28.01.2023, g. 01:00
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.2godz.29min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wojewoda zdecydował: “Kocioł” zamknięty na mecz z Koroną

Wojewoda zdecydował: “Kocioł” zamknięty na mecz z Koroną

Woje­w­o­da wielkopol­s­ki Piotr Flo­rek zde­cy­dował, że try­buna numer 2 zostanie zamknię­ta na mecz z Koroną Kielce. “Kocioł” może być zamknię­ty również na meczu ze Śląskiem Wrocław, chy­ba że klub pode­jmie dzi­ała­nia uniemożli­wia­jące powtórze­nie się sytu­acji, jaka miała miejsce na meczu z Legią. Decyz­ja ta została spowodowana uży­ciem środ­ków pirotech­nicznych pod­czas prezen­tacji opraw mec­zowych na spotka­niu Lecha Poz­nań z Legią Warsza­wa, które odbyło się 22 marca.

Po meczu z Legią Warsza­wa na sta­dion­ie znaleziono 124 opakowa­nia po środ­kach pirotech­nicznych. Jak pod­kreślał na kon­fer­encji pra­sowej Piotr Flo­rek, ziden­ty­fikowanie osób, które ich użyły jest bard­zo trudne: Są przykryci, bard­zo ciężko jest wyła­pać te 20–40 osób.

To samo, co miało miejsce już kil­ka razy na sta­dion­ie miejskim w Poz­na­niu nastąpiło znowu celowo. Dzi­ałanie, które wcześniej zostało zor­ga­ni­zowane i masowo wyko­nane, chodzi tu o odpale­nie rac i świec dym­nych — zaz­naczył Piotr Flo­rek i wyraz­ił wielkie zaniepoko­je­nie sytu­acją, ponieważ pier­wszy raz zdarzyło się, że zadymie­nie sta­dionu było tak duże.

Jest wiele przykładów pani­ki związanej z dymem. Ta pani­ka jest możli­wa i real­na. Z infor­ma­cji, jakie otrzy­małem od komen­dan­ta wojew­ódzkiego było rzeczy­wiste zagroże­nie zdrowia i życia pod­czas tego spotka­nia — mówił na kon­fer­encji pra­sowej woje­w­o­da wielkopol­s­ki i jed­nocześnie dodawał, że zaprasza przed­staw­icieli Komisji Ligi, by sami przekon­ali się o zagroże­ni­ach, jakie mogą wys­tąpić przy zadymieni­ach tego typu.

Komen­dant straży pożarnej infor­mował nas, że ist­nieją spec­jalne komory, na których moż­na sprawdz­ić, jakie reakc­je wys­tępu­ją przy takich zadymieni­ach. Chce­my zaprosić przed­staw­icieli Komisji Ligi na kole­jne spotkanie, by uzmysłow­ić jak wielkie zagroże­nia sprzy­ja­ją takim zadymieniom — zaz­naczał wojewoda.

By try­bunę kibiców Lecha otworzyć na kole­jne ligowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław, klub musi pod­jąć dzi­ała­nia, by sytu­ac­ja tego typu już się nigdy więcej nie powtórzyła: Nasza cier­pli­wość się kończy, bo to się pow­tarza. Trze­ba wyciągnąć wnios­ki, pod­jąć dzi­ałanie, spróbować inter­we­niować. Jest deklarac­ja klubu, że wnios­ki wyciąg­nie, kole­jny raz. Warunk­owo dopuszczę otwar­cie try­buny na mecz ze Śląskiem 25 kwiet­nia, jeśli klub do tego cza­su pode­jmie dzi­ała­nia, by nie doszło już do zagroże­nia tego typu — zakończył wojewoda.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Legia Warszawa - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.