zagroże­nia sprzy­ja­ją takim zadymieniom — zaz­naczał wojewoda.

By try­bunę kibiców Lecha otworzyć na kole­jne ligowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław, klub musi pod­jąć dzi­ała­nia, by sytu­ac­ja tego typu już się nigdy więcej nie powtórzyła: Nasza cier­pli­wość się kończy, bo to się pow­tarza. Trze­ba wyciągnąć wnios­ki, pod­jąć dzi­ałanie, spróbować inter­we­niować. Jest deklarac­ja klubu, że wnios­ki wyciąg­nie, kole­jny raz. Warunk­owo dopuszczę otwar­cie try­buny na mecz ze Śląskiem 25 kwiet­nia, jeśli klub do tego cza­su pode­jmie dzi­ała­nia, by nie doszło już do zagroże­nia tego typu — zakończył wojewoda.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.